Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zdjęcie

Wypłata ekwiwalentu za urlop


wróć do serwisu Kadry 178 odpowiedzi w tym temacie

#1 EmiliaD

EmiliaD

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 126 postów

Napisano 27 maj 2013 - 14:24

Wypłata ekwiwalentu za urlop

Pracownik, który do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w całości lub w części, ma prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent jest więc rekompensatą za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Warto wspomnieć w tym miejscu o wyroku z dnia 7 maja 2008 r. (II PK 313/07), w którym Sąd Najwyższy orzekł, że nie można czynić zarzutu nadużycia prawa pracownikowi żądającemu ekwiwalentu za zaległy urlop wypoczynkowy (art. 8 Kodeksu pracy w związku z art. 171 § 1 Kodeksu pracy), jeżeli nie miał możliwości skorzystania z urlopu udzielonego mu przez pracodawcę w terminie określonym w art. 168 Kodeksu pracy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1976 r. (I PRN 71/76) pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za nie wykorzystany urlop w dacie rozwiązania stosunku pracy. Wysokość ekwiwalentu oblicza się zatem na podstawie wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, chociażby ekwiwalent przysługiwał pracownikowi za urlopy należne za poprzednie lata pracy.

W wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00) Sąd Najwyższy stwierdził, że wraz z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym samym dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe.

Jak ustala się prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop i jak się go wypłaca?

#2 Guest_Róża

Guest_Róża
 • Goście

Napisano 27 maj 2013 - 14:28

Wypłata ekwiwalentu za urlop wymaga uprzedniego ustalenia ekwiwalentu.

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Należy wziąć jednak pod uwagę zmiany określone w § 15-19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zasady dotyczące obliczania wynagrodzenia urlopowego dotyczą tylko pełnego etatu. Należy pamiętać, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.

W celu ustalenia ekwiwalentu należy uwzględniać składniki wynagrodzenia w stałej wysokości, przy czym obowiązują 3 główne zasady:

  [*]składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu,
  [*]składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w stawce miesięcznej, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu,
  [*]składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. premie kwartalne), wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.
  [/list]Uwzględniając powyższe zasady, należy dodać wszystkie miesięczne wynagrodzenia i ich sumę podzielić przez współczynnik urlopowy właściwy dla danego roku kalendarzowego. Współczynnik urlopowy w 2013 r. wynosi 20,92. Wynika to z następującego obliczenia:

  [365 dni w roku – (52 niedziele + 52 soboty + 10 dni świątecznych)] : 12 = (365 – 114) : 12 = 251 : 12 = 20,92

#3 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8195 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 27 maj 2013 - 17:34

Wypłata ekwiwalentu za urlop
Dodam tylko : ekwiwalent pieniężny za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy zgodnie z /art. 171 par. 1 Kodeksu Pracy/ mówi ,że dniem wypłaty takiego świadczenia powinien być ostatni dzień zatrudnienia.
jednak w praktyce pracodawcy wypłacają taki ekwiwalent wraz z pozostałą częścią wynagrodzenia w terminie przyjetym w regulaminie wynagradzania za dzień wypłaty wynagrodzenia.W takim przypadku jednak pracownikowi przysługują odsetki .Dniem od którego są wymagalne jest ostatni dzień pracy pracownika .Dodać należy ,że wypłaca sie je jednak na wyraźne życzenie pracownika.
Naliczając ekwiwalent należy pamiętać że jeżeli wypłata ekwiwalentu za urlop następuje nawet po miesiącu, w którym został rozwiązany stosunek pracy, były pracodawca powinien obliczyć miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy: uwzględniając koszty uzyskania przychodu natomiast bez pomniejszenia zaliczki o kwotę misięczną wolna od podatku.
Obliczoną zaliczkę na podatek zmniejsza się o pobraną przez płatnika w danym miesiącu ze środków podatnika składkę na ubezpieczenie zdrowotne /odliczenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki/.
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy zatem uwzględnić w podstawie wymiaru składek  za dany miesiąc - również wówczas, gdy świadczenie to zostało wypłacone już po ustaniu zatrudnienia.
Pomimo bowiem, że wypłata ekwiwalentu za urlop nastąpiła po rozwiązaniu stosunku pracy, to nadal stanowi ona przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF.#4 Guest_Mara

Guest_Mara
 • Goście

Napisano 28 maj 2013 - 08:03

Warto dodać, że z wypłatą ekwiwalentu za urlop wiąże się zasada proporcjonalności.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 1997 r. (III ZP 26/97) w przypadku rozwiązania stosunku pracy i niewykorzystania z tego powodu urlopu wypoczynkowego nabytego w pełnym wymiarze (art. 153 § 3 Kodeksu pracy) pracownikowi przysługuje od dotychczasowego pracodawcy ekwiwalent pieniężny odpowiadający urlopowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku, w którym rozwiązano stosunek pracy, także w sytuacji, gdy nastąpiło to w związku z nabyciem przez pracownika uprawnień emerytalnych (art. 171 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 1551 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Ekwiwalent pieniężny będzie więc przysługiwał pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u danego pracodawcy w roku rozwiązania stosunku pracy.

#5 Guest_Róża

Guest_Róża
 • Goście

Napisano 28 maj 2013 - 10:28

Wypłata ekwiwalentu za urlop następuje po jego obliczeniu. Należy brać pod uwagę te same składniki wynagrodzenia, co przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Ustalając wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, nie uwzględnia się:

  [*]jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
  [*]wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
  [*]gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
  [*]wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  [*]ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
  [*]dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
  [*]wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

   [*]kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   [/list][*]nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
   [*]odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
   [*]wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.
   [/list]Wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy powinna nastąpić w dniu nabycia do niego prawa, czyli w dniu rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o pracę. Od tego momentu pracownik może żądać więc odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie (art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 1980 r. (I PR 43/80) w świetle przepisów art. 152, 171 i 172 Kodeksu pracy ekwiwalent pieniężny należny pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podlega ochronie w takim samym zakresie jak wynagrodzenie za pracę. W związku z tym pracodawca nie może dokonywać dowolnych potrąceń z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy tak, jak nie może tego czynić w stosunku do wynagrodzenia za pracę.

   Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy roszczenie pracownika o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (dzień rozwiązania umowy o pracę).

#6 Admin Kadry

Admin Kadry

  Zaawansowany użytkownik

 • Administratorzy forów
 • 516779 postów

Napisano 28 maj 2013 - 10:34

W przedmiocie ekwiwalentu pieniężnego polecamy:Ekwiwalent za niewykorzystane dni na poszukiwanie pracyJak ustalić wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlopEkwiwalent za urlop wypoczynkowyEkwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej

#7 Wiśnia

Wiśnia

  Użytkownik

 • Członkowie
 • PipPip
 • 36 postów

Napisano 29 maj 2013 - 14:10

Witam,pracownik był zatrudniony od 20.05.2013 do 27.05.2013. Zwolniono go dyscyplinarnie. Czy przysługuje mu ekwiwalent za urlop ? To nie pierwsza jego praca.

#8 Guest_xxx

Guest_xxx
 • Goście

Napisano 29 maj 2013 - 14:28

Witam,pracownik był zatrudniony od 20.05.2013 do 27.05.2013. Zwolniono go dyscyplinarnie. Czy przysługuje mu ekwiwalent za urlop ? To nie pierwsza jego praca.

przysługuje

#9 Edzia

Edzia

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 7101 postów
 • LokalizacjaKresy

Napisano 29 maj 2013 - 16:18

Jak Emilia w pierwszym poście napisała Pracownik, który do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w całości lub w części, ma prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

Tryb rozwiązania stosunku pracy nie ma tutaj znaczenia.

#10 Guest_Beata

Guest_Beata
 • Goście

Napisano 04 czerwiec 2013 - 12:10

Witam, czy wypłata ekwiwalentu za urlop obliguje do wstawienia w liście płacy kosztów uzyskania przychodu?

#11 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8195 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 04 czerwiec 2013 - 12:23

W myśl przepisów podatkowych ekwiwalent taki stanowi przychód podatnika ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy należy zastosować te koszty,Ponieważ wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop zalicza się do przychodów ze stosunku pracy, przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy pracodawca powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodu bez względu na to, czy został on wypłacony podczas trwania stosunku pracy czy też po jego zakończeniu.

#12 Guest_Anna

Guest_Anna
 • Goście

Napisano 17 lipiec 2013 - 11:40

Witam,

czy pracodawca ma prawo narzucić mi, bym w okresie wypowiedzenia wykorzystała należny mi urlop, a dopiero po wykorzystaniu tegoż obliczyć liczbę dni do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? #13 doriss

doriss

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8917 postów
 • Lokalizacjaśrodek Polski

Napisano 17 lipiec 2013 - 12:16

tak, w okresie wypowiedzenia ma prawo - art. 167-1


Bo wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy. Kubuś Puchatek

#14 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8195 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 17 lipiec 2013 - 14:02

W okresie wypowiedzenia pracodawca jednostronnie decyduje o urlopie pracownika. To on określa, czy udzieli pracownikowi urlopu i w jakim terminie.jeżeli istnieje taka możliwość pracodawca zawsze udziela urlopu w naturze ,a dopiero w następnej kolejności wypłaca ekwiwalent za urlop.#15 Guest_Paweł

Guest_Paweł
 • Goście

Napisano 18 lipiec 2013 - 14:16

Witam, otóż ja z takim problemem. Mam wątpliwości co do kwoty wypłaconego mi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop po tym jak dostałem wypowiedzenie w pracy. Zatrudniony byłem w okresie 21-10-2011 do 15-06-2013 (ustał stosunek pracy) z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Według moich wyliczeń za ten okres przysługuje mi 31 dni urlopu (w tym urlop wykorzystany w wymiarze 10 dni, w tym ekwiwalent 3 dni) tak więc pozostało 21 dni zaległego urlopu do wykorzystania. Wynagrodzenie zasadnicze 1600 zł brutto. W czasie 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia skorzystałem z 2 dni L4. No i mi przyszło na konto ~765,83 zł... Na odcinku z potwierdzenia wypłaty za czerwiec są takie dane: dni obowiązku pracy 10, urlop 8 dni, wynagrodzenie urlopowe 693,34, ekwiwalent pieniężny za urlop 229,44, wynagrodzenie za L4 89,94, potrącenia 16,62.

Dniówka brutto wynosi 76,19 (1600/21), więc już samo wynagrodzenie za 2 dni L4 się nie zgadzają licząc 80 % pensji za jeden dzień.. Może ktoś oszacuje czy pracodawca ma rację wypłacając mi taki ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Nie wymagam oczywiście dokładnych obliczeń, ale tak mniej więcej. Według mnie powinienem otrzymać co najmniej tyle co za normalnie przepracowany miesiąc.#16 doriss

doriss

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8917 postów
 • Lokalizacjaśrodek Polski

Napisano 18 lipiec 2013 - 14:41

licząc, że wymiar urlopu masz 20 dni/rok, że w październiku 2011 nie pracowałeś u innego pracodawcy, to za cały ten okres przysługuje ci: 2011 - 5 dni, 2012- 20 dni, 2013 - 10 dni, co daje razem 35 dni (jesli zaś za październik 2011 urlopu udzielił ci poprzedni pracodawca, wówczas masz prawo do 34 dni, ale być może za 2011 u nowego tylko do 1 dnia, gdyż u poprzedniego wykorzystałeś więcej?)

 

OK, załóżmy, że 31 dni urlopu za okres przepracowany, z czego wykorzystałeś 10, pozostaje więc do wyĻlaty ekwiwalent za 21 dni (czemu wypłacono ci jedynie za 3?? - zagadka).

liczmy więc: ekwiwalent za 3 dni = 229,44 brutto (liczony od zasadniczego wynagrodzenia) - OK.

za 21 dni wyniósłby = 1606,08 zł brutto

 

Co do wynagrodzenia chorobowego, to liczy się od podstawy pomniejszonej o składkę społ., ponoszoną przez pracownika (13,71%) i z tego 80%


Bo wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy. Kubuś Puchatek

#17 Guest_Baska

Guest_Baska
 • Goście

Napisano 05 październik 2013 - 15:16

Witam.

 

Jak jest z ekwiwalentem jeśli jestem na urlopie macierzyńskim 07-2013 do 07.2014 nie wykorzystałam do lipca  ani jednego dnia urlopu kiedy mogę ubiegać się o wypłacenie ekwiwalentu??#18 koleżanka

koleżanka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 14305 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 05 październik 2013 - 15:19

[font="georgia, serif;"]Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego masz prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego.[/font]

[font="georgia, serif;"]Jeśli jesteś zatrudniona, to nie dostaniesz ekwiwalentu lecz urlop.[/font]#19 Bogusława

Bogusława

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 8195 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 05 październik 2013 - 15:25

Dodam tylko,że ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wypłacany jest pracownikowi po zakończeniu umowy o pracę .Wcześniej ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie wypłaca się - urlop należy wykorzystać.Urlop wypoczynkowy przedawnia się po 3 latach.#20 Guest_iza

Guest_iza
 • Goście

Napisano 06 październik 2013 - 13:49

witam chcialabym sie dowiedziec kiedy moj pracodawca ma mi wyplacic zalegly urlop

aktualnie przebywam na zasilku macierzynskim do marca przyszlego roku a umoa miedzy mna a moim pracodawca wygasla w dniu porodu tj marcu tego roku i do tej pory nie dostala pieniedzy za zalegly urlop z gory dziejuje

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych