Skocz do zawartości


Naruszenie dyscypliny finansowej


wróć do serwisu Księgowość 9 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_Magda

Guest_Magda
 • Goście

Napisano 11 marzec 2013 - 20:30

Witam, mam potężny prpblem. dnia 05.03 zaplaciłam podatek w pierwszej kolejności zanim zorientowałam się, że zabraknie mi pieniędzy na koncie żeby zaplacić Zus-y. Zapłaciłam brakującą część z funduszu mieszkaniowego. Wiem , ze to bardzo poważany wykroczenie. W tym tygodniu te pieniądze zrefunduję. W zwiazku z tym jakie grożą mi konsekwencje z tego tytułu przed Regionalną Izbą Obrachunkową?

#2 ConradoNieMoreno

ConradoNieMoreno

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1133 postów
 • Lokalizacjanajwiększa wieś na Mazowszu

Napisano 12 marzec 2013 - 08:27

Witaj !

Karami za naruszenie dyscypliny wg ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

"Art. 31. 1. Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
2. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia.
3. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
4. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat."


jak czytamy dalej w art. Art. 33.

"1. Organ orzekający w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wymierza karę według swojego uznania, w granicach określonych w ustawie, uwzględniając stopień szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia dyscypliny finansów publicznych, stopień winy, a także cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego.
1a. Wymierzając karę za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wywołujące skutki finansowe, organ orzekający bierze pod uwagę również relację wysokości skutku finansowego do:
1) wysokości kwoty wydatków albo kosztów określonej w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych lub
2) wysokości kwoty środków publicznych przekazanych do wykorzystania lub dysponowania w roku budżetowym podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych.
2. Wymierzając karę, organ orzekający uwzględnia motywy i sposób działania, okoliczności działania lub zaniechania, jak również właściwości, warunki osobiste osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jej doświadczenie zawodowe, sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych oraz zachowanie po naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
3. Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą."

Podsumowując nikt oprócz RKO nie jest w stanie Ci powiedzieć co dokładnie Ci grozi pewnym pocieszeniem może byc tu jednak treść art. 26.

"1. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 5-16, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania - łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku działania lub zaniechania określonego w art. 18 pkt 2 oraz art. 18b i 18c.
3. Kwotą minimalną w rozumieniu ust. 1 jest kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, 908 i 1456), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem"."

chociaz biorąc po uwagę, że są to należności wobec ZUS to pewnie kwotę tą przekroczyłaś.

Pozdrawiam, życząc miłego dnia - niezależnie od tego jak bardzo zdenerwował Cię mój post.


#3 ConradoNieMoreno

ConradoNieMoreno

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1133 postów
 • Lokalizacjanajwiększa wieś na Mazowszu

Napisano 12 marzec 2013 - 08:36

Tytulem uzupełnienia:

Według obwieszczenia z dn. 18. 02.2013 r. (M.P. poz. 107) Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2012 r. wyniosło 3080,84 zł, a w drugim półroczu 2012 r. wyniosło 3161,77 zł.

Pozdrawiam, życząc miłego dnia - niezależnie od tego jak bardzo zdenerwował Cię mój post.


#4 Guest_Gośka

Guest_Gośka
 • Goście

Napisano 17 kwiecień 2013 - 18:42

Tytulem uzupełnienia:

Według obwieszczenia z dn. 18. 02.2013 r. (M.P. poz. 107) Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2012 r. wyniosło 3080,84 zł, a w drugim półroczu 2012 r. wyniosło 3161,77 zł.

Ja pomyliłam się i zapłaciłam z funduszu mieszkaniowego kwotę bagatelną na koniec roku 2011 ,wykazałam w zobowiazaniach
i w następnym roku odprowadziłam na rachunek mieszkaniówki- co mi za to grozi.

#5 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 17 kwiecień 2013 - 21:10

Jeżeli społeczna szkodliwość czynu jest znikoma - to mozna odstąpić od wymierzenia kary. Możesz zostać uznaną za winną, ale bez wymierzania kary. W razie czego tak się powinnaś bronić. Art. 36. 1. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można, biorąc pod uwagę rodzaj i okoliczności naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub właściwości i warunki osobiste sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wymierzyć karę łagodniejszego rodzaju, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
2. Jako okoliczności łagodzące można uwzględnić w szczególności:

1) działanie lub zaniechanie ze szczególnych pobudek lub w szczególnych warunkach, zasługujących na uwzględnienie, w tym w celu zapobieżenia szkodzie w mieniu publicznym;

2) wyróżnianie się przed popełnieniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych wzorowym spełnianiem obowiązków zawodowych;

3)przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub podjęcie o to starań.

Podkreślenie dotyczy Ciebie, przyczyniłaś się do usunięcia...

#6 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 17 kwiecień 2013 - 21:14

Najważniejszy jest art. 36 ust. 4 - W przypadku gdy w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych nastąpiło uszczuplenie środków publicznych w znacznej wysokości, można odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wydaniem orzeczenia środki wyrównujące to uszczuplenie zostały w całości wpłacone lub zwrócone na rzecz Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej właściwej jednostki sektora finansów publicznych.

Mowa w nim jest o uszczupleniu środków w znacznej wysokości a mimo to i w takim przypadku możliwe jest odstąpienie od wymierzania kary jeżeli środki zostały zwrócone/wpłacone.

Nie martw się, powinno być ok.

#7 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 17 kwiecień 2013 - 21:24

A jakie są konsekwencje zaniechania zgłoszenia naruszenia dyscypliny???

#8 Ania_B

Ania_B

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 2346 postów

Napisano 18 kwiecień 2013 - 06:35

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nakłada prawny obowiązek złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, choć zaniechanie wypełnienia tego obowiązku nie jest zagrożone żadną sankcją.Inaczej niż w ustawie o finansach publicznych z 1998 r., której art. 138 ust. 1 pkt 16 uznawał za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zaniechanie przez kierownika jednostki zawiadomienia rzecznika o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.Teraz już tego przepisu nie ma.

#9 Guest_zosia

Guest_zosia
 • Goście

Napisano 19 kwiecień 2013 - 06:29

w wyniku kontroli z ZUS-u miałam do zapłacenia kwotę ok.6000,00 zł. Czy naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zapłacenie całej tej kwoty czy tylko kwota odsetek ?

#10 ConradoNieMoreno

ConradoNieMoreno

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1133 postów
 • Lokalizacjanajwiększa wieś na Mazowszu

Napisano 19 kwiecień 2013 - 06:41

Witaj !jak stanowi art. 14 ustawy - Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych:

1) składek na ubezpieczenia społeczne,

2) składek na ubezpieczenie zdrowotne,

3) składek na Fundusz Pracy,

4) składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

5) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;

- czyli niezapłacenie 6 000 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne,

Pozdrawiam, życząc miłego dnia - niezależnie od tego jak bardzo zdenerwował Cię mój post.
Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych