Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zdjęcie

PIT 8C a wartość umorzenia zadłuzenia i odsetek


wróć do serwisu Księgowość 3 odpowiedzi w tym temacie

#1 Glusia

Glusia

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 798 postów
 • LokalizacjaŚląsk

Napisano 26 luty 2013 - 13:51

Mam problem...Pracuje w jednostce budżetowej.Muszę wystawic pit 8-c dla osób, którym zostały umorzone zadłuzenia z tytułu braku zapłaty za fakturę.Kontrahentowi została umorzona naleznośc główna jak równiez odsetki i koszty sądowe i koszty bezskutecznej egzekucji i teraz nie wiem, czy przychodem w tej sytuacji jest tylko umorzona należnośc główna czy równiez odsetki i koszty?Pierwszy raz to robię i nie mogę znaleźć odpowiedzi w tej kwestii..Czy może ktoś pomóc?

#2 Guest_jacek

Guest_jacek
 • Goście

Napisano 28 marzec 2013 - 15:57

Witam. Proponuje wystawić tylko na nalezność główna i co najwyżej na odsetki, ale na pewno nie na koszty.
Oto interpretacja podatkowa
Obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w sytuacji umorzenia należności za pobyt osoby fizycznej w Izbie Wytrzeźwień.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 2270/08 z dnia 20.02.2009 r. (data wpływu 27.04.2009 r.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.01.2008 r. (data wpływu 16.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C w sytuacji umorzenia należności za pobyt osoby fizycznej w Izbie Wytrzeźwień – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C w sytuacji umorzenia należności za pobyt osoby fizycznej w Izbie Wytrzeźwień.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (kopia uchwały w załączeniu) dokonał umorzenia należności z tytułu opłaty za pobyt pacjenta w Izbie Wytrzeźwień.
Należność za pobyt pacjenta w Izbie stanowi dochód Miasta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy konieczne jest wystawienie deklaracji PIT – 8C w sytuacji umorzenia należności za pobyt osoby fizycznej w Izbie Wytrzeźwień...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wystawienie deklaracji PIT – 8C w przypadku umorzenia osobie fizycznej należności za pobyt w izbie jest bezzasadne. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („zwanej dalej ustawą”) nie wynika, ażeby ww. należność stanowiła „inne nieodpłatne świadczenie” mające charakter trwałego przysporzenia majątkowego w rozumieniu ustawy.
Ustawa nie przewiduje opodatkowania wynikającego z umorzenia lub przedawnienia zobowiązań osób fizycznych, za wyjątkiem art. 14 ust. 2 pkt 6, zgodnie z którym takie opodatkowanie jest dopuszczalne, ale wyłącznie wobec przychodów wynikających z działalności gospodarczej.
Ww. przesłanki opodatkowania w omawianej sytuacji nie zachodzą albowiem pobyt osoby fizycznej w izbie wytrzeźwień w żaden sposób nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Umorzenie opłaty za pobyt w izbie jako należności administracyjnoprawnej Miasta nie stanowi „przychodu z innych źródeł” w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy.
Ponadto za bezzasadnością stosowania w ww. sytuacji art. 42a w zw. z art. 20 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy przemawia fakt, że:

  [*]należność z tytułu opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień nie posiada charakteru zobowiązaniowego w rozumieniu prawa cywilnego, lecz administracyjnoprawny i wynika nie z czynności cywilnoprawnej, lecz z decyzji o przymusowym umieszczeniu w izbie,
  [*]zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy, do przychodów określonych w art. 14 ust. 1 i 2 nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
  [/list]Przykłady:

   [*]Żukowski R., Podatkowe skutki umorzenia zobowiązań osób fizycznych, PP 1998/6/10: „Umorzenie zobowiązania osoby fizycznej, nie stanowiące wykonania umowy darowizny, jest opodatkowane podatkiem dochodowym tylko wtedy, gdy zobowiązanie jest związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą ...„
   [*]pismo Urzędu Skarbowego w Kłobucku z dn. 12.10.2005 r., NUS-MOP/415-20/05 PBB1/423-991.S,
   [*]pismo Izby Skarbowej w Rzeszowie z dn. 09.10.2006 r., IS.I/1-4150/25/06. S. Podat. 2007.4.19,
   [*]postanowienie Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dn. 14.03.2007 r., ŁUS-ll-2-415/13/07/AG (LEX 4634),
   [*]decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie z dn. 03.10.2006 r., IS.I/1-4150/24/06 (www.mf.gov.pl),
   [*]postanowienie Urzędu Skarbowego w Mielcu z dn. 10.02.2006 r., US.lV-415/1/2006 (www.mf.gov.pl).
   [/list]W dniu 25.04.2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretacje indywidualną Nr IPPB2/415-80/08-5/SP stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02.01.2008 r. (data wpływu 16.01.2008 r.) jest nieprawidłowe. Wezwanie do naruszenia prawa wniesiono w dniu 13.05.2008 r. (data wpływu 16.05.2008 r.), odpowiedzi na wezwanie udzielono pismem z dnia 13.06.2008 r. Nr IPPB2/415-80/W/08-7/SP (skutecznie doręczonym w dniu 18.06.2008 r.). W dniu 22.07.2008 r. wpłynęła do tut. organu podatkowego skarga na ww. interpretację, w której wniesiono o jej uchylenie. Wyrokiem z dnia 20.02.2009 r., sygn. akt III SA/Wa 2270/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

   W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

   Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wynika z treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowiącym, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
   Stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
   Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (kopia uchwały w załączeniu) dokonał umorzenia należności z tytułu opłaty za pobyt pacjenta w Izbie Wytrzeźwień. Należność za pobyt pacjenta w Izbie stanowi dochód Miasta.
   Opłata za pobyt osoby fizycznej w izbie wytrzeźwień ma charakter administracyjnoprawny. Pobyt taki, zwykle poprzedzony przymusowym tam doprowadzeniem, wiąże się z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zm.). Również obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień wynika wprost z przepisów tej ustawy, tj. z jej art. 42 ust. 5, który stanowi, iż za doprowadzenie i pobyt w izbie wytrzeźwień lub jednostce Policji pobierane są opłaty. Z kolei w myśl ust. 5a tego artykułu, egzekucja należności, o których mowa w ust. 5, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
   Należności z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego – Miasta w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), opłaty te stanowią dochody publiczne (art. 5 ust. 2 pkt 2).
   Zgodnie z art. 43 ust. 1 tej ostatniej ustawy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
   Ustęp 2 tego artykułu zawiera delegację ustawową, w ramach której wydana została wspomniana przez Wnioskodawcę Uchwała Rady Miasta z dnia 13 czerwca 2006 r. określająca zasady udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Miastu i jej jednostkom organizacyjnym. Przepisy tej właśnie Uchwały stanowią także podstawę do umarzania należności z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Stosownie do postanowień tej Uchwały, udzielanie ulg w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnoprawnym następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela (§ 5 ust. 1 pkt 1).
   Zastosowanie w stosunku do osoby fizycznej przez uprawniony do tego organ instytucji umorzenia, nie oznacza, że osoba ta zawsze uzyskuje z tego tytułu przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umorzenie otrzymanych uprzednio należności pieniężnych (brak obowiązku zwrotu pobranych świadczeń) stanowi przychód z tzw. innych źródeł. W tym bowiem przypadku po stronie dłużnika – w momencie zwolnienia z długu – powstaje przysporzenie o charakterze majątkowym.
   Umorzenie – stosownie do postanowień Uchwały Rady Miasta z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – należności z tytułu opłaty za pobyt pacjenta w izbie wytrzeźwień nie jest natomiast powiązane z otrzymanym uprzednio przez podatnika świadczeniem – zatem w tym przypadku nie powstanie u tej osoby przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   Reasumując, należy stwierdzić, iż umorzenie należności z tytułu opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, nie powoduje u osoby, na rzecz której dokonano tego umorzenia, powstania przychodu z innych źródeł, a w związku z tym w takim przypadku Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawienia, w oparciu o art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji PIT-8C.

   Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

   Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
   Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

#3 Guest_Jacek

Guest_Jacek
 • Goście

Napisano 28 marzec 2013 - 16:00

Przepraszam. Zła interpretacja mi się wkleiła

Czy umorzenie najemcom lokali mieszkalnych (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej), na podstawie uchwały Rady Miejskiej, wierzytelności piniężne przysługujące wynajmującemu (czynsz, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, opłaty za media, odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty oraz koszty sądowe i koszty upomnień) stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:

  [*]art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
  [*]art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
  [*]uznaje za nieprawidłowe stanowisko wyrażone we wniosku z dnia 29.12.2006 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych umorzonych najemcom lokali mieszkalnych (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej) - na podstawie uchwały Rady Miejskiej - wierzytelności pieniężnych przysługujących wynajmującemu.
  [/list]W dniu 29.12.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż należność główna (czynsz, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, opłaty za media), odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty, koszty sądowe oraz koszty upomnień stanowią wierzytelności pieniężne przysługujące wynajmującemu - Gminie Miasto Łódź. Wierzytelności te mogą zostać umorzone w całości lub w części na podstawie uchwały Rady Miejskiej, określającej zasady i tryb ich umarzania.
  Zdaniem Administracji Nieruchomościami, umorzone najemcom lokali mieszkalnych (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej) w/w wierzytelności pieniężne przysługujące wynajmującemu nie stanowią dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  Przychodami - zgodnie z zapisem art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Rodzaje źródeł przychodów zostały wymienione w art. 10 ust. 1 w/w ustawy. Dla celów podatkowych przychody inne niż określone w punktach 1- 8 tego artykułu są kwalifikowane jako przychody z tzw. innych źródeł (pkt 9). Rozwinięcie pojęcia tych przychodów zawiera art. 20 ust. 1 w/w ustawy zgodnie z którym, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że należność główna (czynsz, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, opłaty za media), odsetki naliczone za nieterminowe wpłaty, koszty sądowe oraz koszty upomnień stanowią wierzytelności pieniężne przysługujące wynajmującemu - Gminie Miasto Łódź. Najemcom lokali mieszkalnych (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej) wierzytelności te mogą zostać umorzone w całości lub w części na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Umowa najmu - łącząca strony tego stosunku prawnego - została unormowana w art. 659 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), gdzie przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. W myśl art. 508 k.c., zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. W świetle powołanych przepisów należy uznać, że umorzenie świadczeń w postaci czynszu, odsetek naliczonych za nieterminowe wpłaty, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu, czy też opłat za media ma charakter nieodpłatnego świadczenia związanego z korzystaniem z rzeczy w postaci zwolnienia z obowiązku zapłaty w/w należności. Natomiast w tym ujęciu umorzenie kosztów sądowych oraz kosztów upomnień nie stanowi nieodpłatnego świadczenia. Oznacza to, iż kwoty czynszu, odsetek, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu oraz opłat za media umorzone najemcom - osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej - stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do postanowień art. 42a w/w ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.
  Reasumując, przyjęcie przez dłużników (najemców lokali mieszkalnych) zwolnienia z długu skutkującego umorzeniem czynszu, odsetek, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu, czy też opłat za media, stanowi przychód z innych źródeł, zaś na Administracji ciąży obowiązek sporządzenia i przesłania podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym informacji PIT-8C. Natomiast jedynie umorzenie najemcom lokali mieszkalnych kosztów sądowych oraz kosztów upomnień nie wywołuje skutków podatkowych i nie stanowi dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

#4 Guest_zuzanna

Guest_zuzanna
 • Goście

Napisano 30 marzec 2016 - 08:18

witam mam podobny problem z tym ze pit-8c mam rolziczyc i otrzymalam z kosztami egzekucji (czyli umorzenie czynszu, odsetek i kosztow egzekucji i upomnien).

pani ktora to wystawiala opryskliwie twierdzi ze robi dobrze, ja nie wiem czy moge po prostu przy rozliczeniu pominac te kwoty???

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy