Skocz do zawartości


odwołanie radnego


wróć do serwisu Sektor Publiczny 29 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_niecierpliwy

Guest_niecierpliwy
 • Goście

Napisano 26 kwiecień 2001 - 12:25

Chociaż kadencja samorządu trwa już ponad dwa lata, jeden z naszych radnych pojawił się tylko na pierwszych 11 sesjach rady gminy, nie bierze także udziału w pracach komisji, nie pełni dyżurów radnego mających na celu przyjmowanie uwag i postulatów mieszkańców i osobisty z nimi kontakt – pisze do nas radny z gminy U. – Ponieważ sytuacja ta trwa już bardzo długo i wszystko wskazuje na to, iż może potrwać do końca kadencji, gdyż ów radny przebywa i pracuje zagranicą, a do kraju przyjeżdża sporadycznie, zwróciliśmy się do przewodniczącego rady o wprowadzenie do porządku obrad sesji wniosku, aby rada rozpatrzyła sprawę zwolnienia tego radnego z obowiązku pełnienia mandatu. Wnioskowi przeciwni są niektórzy radni. Twierdzą, iż radny, którego wniosek dotyczy, był w kraju podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia i obiecał, że wróci w maju br.(obietnic powrotu składał już wiele), a tym samym nie można „zwolnić go z obowiązków radnego”, a jedynie „zawiesić mandat do maja”. Kto ma rację? Czy są konkretne uregulowania prawne pozwalające pozbawić mandatu radnego, jeśli zachodzi taka sytuacja, jaka wydarzyła się w naszej gminie? Czy nie wystarcza, aby rada miała prawo do zwolnienia radnego z obowiązków, powołując się na fakt, iż rażąco narusza on art. 24 ustawy o samorządzie gminnym nakazujący, iż „radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany?

#2 Guest_iga

Guest_iga
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2001 - 18:29

Sytuacje, w których wygasa mandat radnego określa ustawa z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. nr 95, poz. 602). Zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy, wygaśnięcie mandatu radnego, prócz przypadków jego wygaśnięcia z mocy prawa w związku ze zmianami w podziale terytorialnym państwa (por. rozdział 40 ustawy) następuje wskutek:· odmowy złożenia ślubowania,· pisemnego zrzeczenia się mandatu,· utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,· prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,· śmierci.Wygaśnięcie mandatu w tych przypadkach nie następuje z mocy prawa, ale dopiero z chwilą, gdy uprawomocni się uchwała rady gminy stwierdzająca to wygaśnięcie i podjęta najpóźniej w trzy miesiące od wystąpienia określonej ustawą przyczyny. Jeżeli mandat radnego wygasa z powodu odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się go przez radnego lub utraty prawa wybieralności albo braku tego prawa w dniu wyborów, przed podjęciem uchwały rada gminy ma obowiązek umożliwić radnemu złożenia wyjaśnień. Uchwałę rady w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła wojewodzie oraz wojewódzkiemu komisarzowi wyborczemu. Radnemu, którego uchwała dotyczy, przysługuje odwołanie do właściwego sądu wojewódzkiego w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały. Wówczas wygaśnięcie mandatu następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego odwołanie.Obowiązujące przepisy prawa nie znają ani instytucji „zwolnienia z obowiązków radnego” dokonanego w drodze uchwały podjętej przez radę gminy (jak chce część radnych gminy U.), ani też instytucji „ zawieszenia mandatu radnego” (jak postulują inni radni gminy U.). Uchwała rady gminy podjęta w sprawie „zawieszenia mandatu” czy też „zwolnienia z obowiązków radnego” nie wywoła skutków prawnych, bo jako sprzeczna z prawem będzie z mocy prawa nieważna.Przywołany przez naszego Czytelnika art. 24 ustawy o samorządzie gminnym nakazujący radnemu branie czynnego udziału w pracach należących do obowiązków radnego również nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia przez radę gminy działań zmierzających do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu osoby przebywającej zagranicą i z tego powodu w ogóle tych obowiązków nie wykonującego. Przepis ten wprawdzie nakłada obowiązki na określoną grupę społeczną (radnych), ale nie przewiduje za niewywiązywanie się z nich żadnej sankcji (Ordynacja wyborcza także)Wydaje się, choć jest to mój pogląd, że jednak istnieje możliwość pozbawienia mandatu takiego radnego, a wynika ona z przepisów regulujących sprawę nabycia prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) oraz utratę tego prawa. W myśl ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, każdemu mieszkańcowi gminy, który ma czynne prawo wyborcze przysługuje również prawo wybieralności, czyli prawo do zgłoszenia swojej kandydatury w powszechnych wyborach do rady gminy. Art. 7 tej ustawy w zw. z art. 5 i art. 6 określa, iż prawo do wybierania radnych oraz prawo do kandydowania do tej funkcji ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady, z wyjątkiem osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, pozbawionych praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolnionych prawomocnym orzeczeniem sądowym. Ordynacja wyborcza, co nie jest bez znaczenia w sprawie, z jaką zwrócił się do nas radny z gminy U., wiąże więc prawo do bycia radnym w danej gminie nie z faktem posiadania stałego zameldowania na obszarze objętym jej władztwem, ale przyznaje je tylko tym dorosłym obywatelom polskim, którzy faktycznie stale na terenie gminy zamieszkują. Ordynacja wyborcza nie podaje definicji „stałego zamieszkiwania na obszarze działania rady”. Fakt stałego zamieszkiwania nakazuje każdorazowo (przed wpisaniem osoby do rejestru wyborców) ustalać na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. W myśl art. 28 K.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania, a jest nim, zgodnie z art. 25 K.c., dla osoby fizycznej: „Miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Żeby więc móc sprawować mandat radnego w danej gminie nie wystarczy okazać się zameldowaniem w niej na pobyt stały. Konieczne jest też wykazanie takiego zachowania się osoby, które faktycznie ujawnia jej zamiar stałego zamieszkiwania. Jak czytamy w wyroku NSA z 11 października 1991 r., sygn. akt SA./Lu 630/91: „stałego zamieszkiwania danej osoby nie ocenia się wyłącznie według jej zameldowania na pobyt stały, lecz na podstawie faktów świadczących o jej stałym przebywaniu w danej miejscowości”. Konieczność wiązania biernego prawa wyborczego (prawa do bycia radnym) nie z oficjalnym miejscem zameldowania na pobyt stały, ale ze stałym przebywaniem na obszarze działania rady gminy, której jest się radnym wynika również z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, zwłaszcza tych, które nakazują radnemu branie czynnego udziału w pracach rady gminy i jej organów oraz reprezentowanie wyborców, utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami, przyjmowanie zgłaszanych postulatów i przedstawiania ich organom gminy do rozpatrzenia. Jeśli taki tok rozumowania przyjąć, wydaje się, iż w opisanej sytuacji rada gminy U. może na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rozpocząć działania zmierzające do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, który w czasie trwania kadencji zmienił miejsce swojego faktycznego pobytu, w taki sposób, że uniemożliwia mu to w sposób długotrwały i ciągły wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku związanego z powierzoną przez wyborców funkcją, na skutek czego, utracił prawo wybieralności (wymaganą procedurę przeprowadzenia tych czynności opisaliśmy wyżej).

