Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: rachunek przepływów pienieżnych


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 8 + 3 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 29 kwiecień 2020 - 17:32

Na podstawie sprawozdań oraz informacji dodatkowych zamieszczonych poniżej proszę sporządzić RPP (m.pośrednia). Jaki jest stan środków pieniężnych na koniec roku?

                                                                                                                1,01                    31,12

Rachunek wyników w tys. 1.01-31.12                         Aktywa

Przychody ze sprzedaży 2000                                 Majątek trwały       800                    750

Koszty zużytych materiałów 800                             Zapasy                  500                    740

Inne koszty operacyjne bez amortyzacji 800        Należności             300                    500

Amortyzacja 100                                                       Środki pieniężne    30                        ?

Wynik na działalności operacyjnej ??                   Rozliczenia międzyokres. czynne 70  100

Przychody finansowe 0                                            Razem                    1700

Koszty finansowe 85                                               Pasywa

Zysk brutto ??                                                         Kapitał akcyjny      1000                   1100

Podatek dochodowy 20%  ??                                 Niepodzielny WF z lat ubiegłych  0   ??

Zysk netto ??                                                           Wf roku obrotowego 0                       ?

                                                                                  Kredyt bankowy     400                        600

                                                                                  Zobowiązania operacyjne 220  320

                                                                                  Razem                  1700

 

Koszty finansowe to wyłącznie zapłacone odsetki od kredytów bankowych

przedsiębiorstwo dokonało wypłaty dywidend z zysku obrotowego roku poprzedniego (30tys)

podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym= zyskowi brutto 20%= podatek został zapłacony

 

 


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)