Kategorie
Skocz do zawartości

Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna


Gość MAGDA
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ JAKO OSOBA BEZROBOTNA ?

 

Aby otrzymać status osoby bezrobotnej, trzeba spełnić wiele warunków. Posiadasz status osoby bezrobotnej, jeśli:

[*]

nie jesteś zatrudniony, tj. nie pozostajesz w stosunku pracy, stosunku służbowym oraz nie masz zawartej umowy o pracę nakładczą;

[*]

nie wykonujesz innej pracy zarobkowej, tj. nie masz zawartej umowy cywilnoprawnej, w tym: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło, albo nie wykonujesz pracy lub nie świadczysz usług w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;

[*]

jesteś gotowy i zdolny do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie czy służbie lub jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, Twój stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy;

[*]

nie uczysz się w szkole w systemie dziennym;

[*]

nie osiągnąłeś wieku emerytalnego, o którym mowa w

art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.17);

[*]

nie nabyłeś prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobierasz zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

[*]

nie jesteś właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;

[*]

nie uzyskujesz przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód ten nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych lub nie podlegasz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;

[*]

nie posiadasz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

[*]

[*]

zgłosiłeś do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

[*]

nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej dnia podjęcia działalności gospodarczej;

[*]

nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;

[*]

nie jesteś osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywasz kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

[*]

nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;

[*]

nie pobierasz zasiłku stałego z pomocy społecznej;

[*]

nie pobierasz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

[*]

nie pobierasz po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego;

[*]

zarejestrujesz się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, a jeżeli nie jesteś zameldowany – w urzędzie, na którego obszarze działania przebywasz.

Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy? Jakie dokumenty należy w tym celu przedstawić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy? Jakie dokumenty należy w tym celu przedstawić?

 

 

Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna ? Należy przedstawić niezbędne informacje.

 

Dokumenty:

 

dowód osobisty lub inny dokument z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL lub decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego (jeżeli miało to miejsce);

• dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń,

• wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy powinny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo);

• NIP nadany przez urząd skarbowy;

• dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument osoba posiada);

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności);

• książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn, którzy odbywali zasadniczą służbę wojskową);

• jeśli byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na ½ etatu, lub na umowę-zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, powinieneś przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące;

• wszystkie decyzje o likwidacji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;

• zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli zgłoszony został do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej;

• decyzja o uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w której wskazany jest termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej;

• zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;

• zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych (dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej);

• decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe);

• decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty;

• aktualna decyzja o wysokości renty, jeżeli pobierasz rentę rodzinną;

• decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty i orzeczenie o zdolności do pracy (dotyczy osób rejestrujących się po utracie prawa do renty);

• jeśli pobierałeś świadczenie z ośrodka pomocy społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, powinieneś okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;

• oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny powinieneś posiadać ich numery PESEL, w przypadku dzieci powinieneś posiadać ich skrócone akty urodzenia);

• świadectwo zwolnienia z zakładu karnego;

• zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym.

 

Niezbędne informacje

 

Rejestracja zostanie dokonana z dniem, w którym zgłosisz się do powiatowego urzędu pracy i poświadczysz własnoręcznym podpisem przekazane dane i złożysz, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego.”

Zostanie Ci założona karta rejestracyjna w postaci elektronicznej.

 

Istnieje również możliwość uprzedniego przekazania do właściwego urzędu pracy wymaganych danych, za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl. Wówczas urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. Ta procedura umożliwia osobie chcącej się zarejestrować wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji.

 

Wraz z wejściem w życie wybranych przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, które nastąpiło 27 maja 2013 roku, pojawiła się również możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl.

 

Z rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, za pośrednictwem Internetu, mogą skorzystać osoby dysponujące:

• bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo

• potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny może wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl. W takim przypadku wymagane do rejestracji dokumenty muszą zostać zeskanowane, a wniosek opatrzony jednym z powyżej opisanych bezpiecznych podpisów. Ta procedura nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie w celu rejestracji.

 

Wszystko to znalazłam na stronie www.zielonalinia.gov.pl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...