#3 Guest_wyborca

Guest_wyborca
 • Goście

Napisano 10 sierpień 2007 - 13:49

To jest LUKA prawna, jeżeli mieszkańcy powołują, to powinni mieć prawo odwołania radnego kiedy nie spełnia choćby kryterium ZAUFANIA. To jest fikcja nie demokracja lokalna, wybieramy np 15 radnych i zwykle nawet z grupy większości rządzącej jest kilku OLEWACZY. Musi być na nich bat, myślę że referendum mieszkańców tego właśnie okręgu za odwołaniem lub nie. Np 10% mieszkańców pisze wniosek o referendum okręgu wyborczego w tej sprawie, referendum, odwołanie, przechodzi następny z kolejki jeżeli jest chętny, albo wybory uzupełniające do tego okręgu na TEN mandat jeżeli nie ma w kolejce kontrkandydatów. Sprawa odwołania radnego przez radę gminy to śliska sprawa, mogłoby tak być np 4/5 głosów radnych za odwołaniem na bazie właśnie udowodnionego braku zainteresowania pracami rady, skargami jawnymi mieszkańców. Twórcy ustawy od 17 lat chodzą napuszeni jak pawie, jacy to oni kurde "genialni", a ustawa jest DZIURAWA jak sito, samo potraktowanie sołectw gorzej niż parafii jest dziejowym błedem!!! Zniszczyło to 40 tys sołectw, poza tymi gminnymi pomnikami wójtów, wsiami wójta gdzie idzie 90% inwestycji zwykle... panie Rogulski samorządowcu od siedmiu boleści! Powstały gminne DYKTATURY, a nie małe ojczyzny sołeckie tworzące gminne regioniki. Powiatów jest za dużo, województw jest za dużo.

#4 Guest_ELA 36

Guest_ELA 36
 • Goście

Napisano 02 luty 2008 - 11:28

jak odwołać radnego który sprzeciwia się woli mieszkańców i działa na ich nie korzyść. Czy z woli mieszkańców można go odwołać.

#5 Guest_miś Colabor

Guest_miś Colabor
 • Goście

Napisano 28 marzec 2008 - 13:40

A w Ciechanowcu rada podjęła uchwałę o odwołaniu dwojga radnych i jakoś się nie boi śmieszności z tego powodu :)

#6 Guest_pysia l 32 z gminy milejewo

Guest_pysia l 32 z gminy milejewo
 • Goście

Napisano 13 styczeń 2009 - 15:44

no właśnie my też mamy taki problem ,nasza radna sprzedała ziemię pod wiatraki i uważa sie za bochaterkę ,ale okazało się że 90 proc,mieszkańców na szej wsi jest przeciwna i co dalej ?ponadto była na wycieczce zorganizowanej przez inwestora ,a to już sprawa dla prokuratora ale na dzień dzisiejszy mamy problem z udowodnieniem tego,ponadto już się postarała o pozwolenie na wycięcie drzew ,by przyczepy z 25 m elementami mogły swobodnie mogły przejeżdżać przez Zajączkowo i w czyim interesie działa ?Aż wstyd się przyznać ale na nią głosowałam!!!

#7 Guest_Anna

Guest_Anna
 • Goście

Napisano 30 styczeń 2009 - 23:43

Jak odwołać radnego w gminie Solina, który dopuścił się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej i utratę zaufania społecznego za zagarnięcie pieniędzy składanych u niego na remont kościoła oraz samowolne - bez wiedzy mieszkańców i rady parafialnej - udanie się do władz kościelnych i złożenie fałszywych oskarżeń na Proboszcza Parafii.

#8 Guest_huj z ciebie

Guest_huj z ciebie
 • Goście

Napisano 17 luty 2009 - 15:31

ble ble ble

#9 Guest_lokutus

Guest_lokutus
 • Goście

Napisano 18 luty 2009 - 09:33

Niestety albo stety nie ma możliwości "odwołania" tylko jednego radnego, chyba że wystąpiły przesłanki opisane w ustawie o samorządzie gminnym, badź w ordynacji wyborczej do rad gmin... Ponadto pragnę przypomnieć, iż radny sprawuje mandat wolny a nie imperatywny.Proponuje zatem uruchomić mechanizmy kontroli spolecznej a nie prawnej.

#10 Guest_józek

Guest_józek
 • Goście

Napisano 02 marzec 2009 - 20:51

niech mnie!Cytuję:"~Annapiątek, 30 styczeń, 2009, 22:43Odp: odwołanie radnegoJak odwołać radnego w gminie Solina, który dopuścił się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej i utratę zaufania społecznego za zagarnięcie pieniędzy składanych u niego na remont kościoła oraz samowolne - bez wiedzy mieszkańców i rady parafialnej - udanie się do władz kościelnych i złożenie fałszywych oskarżeń na Proboszcza Parafii."ja w tej samej sprawie.. :| to wszystko jest strasznie zagmatwane nie można odwołać jednego radnego, do wymiany musi pójść cała rada gminy.. Przy czym Gmina Solina należy do najbardziej "otępiałych" w Polsce.. Konstytucje, ustawy.. to wszystkie jest strasznie zagmatwane artykuł neguje artykuł.. tragedia po prostu.. Chore to jest, bo wiele jest zapisów o prawach radnego, o jego przywilejach, ale o karach dla nich ani słowa.. No chyba, że coś zrobi, co w świetle prawa jest przestępstwem.. Śmieszne jest dla mnie to, że wójta można odwołać, choćby z powodu braku kompetencji do pełnionej funkcji.. O radnym nie ma ani słowa, a niekiedy to są ludzie niekompetentni.. Wygrał wybory, bo postawił 0,75l pijaczkom.. :| a teraz jak do ludzi coś dotarło to nic już nie można zrobić.. Chociaż nie, można go wymienić na lepszy model.. Ale dopiero jak umrze.. Tragiczne to nasze polskie prawo, te przepisy.. Konstytucje, ustawy.. Tragedia.. A szarego człowieka można okradać.. i nic się nie da zrobić powie wójt: "przykro mi ale jest zapis chroniący radnego, nie mogę Państwu pomóc, cierpcie dalej! co chcieliście to macie" .. i tak cierpi 50% niewinnych.. :((

#11 Guest_Radny

Guest_Radny
 • Goście

Napisano 02 marzec 2009 - 21:17

Możecie mnie cmoknąć :).

#12 Guest_ciekawa

Guest_ciekawa
 • Goście

Napisano 26 maj 2009 - 11:17

Czy Radny może pełnić funkcję prezasa klubu sportowego ?? czy kłóci się to z piełnionią przez niego funkcja?

#13 Guest_Znawca

Guest_Znawca
 • Goście

Napisano 09 wrzesień 2009 - 21:44

wydaje mi się, że jeśli nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia to raczej nie powinno się kłócić

#14 Guest_Ania

Guest_Ania
 • Goście

Napisano 21 listopad 2009 - 20:31

Jak odwołać radnego który był ORMOWCEM i ZOMOWCEM a nadość tego jest amatorem tanich win np.JABŁKO MIĘTA i dzięki temu ochlaptusowi nasza biedna wioska nie może otrzymać żadnej pomocy z gminy np.wymiana okien na naszej swietlicy lub zakup krzeseł i stolików (chociaż nam gmina obiecała wsparcie finansowe w kwocie 12tu tysięcy ale na obietnicach się skończyło)a radny się cieszy że za sesję ma na winko !!!:( :( :( co z tą moczymordą zrobić ZACH.POM.

#15 Guest_dzwisie

Guest_dzwisie
 • Goście

Napisano 18 marzec 2010 - 14:24

Co zrobić?? Sprawa dotyczy dwóch osób. Osoba 1 przychodzi do radnego i rozmawia w sprawie, radny nie informuje osoby 2 o tej sprawie. Zaś gdy osoba 2 dowiedziała się o sprawie od osoby 1 idzie do radnego i rozmawia w sprawie, który zaraz po rozmowie z osoba 2 dzwoni do osoby 1, mówiąc o tym że osoba 2 była u niego i rozmawiała w sprawie. Czy radny powinien powiadomić wcześniej osobę 2 skoro powiadomił osobę 1 zaraz po tym jak rozmawiał z osobą 2?? Nie podoba mi się to co zrobił radny?? Czyż nie powinien być obiektywny??

#16 Guest_dlaczego radny ma fikcyjne miejsce stalego zameldowania we wsi gminnej,stale przebywa w miescie gdzie ma miejsce zamieszkania

Guest_dlaczego radny ma fikcyjne miejsce stalego zameldowania we wsi gminnej,stale przebywa w miescie gdzie ma miejsce zamieszkania
 • Goście

Napisano 16 marzec 2011 - 23:09

nie zgadzam sie,radny swiadomie dopuscil sie przestepstwa administracyjnego poswiadczajac nieprawde w dokumencie dla celow postepowania dyscyplinarnego przeciwko dyrektorowi szkoly publicznej ktory ten dokument wyludzil i nie moze byc odwolany przez rade powiatu bydgoskiego to jest skandal.do prawomocnego wyroku skazujacego radnego za umyslne przestepstwo uplyna lata bo wiemy jak pracuja organy scigania i sady.pokrzywdzony ob.powiatu bydgoskiego a radny tego powiatu.

#17 Guest_BRZOZÓW-woj podkarpackie

Guest_BRZOZÓW-woj podkarpackie
 • Goście

Napisano 11 listopad 2011 - 10:09

BRZOZÓW (podkarpackie) - odwołanie radnego - w tym mieście są dziwne sytuacje ! otóż jedna osoba z Rady Miasta Brzozowa łączy mandat radnego z funkcją ławnika, co jest ewidentnym łamaniem prawa...zwróciłam się do przewodniczącego radyo wygaszenie tego mandatu bo trwa to już 11 miesięcy ! oraz do wszystkich radnych -a przewodniczący mi odpisał że czeka na "analizę prawną" to dopiero jest "cyrk" !!!! takie cuda to tylko na podkarpaciu !!!!a wystarczy tylko przeczytać USTAWĘ !!! zapewne trzeba będzie w trybie pilnym odwołać całą radę !!!

#18 Guest_ODWOŁANIE Z FUNKCJI PRRZEWODNICZĄCEGO RADY

Guest_ODWOŁANIE Z FUNKCJI PRRZEWODNICZĄCEGO RADY
 • Goście

Napisano 13 listopad 2011 - 10:19

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy przewodniczący winien zwołać sesję nadzwyczajną w ciągu 7 dni.....jakie sankcje może ponieść jeśli nie przestrzega zapisu tej ustawy????

#19 Guest_ODWOŁANIE Z FUNKCJI PRRZEWODNICZĄCEGO RADY niedziela, 13 listopada, 2011, 09:19

Guest_ODWOŁANIE Z FUNKCJI PRRZEWODNICZĄCEGO RADY niedziela, 13 listopada, 2011, 09:19
 • Goście

Napisano 13 listopad 2011 - 10:34

odwołanie przewodniczącegoZgodnie z ustawą o samorządzie gminy przewodniczący winien zwołać sesję nadzwyczajną w ciągu 7 dni.....jakie sankcje może ponieść jeśli nie przestrzega zapisu tej ustawy????

#20 Guest_Pawel

Guest_Pawel
 • Goście

Napisano 20 styczeń 2012 - 14:39

Chciałbym zapytać, czy istnieje jakaś możliwość odwołania radnego gminy przez mieszkańców wsi z której ten radny został wybrany?Bardzo proszę o poradę!Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych