Skocz do zawartości


wywóz nieczystości płynnych z szamb


wróć do serwisu Księgowość 68 odpowiedzi w tym temacie

#61 Guest_ee

Guest_ee
 • Goście

Napisano 15 marzec 2011 - 13:10

Przeczytałam tą interpretacje jest 8 %

#62 Guest_aww

Guest_aww
 • Goście

Napisano 15 marzec 2011 - 15:36

dziekuje

#63 Guest_Marcin

Guest_Marcin
 • Goście

Napisano 29 marzec 2011 - 17:13

IPPP3/443-144/11-4/IB2011.02.21Dyrektor Izby Skarbowej w WarszawieReasumując, od 01.01.2011 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. do usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26.01.2011 r. (data wpływu 31.01.2011 r.) uzupełnionym faxem w dniu 09.02.2011 r. (data wpływu) oraz pocztą w dniu 14.02.2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki dla usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 31.01.2011 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 09.02.2011 r. (data wpływu) oraz w dniu 14.02.2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki dla usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:Sp. z o.o. świadczy między innymi usługi związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków za pomocą kanalizacji sanitarnej oraz usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych. Do końca roku 2010 usługi te były opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z załącznikiem nr 3, poz. 153 do ustawy, PKWiU 90.0 "usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne". Od 1.01.2011 r. w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług w załączniku nr 3, poz. 142, PKWiU z 2008 roku - ex 37 wymienione są usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy stawka podatku dla takich usług wynosi 8%. Zatem pojawia się wątpliwość, czy ex 37 dotyczy usług związanych ze ściekami (PKWiU 37.00.1) w tym usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU 37.00.11) oraz usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych (PKWiU 37.00.12).W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy od 01.01.2011 r. Sp. z o.o. do usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%...Zdaniem Wnioskodawcy, od 01.01.2011 r. usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%, poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy, ex 37 dotyczy zarówno usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, jak i usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (?). Zgodnie z art. 2 pkt 6 przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.Stosownie do treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Niejako konsekwencją wejścia w życie ww. przepisu jest uchylenie obowiązującego do dnia 31.12.2010 r. art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 powołanej ustawy wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;* stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;* stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych. W załączniku nr 3 ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków". Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa usługi". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca świadczy między innymi usługi związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków za pomocą kanalizacji sanitarnej oraz usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania odpowiedniej stawki dla usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych (PKWiU 37.00.12).Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opisane zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy poprzez przedrostek ex. zostały wskazane konkretne usługi z grupowania PKWiU 37, których dotyczy obniżona stawka w wysokości 8%, czyli usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zatem wskazać należy, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych mieszczące się w PKWiU 37.00.12 będą zaliczać się do powyższej kategorii, a tym samym Wnioskodawca może do nich zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.Reasumując, od 01.01.2011 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. do usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

#64 Adam

Adam

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 602 postów

Napisano 08 lipiec 2013 - 10:28

Witam, nasza spółka prowadzi działalność podstawową w zakresie dostarczania wody wodociągami (PKWiU 41.00.20) i odprowadzania ścieków (PKWiU 90.00.11). Świadczone usługi opodatkowujemy VAT w wysokości 8%. Ponadto od czasu do czasu na zlecenie odbiorców ww. usług zamierzamy świadczyć następujące usługi: dowóz wody samochodami specjalistycznymi oraz opróżnianie szamb. Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować do tych usług? Czy również może to być stawka 8%?#65 koleżanka

koleżanka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 12444 postów
 • LokalizacjaMazowsze

Napisano 08 lipiec 2013 - 21:56

[font="'courier new', courier, monospace;"]opróżnianie szamb ma stawkę 8 %[/font]#66 Guest_Julian

Guest_Julian
 • Goście

Napisano 24 kwiecień 2014 - 19:16

Radzę skontaktować się z nimi http://www.ekoprod.p...alizacyjne.html są specjalistami w dziedzinie kanalizacji. Polecam serdecznie, naprawili mi studzienkę nie mam zastrzeżeń. #67 Franek74

Franek74

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 63 postów

Napisano 21 grudzień 2017 - 07:17

Jeśli chodzi o profesjonalne oczyszczanie, to niezastąpiona będzie firma www.techkan.pl. Robią dokładnie, mają nowoczesny sprzęt i są niedrodzy. Zadania wykonują fachowo i profesjonalnie.#68 elka2002

elka2002

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 563 postów

Napisano 11 czerwiec 2018 - 20:51

Z tego co widzę, to również tutaj http://hydroservice.org jest namiar na firmę, która zajmuje się wywozem nieczystości. Warto sobie tam zerknąć i sprawdzić ofertę. Firma bardzo profesjonalnie podchodzi do tematu i przede wszystkim ma atrakcyjne ceny.#69 adamwwa

adamwwa

  Nowy użytkownik

 • Członkowie
 • Pip
 • 5 postów

Napisano 12 czerwiec 2018 - 09:46

O, fajnie, przydatne informacje ;) Z całą pewnością przydadza mi się one ;)


Ostatecznie przypominamy samotne bryły metalu krążące po osobnych orbitach.
Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych