Skocz do zawartości


art.52 KP a staż pracy


wróć do serwisu Kadry 14 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_jola

Guest_jola
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2009 - 10:27

Czy rowiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia art.52 KP skutkuje np. nie zaliczeniem tego okresu pracy przy obliczaniu stażu za wysługę lat? Jak sprawa wygląda jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy?

#2 Guest_em

Guest_em
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2009 - 10:32

rozwiazanie umowy z art. 52 nie ma wpływu na zaliczenie tego okresu do uprawnień dotyczacycch urlopu ( zalicza sie), na tomiast do uprawnień do dodaku za staz pracy, nalezy sprawdzic w zasadach wynagradzania u swojego pracodawcy, gdyz nie ma w tym zakresie praepisów obligatoryjnych.

#3 Guest_jola

Guest_jola
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2009 - 10:42

Jest ogólny zapis ,"... wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze" Moim zadniem należy się . A co ty o tym myślisz?

#4 Guest_em

Guest_em
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2009 - 10:49

Wydasje mi sie że nalezy, ale nie znam aktu prawnego który cytujesz ( chyba sa to zasady wynagradzania). dla pewności poprosiłabym o interpretację waszego radce lub twórców tych zasad wynagradzania.

#5 Guest_mm

Guest_mm
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2009 - 10:57

Nie ma zapisu o sposobie rozwiązania umowy, wobec czego wlicza sie do stazu uprawniajacego do nagrody jubileuszowej.

#6 Guest_Ania

Guest_Ania
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2009 - 12:50

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacaniaz dnia 23 grudnia 1989 r. (M.P. Nr 44, poz. 358)1. Przez okresy zatrudnienia rozumie się okres pozostawania w stosunku pracy, czyli pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych w części wymiaru czasu pracy po przejściu na emeryturę. 2 2. Obowiązujące przepisy prawa pracy nie uzależniają prawa do nagrody jubileuszowej od wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia bez względu na wymiar czasu pracy, w którym pracownik był zatrudniony. 3 3. Do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się pracę sezonową. Takiemu wliczeniu nie podlegają jednak okresy przerw w zatrudnieniu między okresami pracy sezonowej. 4 4. Zgodnie z zarządzeniem do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się, bez względu na przerwy w zatrudnieniu: 1) okresy zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy; 2) okresy zatrudnienia w prywatnych zakładach pracy, które zostały upaństwowione lub przejęte przez uspołecznione zakłady pracy. 5 5. Za uspołeczniony zakład pracy uważa się zakład, w którym powyżej 50% mienia należy do państwowej lub uspołecznionej jednostki organizacyjnej. W przypadku sprywatyzowania uspołecznionego zakładu pracy, wliczeniu podlega okres zatrudnienia w tym zakładzie do dnia jego sprywatyzowania. Data sprywatyzowania zakładu pracy może być udowodniona zaświadczeniem wydanym przez danego pracodawcę. W razie wątpliwości co do charakteru danego zakładu pracy – tzn. co do tego, czy jest uspołeczniony, czy prywatny – w świetle przepisów zarządzenia, zwłaszcza w odniesieniu do spółek prawa handlowego, niezbędne jest zaświadczenie, do kogo należy większość kapitału zakładowego. Spółka akcyjna jest uspołecznionym zakładem pracy, jeżeli Skarb Państwa lub inna uspołeczniona jednostka organizacyjna posiada powyżej 50% kapitału akcyjnego, pod warunkiem iż żadnych akcji nie objęły podmioty zagraniczne (uchw. SN z 6.9.1994 r., II UZP 22/94, OSNAPiUS 1994, Nr 12, poz. 195). 6 6. Jeżeli jednak okres zatrudnienia przypadający po II wojnie światowej został zakończony rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo wygaśnięciem stosunku pracy wskutek porzucenia pracy, to okres ten nie podlega zaliczeniu do okresu pracy, który uprawnia do nagrody jubileuszowej (§ 2 ust. 2 NagrodaJubilZ). 7 7. Wliczenie wcześniejszego okresu zatrudnienia następuje w razie spełnienia dwóch niezbędnych warunków: 1) wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy w zakładzie uspołecznionym bądź w prywatnym, który został następnie uspołeczniony (bez względu na to, czy w dniu uspołecznienia zakładu pracownik był tam zatrudniony); 2) ustania stosunku pracy w inny sposób niż dyscyplinarne zwolnienie czy porzucenie pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy z upływem trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania nie wywołuje takich skutków jak porzucenie pracy; darowanie kary dyscyplinarnej, zwolnienie ze służby w drodze łaski Rady Państwa nie ma wpływu na tryb rozwiązania stosunku służbowego dokonanego w wyniku wykonania tej kary; przepisu § 2 ust. 2 NagrodaJubilZ nie stosuje się do pracownika, który po zwolnieniu z zasadniczej lub okresowej służby wojskowej nie zgłosił się do zakładu pracy, w którym był zatrudniony w dniu powołania do służby wojskowej, w celu podjęcia zatrudnienia, w związku z czym stosunek pracy wygasł. Wygaśnięcie to nie powoduje bowiem skutków określonych w art. 64 KP (obowiązywał do 1.6.1996 r.). Jeżeli jeden z tych warunków nie jest spełniony, dany okres zatrudnienia nie podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do nagrody. 8 8. Okresem zatrudnienia jest również okres nauki zawodu wykonywanej w trakcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy o naukę zawodu lub umowy o przyuczenie do określonej pracy (obecnie na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego). Natomiast odbywanie praktyk zawodowych i szkolenia praktycznego w zakładzie pracy przez ucznia nie pozostającego w stosunku pracy nie stanowi okresu zatrudnienia i okres ten nie jest uwzględniany w stażu uprawniającym do nagrody. Zgodnie z wyr. SN z 7.9.1995 r., I PRN 43/95 (OSNAPiUS 1996, Nr 6, poz. 84) dopuszczalne jest zaliczenie do okresu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej, okresu odbywania nauki zawodu w połowie lat pięćdziesiątych, a przy ustalaniu charakteru stosunku prawnego łączącego ucznia odbywającego w tym czasie naukę zawodu w zakładzie pracy, rozstrzygające znaczenie ma rzeczywista treść wzajemnych praw i obowiązków stron tego stosunku. W uzasadnieniu wyroku SN wskazał, że w połowie lat pięćdziesiątych istniało szkolnictwo zawodowe, w ramach którego młodociani zdobywali wykształcenie zawodowe pozostając w stosunku prawnym typu administracyjnego z ich szkołą. Jednocześnie mogli odbywać tzw. praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy, lecz jako uczniowie za wykonywaną pracę w tym zakładzie nie otrzymywali wynagrodzenia, a ich czas pracy nie podlegał rygorom przewidzianym dla pracowników młodocianych. W takich przypadkach szkoła zawierała z zakładem pracy (a nie z pracownikami) „umowę o praktyczną naukę zawodu”. Obok tego typowego systemu szkolnictwa (szkół) zawodowego zawierane były przez zakłady pracy z osobami młodocianymi (uczniami) umowy o wyuczenie („naukę” czy też „przyuczenie”) zawodu, które powodowały nawiązanie między tymi podmiotami stosunków pracy. Zakład pracy miał przy tym obowiązek organizowania dla tych pracowników szkolenia teoretycznego zawodowego, co mogło się odbywać poprzez kierowanie pracowników młodocianych do odbywania określonych zajęć w szkole. W takiej sytuacji to, że uczeń szkoły zawodowej część zajęć odbywał w zakładzie pracy nie powodowało jeszcze, że wskutek tego stawał się on pracownikiem, podobnie jak i okoliczność, że młodociany zatrudniony na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zdobywał wiedzę teoretyczną w szkole zawodowej nie powodowało, że automatycznie wskutek tego przestawał być pracownikiem. Sytuacje faktyczne mogły być więc złożone, dlatego dla oceny, jaki stosunek prawny łączył młodocianego z zakładem pracy, najważniejsze jest ustalenie charakterystycznych elementów konkretnych stosunków prawnych. 9 9. Sąd Najwyższy w wyr. z 18.10.1994 r., I PRN 70/94 (OSNAPiUS 1995, Nr 5, poz. 66) zaprezentował pogląd, że kościelne jednostki organizacyjne nie są uspołecznionymi zakładami pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, a więc również w rozumieniu § 2 ust. 1 NagrodaJubilZ.Do przeanalizowania .Ja np. dyscyplinarnych zwolnień porzuceń pracy nie zaliczam do nagrody jubileuszowej

#7 Guest_mm

Guest_mm
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2009 - 12:55

Ania, to zarzadzenie, które wkleiłaś juz dawno jest nieaktualne. Nagrody jubileuszowe nie są świadczeniem obligatoryjnym!!, żeby nie wliczac musisz mieć dokładnie sprecyzowaną treść regulaminu nagród jubileuszowych, inaczej nie ma podstaw do nie wliczania do nagród jubileuszowych.

#8 Guest_Ania

Guest_Ania
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2009 - 13:40

mam program Legalis i z ctego wziełam wiem ze obowiazują przepisy jakie sa w zakładach pracy ustanowione czy to w regulaminie czy w Układzie Zbiorowym ale ogólne przepisy dalej obowiazuja tak mi sie wydaje i zaraz to sprawdzam. kazdy Zakład zreszta ustala róznie przywileje dotyczace nagrod jubileuszowych , ja zaliczam np zakłady prywatne pod warunkiem ze były opłacane składki ZUS Jeżeli sie pomyliłam to przepraszam ale szukam dalej

#9 Guest_Ania

Guest_Ania
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2009 - 14:04

Ten Monitor Polski nie został zmieniony sprawdź bo tam są ogólne zasady przyznawania nagród jubileuszowych i nic nie zostało zmienione a odrębnie zakłady sobie ustalaja czy bedą liczyć tylko własny zakład czy doliczą inne czy nabycie prawa bedzie zalezało od stazu pracy w danym zakładzie czy to bedzie od 10 lat co 5 lat czy od 15 lat to wszystko musi byc uregulowane albo w regulaminie wynagradzania albo w układzie zbiorowym. Co wy na to Poprawcie mnie jezeli sie mylę .

#10 Guest_em

Guest_em
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2009 - 14:08

Rozporządzenie o którym piszesz utraciło moc w 1996r. gdyż art. Kodeksu pracy na mocy którego zostało wydane został skreślony i nie napisano nowego.Więc skoro akt prawny nie ma podstawy prawnej, jest nie obowiązujący. MM- nie musi tego sprawdzać!

#11 Guest_mm

Guest_mm
 • Goście

Napisano 20 lipiec 2009 - 14:30

Najważniejszymi aktami regulującymi uprawnienie są: układy zbiorowe pracy, zawierane miedzy pracodawcami lub ich organizacjami, a związkami zawodowymi, zakładowe regulaminy wynagradzania,ustawy i rozporządzenia regulujące tzw. pragmatyki niektórych grup zawodowych, przede wszystkim pracowników sfery budżetowej.Każdy zakład pracy może więc ustalić inne niż określone w przepisach ogólnych zasady nabywania, obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej, oprócz jedn. budżetowych. Jeżeli w danej firmie regualmin lub układ zbiorowy posiłkuje się zarzadzeniem, które straciło moc prawną, to jest jego prawo gdyż, pracodawca może dowlonie kształtować treść postanowień odnośnie zasad wypłata nagród jubileuszowych, dodatków stazowych."I PKN 820/00 wyrok SN 2002.01.22 Pr.Pracy 2002/7-8/49 Gratyfikacja jubileuszowa jest świadczeniem fakultatywnym i przepisy płacowe mogą kształtować do niej prawo w sposób samodzielny i swobodny. Jednakże pominięcie przy ustalaniu prawa do gratyfikacji pewnych okresów pozostawania w zatrudnieniu, a uwzględnienie innych, wymaga wyraźnej regulacji."Ponadto, w tym przywołanym zarządzeniu sprawdź art. 79 kp czy dalej obowiazuje? nie został skreślony.

#12 Guest_czarna

Guest_czarna
 • Goście

Napisano 31 październik 2009 - 14:36

witam mam takie pytanie czy umowa o prace w celu przygotowania zawodowego wlicza sie do lat pracy mam taka umowe na 36 miesiecy i nie wiem czy sie wlicza

#13 Guest_czarna

Guest_czarna
 • Goście

Napisano 03 listopad 2009 - 12:45

witam nie wiem czy ktos odpowiada wogole na ta posty na odpowiedz czekam od 31.10

#14 Guest_ala

Guest_ala
 • Goście

Napisano 05 listopad 2009 - 10:12

Za pracę w celu przygotowania zawodowego trzeba mieć świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę u którego miałaśodbytą praktyczną naukę zawodu.Wówczas okres ten zalicza się do świadczeń urlopowych,stażowych i emerytalno -rentowych.

#15 Guest_Wojtek

Guest_Wojtek
 • Goście

Napisano 05 listopad 2009 - 15:26

Potrzebuje pomocy >Posiadam świadectwo pracy za okres przygotowania zawodowego od dnia 01.09.1974 do 18.06.1977 roku.Następnie od dnia 13.07.1977 roku pozostaję w ciągłym zatrudnieniu az do dnia dzisiejszego. Problem nr 1 - od którego dnia wylicza się okres zatrudnienia ? Czy od dnia 01.09.1974, czy od dnia w którym ukończyłem 15 lat tj. 15.12.1974 roku ?Problem nr 2 - czy przerwa w zatrudnieniu po ukończeniu nauki szkolnej tj. od 18.06.77 do 13.07.77 wlicza się do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej. Z góry dziękuje za pomoc.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych