Skocz do zawartości


Zdjęcie

Audytor wewnętrzny musi jednocześnie spe...


wróć do serwisu Sektor Publiczny 20 odpowiedzi w tym temacie

#1 Admin Samorząd

Admin Samorząd

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy forów
 • 32755 postów

Napisano 07 styczeń 2008 - 18:33

Czy do zatrudnienia na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego wymagany jest dwuletni staż pracy? Jakie niezbędne wymagania musi spełnić osoba zatrudniana na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego (starostwie powiatowym)? Czy starostwo powiatowe, stawiając w ogłoszeniu o naborze na audytora wewnętrznego wymagania niezbędne wykraczające ponad te, które są określone w ustawie o finansach publicznych (np. co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych), nie tworzy nieuprawnionych barier dla osób, które chciałyby ubiegać się o zatrudnienie, jednak nie spełniają tego warunku? Powrót do artykułu: Audytor wewnętrzny musi jednocześnie spełniać wymagania z ustawy o pracownikach samorządowych i z ustawy o finansach publicznych

#2 Guest_Leopold Kulikowski Tczew

Guest_Leopold Kulikowski Tczew
 • Goście

Napisano 07 styczeń 2008 - 18:33

Wymagania wobec kandydata na audytora wewnętrznegoMinisterstwo Finansów Zamieszczamy odpowiedź na jedno z najczęściej zadawanych pytań, publikowanych przez Ministerstwo Finansów w dziale Koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.Czy kandydat na stanowisko audytora wewnętrznego w jednostce podsektora samorządowego powinien spełniać dodatkowe wymagania określone w przepisach dotyczących pracowników samorządowych?Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) audytorem wewnętrznym może być osoba, która:ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; posiada wyższe wykształcenie; złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną. Wyżej przywołany przepis nie wprowadza żadnych wymagań kwalifikacyjnych odnośnie do stażu pracy na stanowisku audytora wewnętrznego.Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, a takim stanowiskiem w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223, z późn. zm.) jest stanowisko audytora wewnętrznego, może być osoba, która posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy w wymienionych w tym przepisie urzędach lub na określonych stanowiskach.Biorąc pod uwagę treść art. 1a ustawy o pracownikach samorządowych (zgodnie z którym przepisów ustawy o pracownikach samorządowych nie stosuje się do pracowników jednostek wymienionych w art. 1 tej ustawy, których status prawny określają odrębne przepisy) oraz przepis art. 58 ustawy o finansach publicznych (regulujący status audytora wewnętrznego w zakresie wymagań kwalifikacyjnych) należy stwierdzić, że ustawa o pracownikach samorządowych znajduje zastosowanie do audytorów wewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego jedynie w zakresie nieuregulowanym w ustawie o finansach publicznych.Oznacza to, że wymóg posiadania co najmniej dwuletniego stażu pracy nie stanowi warunku niezbędnego do zatrudnienia na stanowisku audytora w jednostkach samorządu terytorialnego.Potwierdzeniem powyższej opinii jest regulacja zawarta w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, w którym w tabeli VI przy określeniu wymagań kwalifikacyjnych (wykształcenie, umiejętności zawodowe oraz staż pracy) przy stanowisku audytor wewnętrzny widnieje odesłanie do przepisów odrębnych, które w tym przypadku należy rozumieć jako odesłanie do ustawy o finansach publicznych.Interpretacja ze strony: finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=247I kto ma rację?

#3 Guest_111

Guest_111
 • Goście

Napisano 08 styczeń 2008 - 09:03

Czy to mozliwe, ze wszystko co audytor wew. wytworzy ( np. sprawozdanie z audytu)jest tajne i nie moze byc udostepnione np. komuś z Urzedu - osobie która zajmuje sie jakością, usprawnianiem pracy urzedu w instytucji?

#4 Guest_Leopold Kulikowski - Tczew

Guest_Leopold Kulikowski - Tczew
 • Goście

Napisano 24 styczeń 2008 - 12:43

Obszerny cytat z wyjaśnienia, jakie w tej kwestii otrzymałem z Min.Fin.:Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego (KF) uprzejmie informuje.W świetle art. 58 pkt 1-5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) od dnia 29 grudnia 2006 r. audytorem wewnętrznym może być osoba, która:1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;4) posiada wyższe wykształcenie;5) posiada następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego:a) certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lubB) ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lubc) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lubd) uprawnienia biegłego rewidenta.Również osoby, które zdały egzamin na audytora wewnętrznego według zasad obowiązujących przed 29 grudnia 2006 r., mogą być zatrudniane jako audytorzy wewnętrzni, jeżeli spełniają kryteria wymienione w art. 58 pkt 1-4 powołanej ustawy. Wśród podanych wyżej wymogów brak jest warunku dotyczącego stażu pracy.Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm. - dalej jako ups) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej (z wyłączeniem okresów zatrudnienia na stanowiskach obsługi i pomocniczych). W myśl art. 1a ups powyższej normy nie stosuje się do pracowników wymienionych w art. 1 ups, jeżeli ich status prawny określają odrębne przepisy. Do tej grupy osób należą audytorzy wewnętrzni jednostek podsektora samorządowego, którzy zostali objęci działaniem ups jedynie w zakresie nieuregulowanym w ustawie o finansach publicznych. Oznacza to, że wymóg określony w art. 3 ust. 4 pkt 1 ups nie stanowi jednego z koniecznych warunków ustawowych do podjęcia pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego.

#5 Guest_Marcin

Guest_Marcin
 • Goście

Napisano 02 październik 2008 - 22:59

Z góry przepraszam za byc może błache pytanie. Ale czy aby dołączyć do grona audytorów wewnętrzych konieczne jest posiadanie wszystkich wymienionych w art. 58 pkt. 5a certyfikatów. I kolejne pytanie: czy aby stać się audytorem wewnętrznym wymagane jest posiadanie odpowiedniego stażu.Jeśli tak prosiłbym o przywołanie odpowiedniego aktu prawnego.

#6 Guest_Marcelina

Guest_Marcelina
 • Goście

Napisano 03 październik 2008 - 10:11

Na dzień dzisiejszy, by być audytorem wewnętrznym, trzeba posiadać jeden z certyfikatów zawartych w pkt 5, lub też zdany egzamin w MF (ostatni był przeprowadzony we wrześniu 2006 r.), sam staż pracy w komórce audytu nie wystarczy. Ale... prowadzone są prace nad nową ustawą o finansach publicznych, może w niej będą zawarte korzystne zmiany (staż + studia podyplomowe z zakresu audytu). Z oczywistych powodów nie podam Panu aktu prawnego, z pewnością jednak łatwo będzie można go odnaleźć. Proszę więc śledzić postępy.

#7 Guest_Marta

Guest_Marta
 • Goście

Napisano 09 listopad 2008 - 21:22

Ja również przepraszam, byc może, za naiwne pytanie. w 2004 roku odbyłam szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego systemu zarządania jakością, zajecia te kończyły się egzaminem. Nadmienię, że nie pracowałam nigdy na stanowisku auditora. Czy mogę ubiegać sie o stanowisko auditora wewnetrznego w jednostce samorządowej legitymując sie tym szkoleniem (ponadto spełniam warunki art. 58 pkt 1-4 w/w ustawy) Proszę o informację.

#8 Guest_Leopold L. Kulikowski - Tczew

Guest_Leopold L. Kulikowski - Tczew
 • Goście

Napisano 10 grudzień 2008 - 19:23

Audyt wewnętrzny w jednostkach sfp prowadzony na podstawie wymogów Rozdziału 5 Ustawy o finansach publicznych nie ma nic wspólnego z audytem systemów zarządzania (ISO). Są to odrębne dziedziny. Spotkałem się z podobnym pytaniem w kontekście audytu energetycznego - to też nie to. Patrz:www.mf.gov.pl/index.php?const=7&dzial=462&wysw=4&sub=sub3Do sprawowania funkcji AW w jsfp trzeba legitymować się jednym z certyfikatów wymienionych w ustawie o fin.publ. lub zaświadczeniem o zdaniu egzaminu przed Komisją MF (patrz:www.mf.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=463&id=85830i jeszcze:www.mf.gov.pl/index.php?const=7&dzial=463&wysw=83&sub=sub3)

#9 Guest_marek

Guest_marek
 • Goście

Napisano 15 maj 2009 - 08:11

Witam wszystkich!!! Mam pytanie czy ktoś na forum nie wiem co kryje się pod kwalifikacjami zawodowymi (chodzi o 2 lata) które są niezbędne do otrzymania certyfikatu CGAP lub innego certyfikatu uprawniającego do otrzymania stanowiska audytora wewnętrznego. Czy doświadczenie na stanowisku głównego księgowego można wliczyć do tego okresu??? Będę bardzo wdzięczny za informację. Chcę zdobyć uprawnienia audytora wewnętrznego i nie wiem jaki wybrać certyfikat.Twoja Odpowiedź

#10 Guest_Paweł

Guest_Paweł
 • Goście

Napisano 20 maj 2009 - 16:29

Witam! Właśnie kończe technikum ekonomiczne i mam problem z wyborem studiów... A mianowicie jaki kierunek przeba studiowac by móc później zrobic uprawnienia audytorskie i czy te studia powinny być dzienne czy też mogą byc zaoczne? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.

#11 Guest_jola

Guest_jola
 • Goście

Napisano 04 sierpień 2009 - 09:15

Proszę o informację czy mogę zatrudnić się na stanowisku audytora przed egzaminem cgap?

#12 Guest_jola

Guest_jola
 • Goście

Napisano 04 sierpień 2009 - 09:19

pROSZĘ O POMOC W USTALENIU czy mogę wykonywać czynności audytorskie przed otrzymaniem cetryfikatu? chodzi mi o to jak zacząć staż (2 letni)NA JAKI STANOWISKO MOGĘ SIĘ ZATRUDNIĆ?

#13 Guest_z

Guest_z
 • Goście

Napisano 27 październik 2009 - 12:08

Ustawa o pracownikach samorzadowych sie zmienila i rozporzadzenie o wynagradzaniu rowniez nalezalo by rozpatrzyc ta kwestie na nowo w swietle obowiazujacych przepisow

#14 Guest_mario

Guest_mario
 • Goście

Napisano 05 styczeń 2010 - 23:34

cześćszukam kogoś z CGAPem, ponieważ mam kilka nurtujących pytań z góry dziekuje za odzwe. :)

#15 Guest_jola

Guest_jola
 • Goście

Napisano 15 kwiecień 2010 - 14:05

witwm mnie też interesuje staż 2 lata, co jest zaliczane do tego okresu?podchodziłam do CGAP-a, ala na razie bez pozytywu.

#16 Guest_Beata

Guest_Beata
 • Goście

Napisano 18 lipiec 2010 - 00:31

WitamBardzo proszę o ddpowiedźChciałabym zostac audytorem wewnętrznym w Starostwie.Posiadam wykształcenie wyzsze ekonomiczne, 5 letni staz pracy w ksiegowości w sp z o.o. oraz 5 letni staz pracy jako nauczyciel. Nigdy nie pracowałam w słuzbie publicznej. Chciałabym skonczyc studia podyplomowe z zakresu audytu wewnetrznego, ale czy tylko to wystarczy? Czy to ma sens...skoro nigdy nie pracowałam w administracji publicznej?

#17 Guest_Bardzo proszę o odpowiedź na powyższe pytanie

Guest_Bardzo proszę o odpowiedź na powyższe pytanie
 • Goście

Napisano 24 lipiec 2010 - 01:15

Bardzo proszę o odpowiedź na powyższe pytanie

#18 Guest_monia

Guest_monia
 • Goście

Napisano 08 grudzień 2010 - 23:53

Witam, czy ktos może mi pomoc znaleść ostatni egzamin na audytora wew. chciałabym przejrzec pytania. Z góry dziekuję

#19 BarbaraGruszka

BarbaraGruszka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 531 postów

Napisano 08 listopad 2015 - 10:51

1. Jakie są wymagania na audytora wewnętrznego?
2. Gdzie zdaje się egzamin i jak on wygląda? Czy sa jakieś wymagnaia dot. stażu pracy? Czy osoba bezpośrednio po studiach może przystąpić do takiego egzaminu?
3. Czy są może gdzieś dostępne testy, przykłądowe pytania dot. egzaminu (spotkałam się z kilkoma certyfikatami czym one się różnią?)


Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź :)
Pozdrawiam#20 alf

alf

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 783 postów

Napisano 10 listopad 2015 - 06:06

Przede wszystkim polecam zapoznać się mniej więcej z wymaganiami jakie stawia się audytorom. Na stronie jest dobry artykuł w temacie:

http://praca.money.p...,0,1937135.html

 

Powinnaś przede wszystkim posiadać konkretną wiedzę w danej dziedzinie aby potem użyć jej podczas przeprowadzania audytu. Jest to tak zwana kontrola przedsiebiorstwa oraz wyznaczanie mu celów. 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych