Skocz do zawartości


Zdjęcie

wprowadzenie drugiej nazwy w firmie

ewiencja kodeks cywilny firma NIP

wróć do serwisu Księgowość 2 odpowiedzi w tym temacie

#1 Oleńka

Oleńka

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 286 postów

Napisano 12 kwiecień 2013 - 10:26

Czy prawidłowe jest dla celów podatku VAT uzywanie zamiennie dwoch nazw dla działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczna na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, gdzie obydwie nazwy są zarejestrowane? wlasciciel firmy zarejestrowal druga nazwe z powodu zmiejszenia dotychczasowego asortymentu, ktory kojarzyl sie z nazwa firmy, a dodatkowa nazwa wskazywalaby na nowy przewazajacy towar.

#2 Mirasek

Mirasek

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 894 postów
 • LokalizacjaWielkopolska

Napisano 12 kwiecień 2013 - 10:34

Matkeńko!!! Że co?

" Czy prawidłowe jest dla celów podatku VAT uzywanie zamiennie dwoch nazw dla działalności gospodarczej prowadzonej ..."

Co znaczy... " używać zamiennie dwóch nazw... " ???

#3 Roza

Roza

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 110 postów

Napisano 14 kwiecień 2013 - 12:15

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 2010.02.04, ITPP2/443-949a/09/AF:


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2009 r. (data wpływu 6 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia w wystawionych fakturach danych sprzedawcy - jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 6 listopada 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia w wystawionych fakturach danych sprzedawcy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod jednym numerem. W punkcie zawierającym „oznaczenie przedsiębiorcy” wpisano nazwę: „O”. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może mieć tylko jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jedną firmę. Podobnie może posiadać tylko jeden NIP, niezależnie od ilości działalności wpisanych do ewidencji. Funkcjonujące pod różnymi nazwami działalności tego samego przedsiębiorcy, objęte jednym wpisem do ewidencji, mogą być traktowane jako zakłady lub oddziały tego samego przedsiębiorcy, których odrębne nazwy zostały im nadane dla odróżnienia od innych na rynku. Nie stanowią one jednak odrębnych firm tego samego przedsiębiorcy. W obrocie handlowym funkcjonują obie nazwy wpisane dla oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej, które są używane w zależności od tego, której z nich dotyczą podejmowane czynności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  [*]Jakie oznaczenie przedsiębiorcy winno znajdować się na fakturach VAT wystawianych przez Wnioskodawcę i fakturach VAT wystawianych dla Wnioskodawcy, jako przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą objętą wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, w której w pozycji „oznaczenie przedsiębiorcy” wskazane zostały dwie różne nazwy działalności prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę...
  [*]Czy na wystawianych fakturach VAT oraz na fakturach VAT zakupu towarów i usług w ramach działalności „OP”, prowadzonej w ramach działalności gospodarczej, jako oznaczenie przedsiębiorcy można wskazać „O”...
  [/list]Zdaniem Wnioskodawcy na fakturach wystawionych przez niego, jak również na fakturach wystawionych dla Wnioskodawcy (nabywca towarów i usług), jako oznaczenie przedsiębiorcy wskazać należy nazwę tego zakładu/oddziału, którego działalności dotyczy faktura. Obie nazwy występują w obrocie gospodarczym, oba zakłady posiadają swoje odrębne pieczęcie.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

  Zgodnie z przepisem art. 106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U . Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.
  Stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.
  Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer ewidencyjny PESEL (ust. 2 ww. artykułu).
  Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wykonujących działalność gospodarczą zawiera również informacje dotyczące tej działalności (ust. 4 tegoż artykułu).
  Rozporządzeniem z dnia 05 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 177 poz. 1471 ze zm.) Minister Finansów określił wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R. Podatnicy będący osobą fizyczną określają w tym zgłoszeniu imię, nazwisko i adres zamieszkania, natomiast podatnicy nie będący osobami fizycznymi pełną nazwę i adres siedziby.
  Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż na wystawionych dokumentach księgowych – fakturach VAT podatnicy będącymi osobami fizycznymi są obowiązani do umieszczania imienia i nazwiska oraz adresu podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.
  Z treści złożonego wniosku wynika, że jest Pan przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod jednym numerem. W punkcie zawierającym „oznaczenie przedsiębiorcy” wpisano nazwę: „O”. Dla rozróżnienia rodzajów działalności tego samego przedsiębiorcy, nadane im zostały odrębne nazwy. Nie stanowią one jednak odrębnych firm tego samego przedsiębiorcy. W obrocie handlowym funkcjonują obie nazwy, wpisane dla oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej, które są używane w zależności od tego, której z nich dotyczą podejmowane czynności.
  Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że co do zasady faktury stwierdzające dokonanie sprzedaży (potwierdzające dokonanie zakupu) powinny zawierać co najmniej te dane, które zostały wymienione w § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest to m.in. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.
  Należy jednak zauważyć, że powołany powyżej § 5 w/w rozporządzenia określa minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura i nie nakłada ograniczeń w sprawie umieszczania dodatkowych danych identyfikujących dostawców, nabywców, czy też towarów. Tym samym umieszczenie na fakturze oprócz imienia i nazwiska, adresu, także nazwy zakładu/oddziału, którego działalności dotyczy faktura nie będzie błędem.
  Mając na uwadze fakt, iż we własnym stanowisku wskazał Pan, że „(…)na fakturach wystawionych przez niego, jak również na fakturach wystawionych dla Wnioskodawcy (nabywca towarów i usług), jako oznaczenie przedsiębiorcy wskazać należy nazwę tego zakładu/oddziału…(…)”, stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.
  Końcowo informuje się, że kwestia zwolnienia od podatku dostawy znaków opłaty pocztowej, została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-949b/09/AF, natomiast w kwestii zwolnienia od podatku dostawy znaków opłaty pocztowej dokonywanej przez pośredników wydano postanowienie znak ITPP2/443-949c/09/AF.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: ewiencja, kodeks cywilny, firma, NIP

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych