Skocz do zawartości


wynagrodzenie nauczyciela za niepełny miesiąc


wróć do serwisu Księgowość 23 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Goga

Guest_Goga
 • Goście

Napisano 19 październik 2010 - 09:39

Proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia zasadniczego za m-c X dla nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego od 18 października na 4/18 etatu.

#2 Guest_Agnieszka

Guest_Agnieszka
 • Goście

Napisano 19 październik 2010 - 10:18

a w jakie dni te 4 godziny wyrabia?

#3 Guest_Goga

Guest_Goga
 • Goście

Napisano 19 październik 2010 - 11:05

w poniedziałki i środy

#4 Guest_ala

Guest_ala
 • Goście

Napisano 19 październik 2010 - 11:12

zasadnicza/30 * 14 dni

#5 Guest_...

Guest_...
 • Goście

Napisano 19 październik 2010 - 11:40

2799*4/18= 615,784,16*4= 17615,78/17*8=289,78

#6 Guest_k

Guest_k
 • Goście

Napisano 19 październik 2010 - 11:45

ten temat był już kilkakrotnie poruszany na forum, ale widząc podpowiedzi uważam, że należy jeszcze raz do niego wrócić. Kwestię zasad obliczania wynagrodzenia za przepracowana część miesiąca przy wynagrodzeniu ustalonym w stałej wysokości określa rozporzadzenie MOiPS z dnia 29 maja 1996 r.w celu obliczenia wynagrodzenia za przepracowana część miesiąca należy:1.miesięczna stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30 - otrzymujemy stawkę za dzień pracy2.otrzymaną stawkę pomnożyć przez liczbę dni nieprzepracowanych (!) z uwzględnieniem niedziel ,świąt oraz innych dni wolnych od pracy /w tym przypadku 17/,3. obliczoną w poz.2 kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc- otrzymując w ten sposób kwotę wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.---------Ma to znaczenie np. w październiku który ma 31 dni. Licząc sposobem / nie wiem z jakich zasad Ala korzystała/ Ali nadpłacamy wynagrodzenie pracownikowi.

#7 Guest_...

Guest_...
 • Goście

Napisano 19 październik 2010 - 12:00

Nie stosujcie zasady przedstawionej przez `k bo obowiązuje tylko przy chorobach, ale podstawa prawna jest właściwa (czyli DzU 1996.62.289) należy nią się posiłkować przy naliczaniu wynagrodzenia za niepełny miesiąc ($12 mówi o naliczaniu wynagrodzenia np przy zatrudnieniu od 18.X.- bierzemy godziny do przepracowania w danym miesiącu)Ale pytanie dotyczyło nauczyciela który ma do przepracowania pensum 4 godziny w tygodniu i 17 w miesiącu

#8 Guest_Goga

Guest_Goga
 • Goście

Napisano 19 październik 2010 - 12:56

Ja do tej pory obliczałam w ten sposób, ze wyliczałam wynagrodz. za 4/18 a następnie za dni przepracowane. Nie przeliczałam wg przepracowanych godzin tylko dni. Ale teraz się własnie zastanawiam jak jest poprawnie bo wiem, że różne są interpretacje i juz sama nie wiem jak mam liczyć

#9 Guest_Goga

Guest_Goga
 • Goście

Napisano 20 październik 2010 - 08:30

Czy ktoś mógłby się jeszcze wypowiedzieć jak oblicza takie wynagrodzenia?

#10 Guest_Asiap

Guest_Asiap
 • Goście

Napisano 20 październik 2010 - 09:58

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 6 stycznia 2010 r. w sprawie liczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (GPP-364/118-4560-79/09/PE/RP) 06-01-2010, U nauczyciela podstawą rachunków jest pensumPrzy pensji za część miesiąca stosujemy pensum1) Zasady obliczania wynagrodzenia pracownika ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca, określa § 12 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.). Zgodnie z nim miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Zasadę tę należy stosować również do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, świadczących pracę w niektóre dni tygodnia.2) Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.), jak i akty wykonawcze do niej nie zawierają regulacji dotyczących zasad wynagradzania nauczyciela, gdy przepracował on tylko część miesiąca. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy nauczyciel zostaje zatrudniony lub jego stosunek pracy rozwiązuje się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Jak wynika z art. 91c ust. 1 Karty nauczyciela, jeżeli ustawa ta nie reguluje pewnych kwestii związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli, wtedy należy stosować przepisy kodeksu pracy, w tym również akty wykonawcze do niego. Ustalając zatem wynagrodzenie nauczyciela za przepracowaną część miesiąca, stosuje się § 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.). Ponadto w tym wypadku będziemy stosować rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za pracę w trudnych warunkach pracy (DzU nr 22 poz. 181 ze zm.), w szczególności jego § 2. Wskazuje on sposób ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, w którym uwzględnia się wskaźnik 4,16, będący średnią liczbą tygodni w miesiącach kalendarzowych. Ustalając więc wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w połowie miesiąca kalendarzowego, należy w pierwszej kolejności obliczyć miesięczną liczbę godzin do przepracowania przez niego. W tym celu mnoży się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela przez 4,16 (18 x 4,16), co daje w zaokrągleniu 75 godzin. Następnie należy ustalić, ile godzin z obowiązującego go pensum w danym miesiącu nauczyciel nie przepracował. Przyjmujemy, że nauczyciel przepracował w miesiącu tylko 42 godziny. W tym miesiącu nie zrealizował więc 33 godzin (75 - 42 = 33). Aby ustalić wysokość wynagrodzenia nauczyciela za przepracowaną część miesiąca, przyjmujemy, że miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosi 1500 zł. Wynagrodzenie to ustalamy w następujący sposób: miesięczną stawkę wynagrodzenia nauczyciela dzielimy przez liczbę godzin do przepracowania w miesiącu (1500 zł : 75 = 20 zł). W dalszej kolejności uzyskaną 20 zł mnożymy przez liczbę godzin, którą nauczyciel nie zrealizował w danym miesiącu, czyli 33, co daje 660 zł (20 zł x 33). Następnie od kwoty wynagrodzenia za cały miesiąc należy odjąć kwotę za nieprzepracowaną część miesiąca, co daje 840 zł (1500 zł - 660 zł).Główny Inspektorat Pracy

#11 Guest_Anka

Guest_Anka
 • Goście

Napisano 20 październik 2010 - 10:19

Nauczyciel (mgr z pp) za m-c październik 2010r. powinien otrzymać wynagrodzenie BRUTTO 293,58 zł.

#12 Guest_Agnieszka

Guest_Agnieszka
 • Goście

Napisano 20 październik 2010 - 10:22

jeśli nauczyciel pracuje w poniedziałki i środy po 2 godziny, to ja wyliczyłabym tak:wymiar etatu: 4/18, zatrudnienie od 18.X.liczba godzin do przepracowania przez cały X: 16 godz. godziny przepracowane od 18 do 31 X.: 8 godz. godziny nieprzepracowane: 16-8 = 8 godz.wynagrodzenie za czas nieprzepracowany: (2.799/16)*8=1.399,50wynagrodzenie za godziny przepracowane: 2.799-1.399,50=1.399,50"Główny Inspektorat Pracy uważa, że ustalając liczbę nieprzepracowanych godzin przez niepełnoetatowca, trzeba wziąć pod uwagę obowiązujący pracownika rozkład czasu, (...) Główny Inspektorat Pracy kontroluje pracodawców – jego opinię lepiej przyjąć za słuszną. Ma ona zresztą swoje uzasadnienie w tym, że wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną, a gdy nie jest świadczona – tylko, gdy przepisy tak stanowią"

#13 Guest_Agnieszka

Guest_Agnieszka
 • Goście

Napisano 20 październik 2010 - 10:25

POPRAWIONE (za szybko pisałam i nie podzieliłam wynagrodzenia przez wymiar) jeśli nauczyciel pracuje w poniedziałki i środy po 2 godziny, to ja wyliczyłabym tak:wymiar etatu: 4/18, zatrudnienie od 18.X.liczba godzin do przepracowania przez cały X: 16 godz. godziny przepracowane od 18 do 31 X.: 8 godz. godziny nieprzepracowane: 16-8 = 8 godz.wynagrodzenie za czas nieprzepracowany: (622/16)*8=311wynagrodzenie za godziny przepracowane: 622-311=311"Główny Inspektorat Pracy uważa, że ustalając liczbę nieprzepracowanych godzin przez niepełnoetatowca, trzeba wziąć pod uwagę obowiązujący pracownika rozkład czasu, (...) Główny Inspektorat Pracy kontroluje pracodawców – jego opinię lepiej przyjąć za słuszną. Ma ona zresztą swoje uzasadnienie w tym, że wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną, a gdy nie jest świadczona – tylko, gdy przepisy tak stanowią"

#14 Guest_Goga

Guest_Goga
 • Goście

Napisano 20 październik 2010 - 10:35

A w jaki sposób wyliczyłaś kwotę 293,58 bo liczę i w żaden sposób mi tak samo nie wychodzi?

#15 Guest_Anka

Guest_Anka
 • Goście

Napisano 20 październik 2010 - 10:39

11dni x 0,80 x 37,32=328,42 zł 622,00-328,42=293,58 zł

#16 Guest_...

Guest_...
 • Goście

Napisano 20 październik 2010 - 11:45

Wyliczyłem-wczoraj, zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy zacytowanym wyżej-dzisiaj.2799*4/18=615,784,16*4=17 (godzin w każdym miesiącu) 17-8=9615,78/17*9-615,78=289,78

#17 Guest_Goga

Guest_Goga
 • Goście

Napisano 20 październik 2010 - 11:54

Ok tylko że 2799*4/18=622

#18 Guest_...

Guest_...
 • Goście

Napisano 21 październik 2010 - 08:10

W umowie musi być zapisane 4/18 a tzn 0,222222 etatu w zaokrągleniu 0,22 (tyle przyjmujesz do wykonania etatowego zatrudnienia) więc konsekwentnie2799 * 0,22 = 615,78

#19 Guest_Ala

Guest_Ala
 • Goście

Napisano 21 październik 2010 - 15:08

Jak to dobrze że trafiłam na to pytanie, a właściwie na odpowiedzi na nie.Mam zatrudnionego nauczyciela na 3/18 + 18/22 od 1.X. a od 18.X. na 8/18 + 12/22 etatu. Powolutku, powolutku to rozgryzę. Dzięki!!!!!

#20 Guest_KAROLA

Guest_KAROLA
 • Goście

Napisano 28 październik 2010 - 11:00

Miałam teraz taki przypadek i ja liczę tak.Umowa od 25.10.2010 na 2/18, nauczyciel mianowany z przygotowaniem pedag.2.383:75(4,16x18)=31,7731,77x6(dni nieobecności)=190,62(kwota za nieobecność)264,78(2.383:18x2)-190,62=74,16(zasadnicza za obecność)dałam 6 dni nieobecności bo(2x4,16=8,32 czyli 8)8 dni srednio do przepracowania w miesiącu, jeśli przepracował 2 dni to nie przepracował 6 dni.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych