Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

organizacja koncertu


wróć do serwisu Sektor Publiczny 19 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Lolek

Guest_Lolek
 • Goście

Napisano 27 czerwiec 2013 - 10:18

Dostałem propozycję zorganizowania koncertu plenerowego. Dotychczas zajmowałem się tylko eventami w klubach.Koncert to jednak nie to samo. Czy są jakieś przepisy, które to regulują? Chyba powinienem złożyć jakiś wniosek w związku z organizacja imprezy masowej... Dzięki za pomoc.#2 Jakub Sieradzki

Jakub Sieradzki

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 346 postów
 • LokalizacjaRzeszów

Napisano 27 czerwiec 2013 - 11:13

Szanowny Gościu_Lolek,

 

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych reguluje zasady i tryb wydawania zezwoleń na organizację imprez masowych.

Jednak należy wyjść od tego, czego nie uważa się za imprezę masową, a mianowicie zgodnie z art 3 tej ustawy nie uznaje się za imprezę masową:

 

" a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, ki-nach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,B) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządza-jących tymi szkołami i placówkami,c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostęp-nym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników– jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć".#3 Jakub Sieradzki

Jakub Sieradzki

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 346 postów
 • LokalizacjaRzeszów

Napisano 27 czerwiec 2013 - 11:19

Kontynuując

 

Przez zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej rozumie się takie zezwolenie, które zostało wydane w drodze decyzji przez odpowiednio wójta, burmistrza, bądź też prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

W związku z tym, że za bezpieczeństwo podczas imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada organizator konkretnej imprezy, należy się zapoznać z Rozdziałem 2 wspomnianej ustawy, w którym szczegółowo opisanie jest co organizator musi zapewnić, przy jakiej przewidywanej ilości osób, jak również wszelkie warunki dotyczące na przykład napojów alkoholowych.#4 Jakub Sieradzki

Jakub Sieradzki

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 346 postów
 • LokalizacjaRzeszów

Napisano 27 czerwiec 2013 - 11:24

Natomiast sama droga do uzyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej uregulowana jest w Rozdziale 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej, występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Ponadto, zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Następnie powiadamia właściwego miejscowo:

a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,B) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.#5 Jakub Sieradzki

Jakub Sieradzki

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 346 postów
 • LokalizacjaRzeszów

Napisano 27 czerwiec 2013 - 11:36

Do wniosku o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej, organizator załącza:

I) dokumentację i informacje, a także:

1)graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,B) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mają-cych wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;

3) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;4) informację o:a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,B) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;5) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;6) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;7) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;8) informację o powiadomieniu podmiotów wymienionych wyżej – w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;9) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.10) opinie komendantów oraz instrukcję, organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.II) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

III) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;IV) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;V) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.#6 Jakub Sieradzki

Jakub Sieradzki

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 346 postów
 • LokalizacjaRzeszów

Napisano 27 czerwiec 2013 - 11:41

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Zezwolenie zawiera przede wszystkim:

- nazwę organizatora,

- określenie rodzaju imprezy masowej,

- nazwę imprezy masowej,- warunki przeprowadzenia imprezy masowej, w tym:a) miejsce jej przeprowadzenia,B) czas jej rozpoczęcia i zakończenia,c) maksymalną liczbę osób, które mogą w niej uczestniczyć,d) liczbę członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej,e) informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.#7 Jakub Sieradzki

Jakub Sieradzki

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 346 postów
 • LokalizacjaRzeszów

Napisano 27 czerwiec 2013 - 11:48

Ciąg dalszy...

 

Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administacyjnej.

Należy pamiętać, że odwołanie organizatora od decyzji, nie wstrzymuje jej wykonania.

Warto też wiedzieć, że organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

 

Pozdrawiam#8 Jakub Sieradzki

Jakub Sieradzki

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 346 postów
 • LokalizacjaRzeszów

Napisano 27 czerwiec 2013 - 11:53

Warto jest również zapoznać się z przepisami karnymi zawartymi w Rozdziale 9 ustawy, dotyczącymi głównie zachowania się osób uczestniczących w organizowanej imprezie masowej.

Jednak jest również przewidziana odpowiedzialność karna dla organizatora, a mianowicie:

 

"1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.2. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje wymogów i warunków bezpieczeństwa, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych."

 

Cały proces uzyskania zezwolenia nie wygląda być może najprościej, jednak jeśli odpowiednio wcześnie i skrupulatnie wszystko będzie przygotowywane, nie powinno być problemu z organizacją jakiejkolwiek imprezy masowej.

 

Powodzenia i pozdrawiam#9 bakarat

bakarat

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 691 postów

Napisano 04 luty 2017 - 20:39

Koniecznie zajrzyjcie sobie tutaj http://www.hulakula....i/koncerty.html . Zajmują się kompleksowo organizacją koncertów. Mają w tym doświadczenie. Poza tym dysponują profesjonalnym zapleczem technicznym.#10 Jarecki85

Jarecki85

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 336 postów
 • LokalizacjaKatowice

Napisano 23 luty 2017 - 11:12

Sprawa jest o tyle trudna, że naprawdę ciężko jest zorganizować koncert. Szczególnie jeżeli mówimy o takim, gdzie występuje kilku artystów. Brałem kiedyś udział w przygotowaniach i obowiązków jest całą masa. Lepiej jest zlecić organizację firmie, która ma już na koncie wiele koncertów i imprez masowych. W Polsce bardzo prężnie działa agencja eventowa fmpro i ma imponujące portfolio. Wydaje mi się, że kontakt z nimi jest lepszym rozwiązaniem.#11 wera_

wera_

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 76 postów

Napisano 05 maj 2017 - 11:08

Nie można zapomnieć o takich kwestiach jak sanitarnia. W tym celu należy postawić na przenośne kabiny prysznicowe lub WC. Moi znajomi organizują takie imprezy i zawsze stawiają w tej kwestii na WC Serwis - http://kabiny-i-umyw...-przenosne.pl/#12 Guest_Sebasti4nPl

Guest_Sebasti4nPl
 • Goście

Napisano 25 kwiecień 2018 - 08:05

Pamiętaj też o odpowiednim zabezpieczeniu takiej imprezy. Jeśli będzie kilkaset/kilka tysięcy osób, będzie trzeba zadbać o zabezpieczenie medyczne i ochronę aby nic się nie stało. Ja podczas organizacji różnych eventów korzystam z usług firmy liberandum.pl.#13 maja1818

maja1818

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 40 postów

Napisano 29 maj 2018 - 15:53

Są fajne możliwości, jeśli chodzi o multimedia na imprezach plenerowych - można zobaczyć tutaj https://www.biznesev...-multimedialne/ :) #14 marta80

marta80

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 2 postów

Napisano 04 czerwiec 2018 - 18:04

Dobrze jest pomyśleć o atrakcji. Świetną na taką okazję będzie pokaz sztuczek piłkarskich Dawida Krzyżowskiego. Jego pokazy przyciągają ogromną uwagę. Dawid ma bardzo duży talent i jest mistrzem Polski RedBull we freestyle football. Tutaj są namiary http://kojakfree.com#15 andreabb

andreabb

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 27 postów

Napisano 30 czerwiec 2018 - 20:54

Na pewno przy takiej imprezie przydałyby się ekrany plazmowe, aby wyświetlać na nich obraz z kamer, bo przy dużej ilości osób to, co się dzieje na scenie, pozostanie niewidoczne. #16 pomocna

pomocna

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 225 postów

Napisano 26 sierpień 2019 - 11:21

Jakiś czas temu zajmowałam się organizacją takiego koncertu i jak najbardziej musisz najpierw uzyskać zgodę na imprezę masową. Zanim cokolwiek innego zaczniesz załatwiać to się tym zajmij. co do pozostałych spraw to musisz wszystko wynająć, scena, nagłośnienie, elementy ogrodzenia, głównie bramki, toalety przenośne https://wcserwis.pl/...nosna-warszawa/ załatwiania jest naprawdę dużo, myślę że w jedną osobę może być ciężko. Podstawa to muzyka na koncercie, po pozwoleniu zajęłabym się dlatego dogrywaniem szczegółów z zespołem, koniecznie z wpłatą zaliczki. Chcesz mieć przecież pewność, że się nie rozmyślą. #17 Sleep

Sleep

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 325 postów

Napisano 13 wrzesień 2019 - 08:39

Organizator takiego wydarzenia pomyśleć musi o bardzo wielu różnych szczegółach. Samemu dość trudno więc dobrze sobie z tym poradzić.#18 G0siaa

G0siaa

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 446 postów

Napisano 22 wrzesień 2020 - 10:58

Zgadzam się z poprzednikiem. Musisz zadbać także o zabezpieczenie medyczne imprezy masowej. Ja w tym zakresie współpracuję z firmą www.ol-med.eu. Dysponują wykwalifikowanym i doświadczonym personelem oraz nowoczesnym sprzętem medycznym. Na pewno będą w stanie Ci pomóc.#19 wera_

wera_

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 76 postów

Napisano 01 luty 2021 - 11:41

Należy również pamiętać o zoragnizowaniu odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla uczestników. Tutaj nie możemy zapomnieć również o osobach, do których takie zaplecze trzeba odpowiednio przygotować. Niezawodnym rozwiązaniem jest toaleta przenośna dla niepełnosprawnych - dzięki ustawieniu choć jednej takiej kabiny możemy być pewni, że zapewnimy komfort wszystkim uczestnikom koncertu. #20 luke45

luke45

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1259 postów

Napisano 20 kwiecień 2021 - 08:12

Myślicie, że latem będą koncerty? Uk już otwarte


Always look on the bright side of life!
Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych