Skocz do zawartości


konto 290 i 7


wróć do serwisu Księgowość 33 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_ela

Guest_ela
 • Goście

Napisano 09 maj 2011 - 15:42

Proszę mi powiedziec co ksiegować na 290 bo juz się pogubiłamDo tej pory robiłam tak:NP odsetki i należnosci 2/7gdy sa "niepewne" 7/290wpłata 130/2rozwiazanie odpisu aktualiz. 290/7jak robicie od 2011 roku prosze o pomocekubat@interka.pl

#2 Guest_zuzia

Guest_zuzia
 • Goście

Napisano 10 maj 2011 - 08:39

Też mam dylemat.

#3 Guest_Agnieszka

Guest_Agnieszka
 • Goście

Napisano 10 maj 2011 - 09:06

Wklejam wam odpowiedź RIO.Tam gdzie wyskakują "dziwne" znaczki poprostu pomińcie,zawsze tak się dzieje przy wklejaniu jeśli są jakieś znaki interpunkcyjne albo inne :)"Zasady funkcjonowania kont 720 i 750 oraz 290 po zmianachZgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861), konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma – przychody z tytułu dochodów budżetowych. Natomiast konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych niestanowiących dochodów budżetowych. Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe. Zgodnie z art. 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), źródłami dochodów gminy są m.in.: ● wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego itp.), ● wpływy z opłat (skarbowej, targowej itp.), ● odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy. W porównaniu z poprzednim rozporządzeniem Ministra Finansów (z 28 lipca 2006 r.) z opisu konta 290 „Odpisy aktualizujące należności” wykreślono zapis, że konto służy do ewidencji należności przypisanych, a niewpłaconych. Konta 720 i 750 Na którym koncie księgować odsetki od należności z tytułu podatków, opłat najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i innych umów o podobnym charakterze, opłat za korzystanie z mediów (energii, wody), z telefonów itp., jak również gdzie należy ująć w księgach odsetki od środków na rachunku bankowym, od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości? Propozycja JST Odsetki od należności z tytułu podatków, opłat, najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i innych umów o podobnym charakterze, opłat za korzystanie z mediów (energii, wody) jednostka powinna księgować na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”, natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym, od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na koncie 750 „Przychody finansowe”. Stanowisko RIO Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów (znajdujących się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – wyjaśnienie to można znaleźć również w RB 2/2011) wynika, że jednostki budżetowe na nowym koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” powinny ewidencjonować wszelkiego rodzaju przychody, które w momencie wpływu na rachunek bankowy staną się dochodami odpowiedniego budżetu. W związku z powyższym samorządowe jednostki budżetowe na stronie Ma konta 720 powinny ujmować przychody zarówno z tytułu dochodów własnych, do których zalicza się m.in.: podatki, opłaty, dochody uzyskane przez jednostki budżetowe, darowizny i odsetki, jak i dochody z tytułu subwencji ogólnych, dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności. Natomiast na stronę Wn konta 720 powinny być odnoszone odpowiednio zmniejszenia tych przychodów. Saldo tego konta – zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów – należy wykazywać w rachunku zysków i strat w pozycji A.V. „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”, czyli w ramach prezentacji przychodów działalności operacyjnej jednostki. Konto 290 Czy w związku z wykreśleniem z opisu konta 290, że konto służy do ewidencji odsetek od należności przypisanych, a niewpłaconych, należy na początku 2011 r. wyksięgować te odsetki z konta 290? Jeżeli tak, to czy należałoby przeksięgować na stronę Ma konta 720 czy 750? Propozycja JST Jeśli chodzi o konto 290, to zgodnie z jego nowym opisem na początku 2011 r. odsetki przypisane a niewpłacone należy przeksięgować z konta 290 na stronę Ma konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”. Stanowisko RIO Z nowego opisu konta 290 „Odpisy aktualizujące należności” wynika, że w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych służy ono do ewidencji odpisów aktualizujących należności, których spłata zostanie przez jednostkę uznana za wątpliwą. Oznacza to, że utworzenie odpisów aktualizujących należności (wątpliwych) z tytułu przypisanych odsetek i zapis na stronie Ma konta 290 powinny mieć miejsce tylko wówczas, jeśli spłata tych należności zostanie uznana za mało prawdopodobną (wątpliwą). Będzie to zapis wtórny do wcześniejszego ujęcia tych odsetek na stronie Ma konta 720 oraz odpowiedniego konta należności, z reguły 221. W art. 40 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przyjęto ogólną zasadę, zgodnie z którą jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości przede wszystkim zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, w omawianym przypadku – rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. W rozporządzeniu tym, zawierającym zasady szczególne rachunkowości skierowane do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w § 8 ust. 1 wskazano, że tworząc odpisy aktualizujące należności, jednostki powinny się kierować regulacjami ustawy o rachunkowości. Zasady tworzenia i wykorzystania odpisów aktualizujących należności wątpliwe określa art. 35b ustawy o rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”. Z przepisu art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, że wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego między innymi w odniesieniu do: ● należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania (pkt 4), ● należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności (pkt 5). Natomiast z art. 35b ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Dlatego, jeżeli należność w momencie jej zarachowania drugostronnie zwiększała przychody działalności operacyjnej, koszty z tytułu utworzenia odpisów aktualizujących tę należność powinny być zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych. Wynika to także z ustawowej definicji „pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych” (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości), w której wskazano, że koszty z tytułu utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich korekty (z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe), jako koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki, powinny być zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych. Jeżeli natomiast przypisanie należności powodowało jednocześnie zwiększenie przychodów finansowych, to koszty z tytułu utworzenia odpisów aktualizujących taką należność na moment uznania jej za wątpliwą powinny zwiększyć koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów – zgodnie z art. 35c ustawy o rachunkowości – wartość aktywów zostaje przywrócona, a równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przychody to przede wszystkim powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych w formie zwiększenia wartości aktywów (art. 3 ust. 1 pkt 30), koszty natomiast to zmniejszenie korzyści ekonomicznych, w formie zmniejszenia wartości aktywów (art. 3 ust. 1 pkt 31). Tym samym, jeżeli przepisy szczególne rachunkowości nie stanowią inaczej, w myśl regulacji ustawy o rachunkowości, odpisy aktualizujące należności, jako uprawdopodobnione odzwierciedlenie zmniejszenia wartości aktywów, należy zaliczyć do kosztów, a nie na zmniejszenie przychodów. W wyjaśnieniach dotyczących zakresu przychodów zaliczanych do przychodów z tytułu dochodów budżetowych, które powinny być objęte ewidencją na koncie 720, zdaniem Ministerstwa Finansów, naliczone odsetki od przeterminowanych należności z tytułu dochodów budżetowych należy ewidencjonować jako przychody z działalności podstawowej (a nie z operacji finansowych) i odnosić na konto 720. Jeżeli przyjmiemy wyjaśnienia Ministerstwa Finansów za oficjalne stanowisko w tej sprawie, to konsekwentnie koszty z tytułu utworzenia odpisów aktualizujących należności budżetowe (w tym również dotyczące odsetek zaksięgowanych na koncie 720) należałoby ewidencjonować jako pozostałe koszty operacyjne na koncie 761, a zmniejszenia tych odpisów jako pozostałe przychody operacyjne na koncie 760. Jak już wskazano § 8 rozporządzenia z 5 lipca 2010 r., nie określa szczególnych zasad ewidencji odpisów aktualizujących należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych – odsyła wprost do przepisów ustawy o rachunkowości (§ 8 pkt 1). W związku z powyższym, w przypadku uznania, że odpis aktualizujący należności budżetowe z tytułu odsetek przypisanych przed 1 stycznia 2011 r. jest zbędny, ponieważ nie zachodzą przesłanki, aby te należności uznać za wątpliwe, to należy dokonać zmniejszenia odpisu aktualizującego poprzez przeksięgowanie go na przychody z tytułu dochodów budżetowych (zapis na stronie Wn konta 290 w korespondencji ze stroną Ma konta 720) – wówczas gdy w poprzednim okresie odsetki były księgowane bezpośrednio na koncie należności i odpisów aktualizujących, z pominięciem kont przychodów. Jeśli przypisane odsetki były ujmowane jako przychody finansowe, a następnie w ciężar pozostałych kosztów tworzony był odpis aktualizujący, torozwiązanie (zmniejszenie) odpisu aktualizującego należy ewidencjonować w korespondencji z kontem pozostałych przychodów operacyjnych (na stronie Wn konta 290 i na stronie Ma konta 760). "

#4 Guest_madzia

Guest_madzia
 • Goście

Napisano 10 maj 2011 - 09:29

przypis odsetek za zwłokę księguje się w 2011 roku następująco:221/750.

#5 Guest_ela

Guest_ela
 • Goście

Napisano 14 czerwiec 2011 - 10:14

skoro odsetki z chwila wpłaty staja się dochodami,które trzeba odprowadzić do jednostki nadrz,to dlaczego konto 750 ja uwazam,ze 720 prosze o komentarze

#6 Guest_krysia

Guest_krysia
 • Goście

Napisano 14 czerwiec 2011 - 10:28

ja uważam tak jak ela

#7 Guest_namad

Guest_namad
 • Goście

Napisano 14 czerwiec 2011 - 10:36

A jak księgować odpisy i należności budżetowe któore do końca roku 2010 były księgowane w nastepujący sposób np. naliczenie grzywny 221/225, należność została uznana za wątpliwą, dokonany był odpis aktualizujący 225/290 to wszytko w 2010, w 2011 część należności została ściagnięta przez komornika, włyneło na konto jednostki 130-1/221, przekazano dalej do starostwa 222/130-1, rozwiązano odpis w związku ze spłata należności 290/ a druga strona jaka ?

#8 Guest_krysia

Guest_krysia
 • Goście

Napisano 14 czerwiec 2011 - 10:41

a po drugiej stronie pozostałe przychody operacyjne 760

#9 Guest_krysia

Guest_krysia
 • Goście

Napisano 14 czerwiec 2011 - 10:44

poprawiam się, jeżeli oddano do starostwa to raczej konto 720

#10 Guest_ela

Guest_ela
 • Goście

Napisano 14 czerwiec 2011 - 13:50

Proszę mnie poprawić1.należność przypisana 221/7202.należnośc niewpłaconastaje się watpliwa 720/2903.zapłata 130/2214.rozwiazanie odpisu aktual.290/7205,gdy nie wpłaci umorzenie 720/221wg nowego planu kont jest konto 761-odpisy aktualizujace od naleznosci proszę sie podzielic ze mna jak to robicieczy moze tak:221/720- przypis761/290-odpis akt.nal.sporna z tyt.dochodów-zwiekszenie130/221-wpłata290/761-odpis aktual.nal.sporna-zmniejszenie720/221- umorzenie dgy nie wpłaci

#11 Guest_mw_hydra

Guest_mw_hydra
 • Goście

Napisano 05 sierpień 2011 - 16:43

Odpowiedź dla ELIPozwolisz, że odniosę się tylko do przedstawionego przez Ciebie wariantu drugiego.Przypis prawidłowo 221/720Odpis aktualizujący 761/290Wpłata bez komentarza O.K.A teraz należy rozważyć dwie sytuacje:1. jeżeli odpis był w pełnej lub częściowej wysokości, a nastąpiła wpłata całkowita należności to należy uznać, że ustał przyczyna odpisu i wówczas księgowanie jest następujące:290/760 (to księgowanie pozostaje w zgodności z uor)2. jeżeli nastąpiło umorzenie, a odpis był w pełnej wysokości księgowanie jest następujące:290/221jeżeli odpis był częściowy księgowanie jest następujące:- w części objętem odpisem aktualizującym:290/221- w pozostałej części:- 761/221Pozdrawiam

#12 Guest_młoda

Guest_młoda
 • Goście

Napisano 05 sierpień 2011 - 21:02

Od września będziemy wynajmować salę gimnastyczną. Nie jesteśmy vatowcami. Rozumiem,że będziemy wystawiać rachunki. Jak powinno wyglądać księgowanie? proszę o pomoc.

#13 Guest_mw_hydra

Guest_mw_hydra
 • Goście

Napisano 09 sierpień 2011 - 12:53

221/720 rachunekTak jest księgowna sprzedaż usług, jeżeli realizowana jest w ramach działalności statutowej w przeciwnym wypadku 221/760Pozdrawiam

#14 Guest_Rybka55

Guest_Rybka55
 • Goście

Napisano 20 wrzesień 2011 - 16:14

W swojej polityce rachunkowości mam zapis - nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych- mam wątpliwości czy w 2011 r. po zmianach ten zapis jest nadal aktualny. Proszę o odpowiedź.Dziękuję i pozdrawiam.

#15 Guest_Rybka55

Guest_Rybka55
 • Goście

Napisano 20 wrzesień 2011 - 16:16

Dodam jeszcze że jesteśmy jednostką budżetową-szkołaPozdrawiam

#16 Guest_ala

Guest_ala
 • Goście

Napisano 21 wrzesień 2011 - 11:05

Rybko55- aktualizację należności wprowadzono zmianą w rozporządzeniu z 2008rwydatki budżetowe to regulowanie zobowiązań - i nie dokonuje się od nich odpisów aktualizacyjnychzapisy w polityce rachunkowości należy zmienić

#17 Guest_ela

Guest_ela
 • Goście

Napisano 15 listopad 2011 - 11:47

do mw_hydraa co z kontem 720,jak wszystkie "7" z tego przykładu przeksięguję na 860 to mimo spłacenia pozostanie mi saldo na 860 a to wpłynie na wynik 800,pogubiłam się może mi pomozesz bardzo dziękuję

#18 Guest_ ania

Guest_ ania
 • Goście

Napisano 27 listopad 2011 - 14:41

Jak zaksięgowac prawidłowo należności wątpliwe do ściągniecia w jednostce budzetowej nalezosci od 2007-2010, czy utworzyc odpis aktualizacyjny mam dylemat prosze o pomoc ,jako ksiegowa pracuję od niedawna w jednostce,jeszcze raz prosze o pomoc, z goryy dziekuje

#19 Guest_do eli

Guest_do eli
 • Goście

Napisano 10 luty 2012 - 14:16

Przepraszam, że dopiero teraz ale nie jestem częstym gościem na forach choć chętnie w miarę posiadanej wiedzy pomagam.Co tyczy się Twojej wątpliwości to powiem szczerze, że do końca nie rozumię problemu, ale spróbuje to opisać tak jak to odczytuję najwyżej mnie poprawisz.Nadmieniasz, że zostanie Ci saldo na "7" po wpłacie, i bardzo dobrze. Przecież w przypadku wpłaty ustaje przyczyna dokonania wcześniejszego odpisu aktualizacyjnego, a więc trzeba dokonać księgowania 290/760-ustanie przyczyna wcześniej dokonanego ospisu aktualiującego. Wpłata jest tego przyczyną. Jeżeli uprzedni odpis był w całości to ostatecznie na MA 860 zostanie przeksięgowane saldo konta MA 720 oraz wartość odpisu i jego zniesienie analogicznie w tej samej wysokości jako salda kont 760 761 na konto 860 na WN i MA, co w rezultacie daje persaldo "0", a więc pozostaje Ci jedynie saldo wynikające z operacji przeksięgowania z konta 720 - co jest zgodne z rzeczywistą treścia przeprowadzonej operacji finansowej. Dalsze księgowania odnoszą się na fundusz, co zresztą wykazałaś i jest to poprawne rozumowanie. Nalezy pamiętać, że jeżeli następuje wpłata a był odpis to w uproszczonym rozumowaniu trzeba przyjąć taką sytuację jak by go nie było, a tylko sposób księgowania wymuszony przepisami obliguje nas do dodatkowych zapisów, ale w konsekwencji wracamy do stanu pierwotnego i ten stan odnosimy na WF i dalej na FUNDUSZ jednostki.Nie wiem czy właściwie odczytałem Twą intencję zawartą w pytaniu. Jeżeli coś wymaga korekty to proszę o uzupełnienie to postaram się odnieść do tego.Pozdrawiam

#20 Guest_mw_hydra

Guest_mw_hydra
 • Goście

Napisano 10 luty 2012 - 14:27

Wspominasz o naleznościach wątpliwych, rozumię, że masz na myśli należności o niskim stopniu prawdopodobieństwa ich zapłaty w stosunku do których należy na dzień bilansowy dokonywać aktualizacji. Odsyłam do art. 35b i 35c UOR oraz komentarzy. Jest sporo na ten temat również w internecie. Zasady aktualizacji są różne w zależności od rodzaju nalezności. Najczęsciej stosuje się zasadę "wiekowania".Co tyczy się sposobu księgowwnia zawarłem go w poprzednich tematach patrz 5 sierpień 2011.Jeżeli będą pytania w tym zakresie to prosze o konkretne bo temat jest obszerny i trudno pisać o wszystkich aspektachPozdrawiamDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych