Skocz do zawartości


jak ogłosić upadłość firmy?


wróć do serwisu Moja Firma 3 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Marek

Guest_Marek
 • Goście

Napisano 06 luty 2014 - 15:04

Witam, niestety zmuszony jestem ogłosić upadłość mojej firmy (jednoosobowej spółki z o.o.) Jakie dokumenty powinienem złożyć w KRS? Jaka jest wysokość opłaty za złożenie wniosku do sądu rejestrowego? Jaki czas ma sąd na rozpatrzenie wniosku?#2 Aplikant_siwy86kie

Aplikant_siwy86kie

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 102 postów
 • LokalizacjaCK

Napisano 07 luty 2014 - 18:23

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Witam,[/font]

 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Zaczynając od kosztów to wysokość wynosi 1.000 złotych wynika to z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Art. 74. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od:[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]1)  wniosku o ogłoszenie upadłości;[/font]

 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Resztę regulują poniższe przepisy [/font]

 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Prawo upadłościowe i naprawcze[/font]

 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Elementy konieczne wniosku[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Art. 22. 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]1)  imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna - reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2)  oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]3)  wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]4)  informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743, z późn. zm.4)) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]5)  informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z 2010 r. Nr 167, poz. 1129 oraz z 2012 r. poz. 836).[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru zawierające oznaczenie jego firmy lub nazwy, formy prawnej, siedziby oraz numeru we właściwym rejestrze. Jeżeli dłużnik jest wnioskodawcą, powinien wskazać w oświadczeniu także osoby uprawnione do jego reprezentowania.[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]3. Jeżeli wniosek zgłasza wierzyciel, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się.[/font]

 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Elementy wniosku składanego przez dłużnika[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Art. 23. 1. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, powinien we wniosku dodatkowo określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Ponadto do wniosku powinien dołączyć:[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]1)  aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2)  bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]3)  spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]4)  oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]5)  spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]6)  wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]7)  informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]8)  informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2. Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien ponadto dołączyć do wniosku:[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]1)  propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2)  rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]3. Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.[/font]#3 Aplikant_siwy86kie

Aplikant_siwy86kie

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 102 postów
 • LokalizacjaCK

Napisano 07 luty 2014 - 18:55

[font="sylfaen, serif;"]Jak widać w poście powyżej wymogów i elementów wniosku jest całkiem sporo.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Nie można zapomnieć o odpowiedzialności zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]I tak:[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Prawo upadłościowe i naprawcze[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Czas i osoby zobowiązane do zgłoszenia upadłości[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Art. 21. 1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1.[/font]

 

 

[font="sylfaen, serif;"]W stosunku do spółki z o. o. oddzielnie kwestię odpowiedzialności zarządu za zobowiązania reguluje Kodeks Spółek Handlowych:[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Art. 299. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Właściwy czas z § 2 to wspomniane dwa tygodnie z art. 21 puin.[/font]#4 Krajowa_Izba_Gospodarcza

Krajowa_Izba_Gospodarcza

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 29 postów

Napisano 18 luty 2014 - 16:32

[color=#666666;][font="garamond;"]Witam[/color][/font]

 

[color=#666666;][font="garamond;"]Sugerujemy zapoznanie się z informacjami na stronie PARP:[/color][/font]

[color=#666666;][font="garamond;"]http://www.akademiap...a-krok-po-kroku[/color][/font]

[color=#666666;][font="garamond;"]https://www.akademia...zystko-stracone[/color][/font]

[color=#666666;][font="garamond;"]http://www.akademiap...informacje.html[/color][/font]

 

[font="arial;"]Więcej informacji uzyskasz na stronie elektronicznego Punktu Kontaktowego – znajduje się tam Centrum Pomocy, którego eksperci udzielą odpowiedzi na dodatkowe pytania.[/font]

[font="arial;"]Krajowa Izba Gospodarcza, Partner Ministerstwa Gospodarki w projekcie elektroniczny Punkt Kontaktowy[/font]

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych