Skocz do zawartości


zadanie z rachunkowości (pomocy)


wróć do serwisu Księgowość 360 odpowiedzi w tym temacie

#41 Guest_bila

Guest_bila
 • Goście

Napisano 07 marzec 2009 - 20:53

ZADANIEsp. zoo "moda" w gdyni posiada na dzień 31.12. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia1) srodki pieniężne w kasie 25002)srodki pieniężne na rach. bankowym 50.0003)długotermin. kredyty bankowe 50.0004)zapasy materiałów przeznaczonych na cele:a)produkcyjne 6.000b)administracyjne 10.0005)zapasy produktów:a)wyroby gotowe 36.000b)produkcja w toku 4.0006)budynki:a)hala produkcyjna 700.000b)budynek administracyjny 300.0007)maszyny i urządzenia:a)produkcyjne 240.000b)biurowe 50.0008)samochody:a)ciężarowe 300.000b)osobowe 160.0009)należnościa)od odbiorców 34.000b)od pracowników 6.00010)zobowiązaniaa)wobec dostawców 40.000b)wobec pracowników 14.00011)wartości niematerialne i prawnea)zakupione licencje 50.000b)wartość firmy 240.00012)papiery wartościowea)długotermin. 80.000b)krótkotermin. 40.000N apodst. ww.informacji należy ustalić:A)wartośc poszczególnych pozycji bilansowych i ogólną sumę aktywów i pasywówB)sumę kapitałów własnychC)sporządzić bilans wiedząc dodatkowo, że prace bilansowe zakończono 10.02.

#42 Guest_Piotrek

Guest_Piotrek
 • Goście

Napisano 20 marzec 2009 - 19:45

ZADANIE 1Zaksięgować w księgach podmiotu gospodarczego zakup środka trwałego, który wykorzystywany będzie do wytwarzania produktów opodatkowanych i zwolnionych z podatku VAT:1. Zakupiono środek trwały o wartości wynikającej z faktury dostawcy zagranicznego 30.000 EURO. Wystawiono fakturę dla potrzeb udokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia majątku stosując dla jej wyceny kurs 4,10 oraz naliczając podatek VAT według stawki podstawowej. Środek trwały przed przyjęciem do użytkowania wymaga poniesienia nakładów dodatkowych umożliwiających jego wykorzystanie do działalności gospodarczej.2.Poniesiono koszty związane z zakupionym środkiem trwałym:a)koszty montażu wykonane siłami własnymi przez wydział produkcji pomocniczej 3.648,b)koszty transportu – faktura zewnętrzna – o wartości netto 6.000 plus podatek VAT ustalony według stawki podstawowej.3.Rozliczono podatek VAT związany z zakupionym środkiem trwałym wiedząc, że w interesującym nas okresie udział sprzedaży opodatkowanej w stosunku do sprzedaży ogółem ustalono na poziomie 60 %.4.Środek trwały przyjęto do użytkowania.ZADANIE 2Zaksięgować podane operacje gospodarcze:1.Rozliczyć koszty proste poniesione w okresie sprawozdawczym:a)koszty osobowe 65.200 dotyczące produkcji 47.700, zarządu 17.500;b)amortyzacja maszyn produkcyjnych 18.400 i urządzeń biurowych 8.400;c)koszty zużycia materiałów w kwocie 129.400 obciążające koszty produkcji w wysokości 101.900 oraz zarządu pozostała kwotad)usługi obce dotyczące produkcji 85.400 i zarządu 18.300,e)koszty prenumeraty dotyczące następnego okresu sprawozdawczego w kwocie 8002.Koszty wytworzonej i zakończonej produkcji przyjętej do magazyny wyniosły 225.900, zaś koszty bezpośrednie związane z uzyskanymi przychodami ze sprzedaży wyniosły za okres sprawozdawczy 201.3003.Przychody ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym wynoszą 350.0004.Podatek dochodowy ustalono według aktualnie obowiązującej stopy, a firma nie korzysta z żadnej preferencji w tym zakresie5.Zamknięto konta wynikowe i ustalono wynik finansowy netto

#43 Guest_proszę pomóżcie

Guest_proszę pomóżcie
 • Goście

Napisano 25 marzec 2009 - 18:27

Salda początkoweMateriały 10000Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów Dt 200Operacje1)rozrachunki za materiały zakupione w bieżącym miesiącu 918002)pz- wartość przyjętych materiałów w bieżącym miesiącu( cena ewidencyjna)900003)pk- przeksięgowano odchylenia od powyższych materiałów 18004) rw- rozchód materiałów na cele produkcyjne w bieżącym miesiącu 500005)pk odchylenia przypadające na rozchód materiałów …6) pk rozliczenie kosztów materiałowych w koszty produkcji…

#44 Guest_a

Guest_a
 • Goście

Napisano 31 marzec 2009 - 20:37

a

#45 Guest_annapadowska1@o2.pl

Guest_annapadowska1@o2.pl
 • Goście

Napisano 31 marzec 2009 - 21:13

Hej mam problem z tym zadaniem. Jak ktoś wie to niech napisze po jakiej stronie i na jakim koncie księguje się daną operacje.Odpowiedzi można przesyłać na e-mail annapadowska1@o2.plSalda wybranych kont w "Doga" SA 1marca bieżącego roku są następujące-kasa 2100-rachunek bieżący 32500-materiały 8400-ROD 18000w Marcu zaksięgowano następujące operacje gospodarcze1. Faktura wystawiona prze TP.SA za usługi telekomunikacyjne -termin płatności 14dni 17002. Wydano z magazynu materiały do zużyciaw produkcji 35003 Zapłacono gotówką kare za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska 8004 Faktura wystawiona przez Profit SA za doradztwo w zakresie organizacji pracy- termin płatności 30dni 2000zł5 Zakupiono za gotówke i przekazano do zużycia w komórkach zarządu materiały biurowe 300zł6 W wyniku pożaru uległo zniszczeniu część materiałó znajdujących się w magazynie -protokół zniszczenia 14007. odsetki naliczone przez dostawcę od niezapłaconych w terminie zobowiązań z tytułu otrzymanych dostaw materiałów 9008 faktura wystawiona przez Energa SA za zużytą energie elektryczną - termin płatności 14dni 2800zł9 spłacono gotówką ogłoszenie prasowe dotyczące naboru nowych pracowników 20010 Faktura wystawiona przez Neptun SA za użytą wode termin płatności 14dni 1500zł11 otrzymano wyciąg bankowy informujący o ;a) pobranie przez bank prowizji od zaciągniętego kredytu 400złb)przelewy środków na rachunekTP.SA 1700złc) przelewy środków w formie darowizny dla fyndacji Razyć 1000d) pobranie przez bank opłóat manipulacyjnych 20012 wypłacono z kasy pracownikowi magazynu jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy 60013 odpis amortyzacyjny za bieżący miesiąc 1300zł14 wynagrodzenia brutto pracowników za bieżący miesiąc 420015 środki na rzecz ZUS obciążające koszty działalności -deklaracja rozliczeniowa 900POLECENIA1)Otwórz konta podanymi saldami2)zaksięguj podane operacje gospodarcze -wszystkie koszty związane z podstawową działalnością należy księgować na jednym koncie koszty dziAŁAlności podstawowej3)zsumuj obroty kont i ustal wysokość poniesionych kosztów i strat nadzwyczajnych

#46 Guest_kaska

Guest_kaska
 • Goście

Napisano 13 kwiecień 2009 - 15:25

pomocy niewiem jak obliczyc te zadaniejednostka na sprzedaz wyrobow realizuje zysk w wysokosci 40% kosztow wytworzenia. oblicz ile wynosi operacja gospodarcza:przyjeto do z produkcji do magaznu 1000 par kozakow damskich po ... ?jak to sie oblicz pomuzcie mi prosze

#47 Guest_Justyna

Guest_Justyna
 • Goście

Napisano 23 kwiecień 2009 - 15:55

Kto mi rozwiąże te zadania :Zadanie 1Salda wybranych kont w przedsiębiorstwie "y" na dzień 31.12.2008 r. przedstawiały się następująco:1.rachunki bankowe 34002.usługi obce 58003.kredyty bankowe 29004.zyski nadzwyczajne 4005.zużycie materiałów 113006.środki trwałe 305007.przychody ze sprzedaży 275008.kasa 2809.podatek dochodowy 76010.przychody finansowe 310011.amortyzacja 820012.podatki i opłaty 1700Otworzyć konta i ustalić w sposób księgowy wynik finansowy netto. Zamknąć kontaZadanie 2Przedsiębiorstwo "G" na dzień 31.12.2008 r. posiadała na stanie następujące środki trwałe :Nazwa środka trwałego: maszyna produkcyjnaWartość początkowa: 30000Stopa amortyzacyjna: 15%Data przyjęcia środka trwałego do eksploatacji: 14.05.2006r.Nazwa środka trwałego: maszyna produkcyjnaWartość początkowa: 60000Stopa amortyzacyjna: 2,5%Data przyjęcia środka trwałego do eksploatacji: 23.09.2007r.Na podstawie powyższych informacji należy ustalić wartość bilansową środków trwałych na dzień 31.12.2008r. Zadanie 3Dnia 1.08.2008 r. wybrane konta w przedsiębiorstwie "Kama" wykazywały następujące stany:kasa 1300rachunki bankowe 14000rozrachunki z odbiorcami (Dt) 3500rozrachunki z dostawcami (Ct) 12000W sierpniu miały następujące operacje gospodarcze:1.Pobrano środki pieniężne z banku do kasy (WB,KP) 20002.Przelano środki pieniężne na rzecz Spółko z.o.o "G" na zakupione w ubiegłym miesiącu materiały z przyznanego na ten cel kredytu bankowego 120003.Na podstawie WB dokonano następujących księgowań:a)pobrana prowizja w wysokości 1% od przyznanego kredytu bankowego ........b)pobrana opłata za przelew 304.KW - wypłacono do banku nadwyżkę środków pieniężnych ponad pogotowie kasowe, które wynosi 500Brak potwierdzenia wpłaty do banku przez WB ...........Polecenia do wykonania:1.Otworzyć konta i zaksięgować operacje gospodarcze2.Podać stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.08.2008r.Zadanie 4Salda wybranych kont w przedsiębiorstwie "x" na dzień 31.12.2008 r. przedstawiały się następująco:1.zobowiązania wobec dostawców 27002.amortyzacja 42003.koszty finansowe 13004.podatek dochodowy 12005.pozostałe przychody operacyjne 38006.kasa 3407.straty nadzwyczajne 9008.wynagrodzenia 85009.należności od odbiorców 290010.wartości niematerialne i prawne 660011.zużycie materiałów 740012.przychody ze sprzedaży 25000Otworzyć konta i ustalić w sposób księgowy wynik finansowy netto. Zamknąć kontaZadanie5W przedsiębiorstwie „K” w grudniu 2008 roku na kartach analitycznych materiałów wystąpiły następujące zapisy:Rodzaj materiału: materiał AStan początkowy: 10szt. Po 13zł/szt. Zakup I: 22szt. Po 14zł/szt.Zakup II: 14szt. Po 15zł/szt.Rozchód: 33 szt.Rodzaj materiału: materiał BStan początkowy: 28szt. Po 8zł/szt. Zakup I: 15szt. Po 7zł/szt.Zakup II: 20szt. Po 9zł/szt.Rozchód: 40 szt.Na postawie powyższych informacji ustalić wartość bilansową materiałów na dzień 31.12.2008 r. Rozchód materiałów w przedsiębiorstwie „K” ustalany jest w oparciu o metodę a)LIFOb)FIFOZadanie6Salda wybranych kont syntetycznych przedsiębiorstwa "Fix" na dzień 1.05.2008 r. przedstawiały się następująco:Kasa 2000Rachunki bankowe 15000Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 12000Rozrachunki z odbiorcami 1.800A maju miały następujące operacje gospodarcze:1.W oparciu o czek gotówkowy podjęto z banku do kasy środki pieniężne na wypłatę wynagrodzeń (WB.KP) 50002.Otrzymano WB informujący o naliczaniu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych 2003.WB- bank pobrał opłatę za prowadzenie rachunku bankowego 504.Odbiorca „C” uragulował należności za pomocą czeku gotówkowego 8005.Zrealizowano obcy czek gotówkowy w banku, środki pieniężne wpłynęły do kasy (KP) .........Polecenia do wykonania:1.Otworzyć konta i zaksięgować operacje gospodarcze2.Podać stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.08.2008r.

#48 Guest_kaja

Guest_kaja
 • Goście

Napisano 13 maj 2009 - 17:18

Prosze o pomoc w rozwiazaniu tych zadan, serdecznie pozdrawiamZadania 1Jednostka posiada środek trwały o wartości początkowej 30000 i dotychczasowym umorzeniu 15000. Aktualna cena sprzedaży tego środka trwałego wynosi 10000. Dokonaj odpowiednich księgowań.Zadanie 2Należności przedsiębiorstwa wynoszą 60000 z tego należności wątpliwe 20000. Zaksięgować proszę.

#49 Guest_Brabara

Guest_Brabara
 • Goście

Napisano 13 maj 2009 - 23:40

1/ wyksięgowanie umorzenia Wn umorzenie Ma śr.trwałe 15000sprzedaż fa rozr.z odb. Wn Ma poz.p.operac. 10000niezaomortyz,część śr.trw. 15000 wn p.k.opera. ma śr.trwałe2/ odpis aktualizujący 20000 wn poz.k.operac./ ma odpisy akutalizujące

#50 Guest_kaja

Guest_kaja
 • Goście

Napisano 15 maj 2009 - 15:58

Dziekuje bardzo serdecznie p. Barbaro za rozwiazanie mojego zadania, pozdrawiam serdecznie!!!

#51 Guest_beti

Guest_beti
 • Goście

Napisano 17 maj 2009 - 21:51

1.dokonaj ewidencji weksla własnego:saldo konta "Rozrachunki z dostawcami" Ct 7000rachunek bieżący DT - 34000 zł, kasa- 800 zł1 KW- zakup blankietów wekslowych 200 zł2 Wystawiono weksel na spłatę zobowiązań 7000, oprocentowanie 10%3 Wb - wykup weksla wlasnego ze środków na rachunku bankowym2.Salda wybranych kont Materiały- 84000Odchylenia od cen ewidencyjnych 1680 DtRozliczenie międzyokresowe kosztów 1500rozrachunki z dostawcami 67000Przedsiębiorstwo otrzymało Fa Vat nr 10 od dostawcy KASIA zakup materiału X 2000 kg po 6,40, Vat 22%, + koszty transportu 200 zł. Wystawiono PZ nr 3 obejmujący 2000 kg po 6,00 za materiały X. Wyksięgowano koszty zakupu.Dokonaj rozliczenia zakupu. Wyceń zapas materiałów w cenie zakupu i nabycia rzeczywistej i ewidencyjnej.3. Wybrane konta Materiały Wn 82000 Ma 48800. Zużycie materiałów Wn 48800Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów WN 4100, Oblicz narzut odchyleń na zużyte materiały.4.Jednostka jest płatnikiem podatku Vat Dokonała zakupu na podstawie faktury Vatwartość netto 50000 + Vat 22% faktura za przewóz maszyny 6000 + Vat 22% Koszt montażu netto 3000 + Vat 22% Oblicz wartość początkową środka trwałego. Oblicz wielkość amortyzacji i umorzenia jeżeli stawka amortyzacji wynosi 20%. Zapisz obliczone dane na konta, zaksięguj amortyzację i umorzenie.5. Zaksięguj operacje dotyczące środków trwałychWartość środków trwałych 30000Umorzenie środków trwałych 180001 Fa Vat za zakupiony środek trwały (wymagający montażu)Wartość netto 22000VatWartość brutto2 Protokół przekazania środka trwałego do montażu3 Fa za roboty montażoweWartość netto 1500VatWartość brutto4 Protokół odbioru robót montażowych 15005 Ot - przyjęcie środka trwałego do eksploatacji6 LT Postawiono w stan likwidacji środek trwały o wartości początkowej 8000 i dotychczasowym umorzeniu 72007 Zakończenie likwidacji

#52 Guest_binary

Guest_binary
 • Goście

Napisano 20 maj 2009 - 19:02

W spółce " ROTEX" (podatnik vat) salda wybranych kont na dzień 1 stycznia kształtowały się następującoa: "Kapitały zasadnicze 410.000", "Środki trwałe 123.600", "Umorzenie środków trwałych 16.800". Spółka pośada na stanie następujące środki trwaałe1. Budynek produkcyjny o wart. pocz. 60.000 i stopie amortyzacj 2.5 %2. Maszyny i urządzenia o wart. pocz. 48.000 i stopie amortyzacji 20 %3. Samochody ciężarowe o wart. pocz. 12.000 i stopie amortyzacji 25 %4. Narzędzia o wartości początkowej 3.600 i stopie amortyzacji 50 %W styczniu przeprowadzono następujące operacje gospodarcze: Na podstawie planów odpisów amortyzacyjnych zaksięgowano miesięczne zużycie środków trwałych(Pk)Przekazano ciężarowy w formie aportu spółce z o.o. "x"(pT)a) Wartość początkowa samochodu 4.000:) Dotychczasowe umorzenie 800.ooPostawiono w stan likwidacij urządzenia produkcyjne (LT)a) wartość początkowa samochodu 3000.00:) dotychczasowe umorzenie 2900.00Przyjęto do magazynu części pochodzące z likwidacji (PO)Otrzymano w formie darowizny samochód dostawczy od spółki transportowej "TRANSPOL" o wartości początkowej 3000.00 i dotychczasowym umorzeniu 50.Otrzymano fakturę od spółki "KOMEX" za przeprowadzoną likwidację urządzenia produkcyjnego:a) wartość usługi według cen zakupu 400.00:) posatek vat 22 % 88.00c) razem do zapłaty 488.00 Przyjęto od wspólnika srodek trwały (APORT) (OT) 5000.00Otrzymano fakturę od firmy "COMPT" za zakupiony komputer :a) wartość komputera wg ceny zakupu 2000.00B) podatek vat 22 % 440 c) razem do zapłaty 2440.00d) przyjęto do urzytkowania zakupiony komputer (OT) 2000.00Dokonano aktualizacji wyceny środków trwałych ze względu na wzrost cen dóbr inwestycyjnych. W wyniku przeceny zwiększono (PK)a) wartość początkową środków trwałych 400.00B) dotychczasowe umorzenie 100.00Sprzedano zbędne narzędzia. Wystawiono fakturę dla odbiorcy "Z" a) wartość przedanych narzędzi 1400.00B) podatek vat 22 % 308.00c) razem nalerzności od odbiorcy 1708.00Wydano odbiorcy "Z" sprzedane narzędzia o wartości początkowej 1500.00 i dotychczasowym umorzeniu 300.00(LT) Na podstawie powyższych danych otworzyć konta, zaksięgować operacje gospodarcze, oraz ustalić wartość netto środków trwałych.

#53 Guest_elka

Guest_elka
 • Goście

Napisano 24 maj 2009 - 20:22

-

#54 Guest_Aga

Guest_Aga
 • Goście

Napisano 24 maj 2009 - 20:39

W bilansie spółki Alfa sporządzonym na dzien 01.01.20..r występują nizej podane składniki aktywów i pasywow (bilans skrócony)Aktywa A. Aktywa trwałe1. srodki trwałe 3.0002. Środki trwałe w budowie 1.000B. Majątek obrotowy1. Materiały 1.1002.Produkty w toku 7003.Nalezności od odbiorców 504. Kasa 255. Rachunek bankowy 125Razem 6.000pasywa A. kapitał własny1. kapitał podstawowy 3.5002. Kapitał zapasowy 1.5003. Wynik finansowy 40C. Zobowiązania1. Kredyty bankowe 7002. zobowiązania wobec dostawców 2003. Zobowiązania wobec Budżetów 60Razem 6.000 W styczniu miały miejsce następujące zdarzenia1. wydano z magazynu materiały do produkcji (dowód magazynowy rozchodu otrzymano)…………………………3002. Spłacono przypadającą za styczeń ratę kredytu bankowego (wyciąg z rachunku bankowego)……………………………………253.Uregulowano zobowiązania z tytułu podatku dochodowego(wyciąg z rachunku bankowego)……………………………………404. Przyjęto z produkcji do magazynu wyrobów gotowych zakończone produkty pracy (dowód magazynowy przyjęciawyrobów otrzymano)………………………………………………5005. zakupino i przyjęto do magazynu materiały (dowód przyjęcia materiałówFaktóra płatna w terminie późniejszym……………………………3006. część wygospodarowanego zysku przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego (polecenie księgowania na podstawieodpowiedniej uchwały)………………………………………………30polecenia do wykonaniaujac stany początkowe aktywów i pasywów w odpowiedniej tabelidokonac ewidencji zmian w aktywach i pasywach przedsiębiorstwa PPu Alfa spowodowane zaistniałymi operacjamisporzadzis uproszczony bilans na dzien 31.12.20..

#55 Guest_BARDZO PROSZE O WYKONANIE PONIZSZEGO ZADANIA, BEDĘ BARDZO WDZIĘCZNA :)

Guest_BARDZO PROSZE O WYKONANIE PONIZSZEGO ZADANIA, BEDĘ BARDZO WDZIĘCZNA :)
 • Goście

Napisano 24 maj 2009 - 20:42

W bilansie spółki Alfa sporządzonym na dzien 01.01.20..r występują nizej podane składniki aktywów i pasywow (bilans skrócony)Aktywa A. Aktywa trwałe1. srodki trwałe 3.0002. Środki trwałe w budowie 1.000B. Majątek obrotowy1. Materiały 1.1002.Produkty w toku 7003.Nalezności od odbiorców 504. Kasa 255. Rachunek bankowy 125Razem 6.000Pasywa A. kapitał własny1. kapitał podstawowy 3.5002. Kapitał zapasowy 1.5003. Wynik finansowy 40C. Zobowiązania1. Kredyty bankowe 7002. zobowiązania wobec dostawców 2003. Zobowiązania wobec Budżetów 60 Razem 6.000W styczniu miały miejsce następujące zdarzenia1. wydano z magazynu materiały do produkcji (dowód magazynowy rozchodu otrzymano 3002. Spłacono przypadającą za styczeń ratę kredytu bankowego (wyciąg z rachunku bankowego) 253.Uregulowano zobowiązania z tytułu podatku dochodowego(wyciąg z rachunku bankowego) 404. Przyjęto z produkcji do magazynu wyrobów gotowych zakończone produkty pracy (dowód magazynowy przyjęciawyrobów otrzymano) 5005. zakupino i przyjęto do magazynu materiały (dowód przyjęcia materiałówFaktóra płatna w terminie późniejszym 3006. część wygospodarowanego zysku przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego (polecenie księgowania na podstawieodpowiedniej uchwały) 30polecenia do wykonaniaujac stany początkowe aktywów i pasywów w odpowiedniej tabelidokonac ewidencji zmian w aktywach i pasywach przedsiębiorstwa PPu Alfa spowodowane zaistniałymi operacjamisporzadzis uproszczony bilans na dzien 31.12.20..PRZESYŁAM ZADANIE JESZCZE RAZ BO W POPRZEDNIM WYSZŁY JAKIES DZIWNE ZNACZKI I BYLO NIECZYTELNE :)

#56 Guest_BARDZO PROSZE O WYKONANIE PONIZSZEGO ZADANIA, BEDĘ BARDZO WDZIĘCZNA :)

Guest_BARDZO PROSZE O WYKONANIE PONIZSZEGO ZADANIA, BEDĘ BARDZO WDZIĘCZNA :)
 • Goście

Napisano 27 maj 2009 - 20:36

jeszcze raz bardzo prosze o pomoc w powyzszym zadaniu, zwlaszcza pierwszej jego czesci bo z bilansem juz powinnam sobie poradzic :)

#57 Guest_paula7410

Guest_paula7410
 • Goście

Napisano 27 maj 2009 - 21:38

Jeśli to możliwe prosiłabym o podpowiedź jak wyliczyc to zadanie.Co prawda mamy pewna koncepcje z kolezanka, ale nie wiemy czy mamy racje.Z racji tego,ze od poprawnego rozwiązania tego zadania zalezy czesc naszej oceny z cwiczen, prosilabym o pomoc. W przedsiebiorstwie X o różnorodnej produkcji masowej zorganizowanej w dwoch wydziałach produkcji podst. (przygotowania produkcji i montazu) wystepuja rowniez koszty produkcji pomocniczej- kotlowni iw ydzialu transportu, ktore obsluguja tylko produkcje podstawowa. w minionym okresie swiadczyly one nastepujace uslugi: 1. kotlownia lacznie wyprodukowala 1000 t pary dla: - wydzialu przygotowania produkcji 400t - wydzialu montazu 300t - administracji 300t 2. 2.wydział transportu lacznie przejechal 2000tkm dla: - kotlowni 300tkm - wydzialu montazu 500tkm - przy transporcie materialow 700tkm - przy transporcie wyrobow gotowych 500 tkm 3. podstawa rozliczenia kosztow wydzialu przygotowania produkcji jest robocizna bezposrednia tego wydzialu, ktora wynosi 100 000zl z czego przypada na: - wyrob A 60 000zl - wyrob B 40 000 zl 4. podstawa rozliczenia kosztow wydzialu montazu sa maszynogodziny. łączna liczba przepracowanych maszynogodzn wynosila w minionym okresie 2000 z czego prz: - wyrobie A 800 masz.h - wyrobie B 1200 masz. h 5. w przedsiębiorstwie tworzona jest rezerwa na: - remnot maszyny na wydziale przygotowania produkcji 10 000 zl - remont biurowca 20 000 zl Na podstawie informacji nalezy dokonac : - ksiegowania rezerw na remonty rozliczane w czasie - wyboru kolejnosci rozliczania wydzialow produkcji pomocniczej - rozliczenia kosztow tych wydzialow - rozliczenia kosztow wydzialow produkcji podstawowej Obroty : Produkcja podst. 1 000 000 zl - wyrob A 600 000zl - wyrob B 400 000 zl Koszty wydzialowe 520 000 zl - wydzial przygotowania produkcji 160 000 zl - wydzial montazu 360 000 zl Produkcja pomocnicza 134 000 zl - kotlownia 94 000 - wydzial transportu 40 000 zl Koszty ogolnozakladowe 300 000 zlBede bardzo wdzieczna za pomoc:)

#58 Guest_RYBA

Guest_RYBA
 • Goście

Napisano 28 maj 2009 - 22:11

ustal sumę bilansową, mając następujące dane: zobowiązania długoterminowe - 15 000 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów- 2 400 kapitał zakładowy - 80 000 kapitał zapasowy- 12 000 należne wpłaty na poczet kapitału- 5 000strata z lat ubiegłych- 4 500zysk roku bieżącego- 6 500 JAK TO SIĘ ROBI??????

#59 Guest_RYBA

Guest_RYBA
 • Goście

Napisano 28 maj 2009 - 22:29

Proszę niech mi ktoś wytłumaczy jak się robi bilans

#60 Guest_Beneficjent

Guest_Beneficjent
 • Goście

Napisano 29 maj 2009 - 10:16

JEZU!!!!!!!!!!!!!!!Co tu się dzieje?????????????????????????????Czy ktoś z tych "pomocnych" chciałby aby w przyszłości za nasze pieniądze,nieważne (ZUS,US,firma.....itd) odpowiadali ci.......pożal się boże ekonomiści?????!!!!!!!!!!!Co to chcą aby w necie im tłumaczyć jak robi się bilans????Uchowaj BOŻE mnie i moich bliskichDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych