Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: zwonienie z pracy


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 6 + 8 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 20 styczeń 2020 - 08:31

Pracodawca ma prawo oddelegować swojego pracownika do wykonywania innej pracy maksymalnie na 3 miesiące w trakcie roku (nie kalendarzowego - rok od pierwszego dnia oddelegowania). Oddelegowanie jest możliwe, jeżeli w umowie miejsce pracy zostało wskazane jako TA.

Oddelegować pracownika można do takiej pracy, która będzie wymagała wiedzy i doświadczenia jakie dana osoba już posiada. Poradnik przedsiębiorcy zawiera artykuł “Oddelegowanie pracownika do innej pracy”, który zgłębia ten temat.

 

Odnosząc się do tego konkretnego przypadku trzeba wziąć pod uwagę kwestię wskazaną przez pracownika - wychowuje on dzieci do 4 roku życia. 

Art. 178 § 1 i 2 k.p., szczególnie chroni pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez niego 4 roku życia. Co do zasady nie wolno bez zgody pracownika oddelegować go poza stałe miejsce pracy w takiej sytuacji.

 

Jako, że pracownikowi została rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika możliwe, że pracownik odwoła się do Sądu Pracy. Bezpieczniejszym rozwiązaniem sytuacji byłoby rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (zakładając, że pracownik miał podpisaną umowę o pracę na czas określony. Przy umowie o pracę na czas nieokreślony wypowiedzenie powinno zawierać powód zwolnienia, który w tym przypadku nie wystąpił.)

 

W takich przypadkach zawsze warto konsultować decyzje z prawnikiem.


ZosiaA

Napisano 07 styczeń 2020 - 21:52

hurtownia są oddalone od siebie o około 15 km, nie są w tej samej miejscowości .

Czyli masz możliwość codziennego powrotu do domu.
Zwolnienie jest zasadne

coli

Napisano 07 styczeń 2020 - 18:47

Nie ma znaczenia czy jest to 5 ,10, czy 15 kilometrów - Miejsce pracy to jedn z kilku istotnych elementów umowy o prace i , w razie braku zgody pracownika na zmiane tego miejsca potrzebne jest  wypowiedzenie zmieniające orzecznictwo jest ukształtowane już od dawna

SN z dnia 18 maja 1964 r., sygn. akt I PR 189/64, OSNC 1965/3/44

 

 

Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

 

Z brzmienia przepisu wynika, że dopuszczalne jest powierzenie pracownikowi innej pracy. Nie daje on jednak podstaw do powierzenia pracownikowi pracy w innej miejscowości.

 

PRACODAWCA ZAWIERAJĄC UMOWE O PRACE mógł to miejsce określić w inny sposób tak aby pracownik w razie czego mogł świadczyć prace również w innych magazynach pracodawcy


kunda13

Napisano 07 styczeń 2020 - 18:14

czy obie hurtownie są w tej samej miejscowości? Jeżeli nie to jaka dzieli je odległość? 

hurtownia są oddalone od siebie o około 15 km, nie są w tej samej miejscowości .


Napisano 06 styczeń 2020 - 12:55

Pracownik - Kowalski, pracował jako magazynier w hurtowni spożywczej w Ta. W piątek dowiedział się, że zmarł inny magazynier, pracujący w drugiej hurtowni należącej do pracodawcy, która znajduje się w Tu.  Kowalski jeszcze w piątek  otrzymał pisemne polecenie od pracodawcy                         z którego wynikało, że od poniedziałku musi podjąć pracę w hurtowni w Tu. Pracownik odmówił wykonania polecenia ze względu na sytuację rodzinną i konieczność opieki nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola.

W związku z tym magazyn został zamknięty, a pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia z powodów:

1) odmowy wykonania polecenia,

2) naruszenia zasad koleżeńskiej współpracy,

3) naruszenia obowiązku dbałości o dobro pracodawcy.

 

Pytania:

1) czy, a jeżeli tak, to jakie obowiązki zostały naruszone przez pracownika?

2) czy podane w piśmie zwalniającym przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia spełniały wymagania z art. 52 KP?

 

Nie bardzo rozumiem postępowanie pracodawcy - w ten sposób stracił drugiego magazyniera i magazyn, bo z tego co zrozumiałam obie hurtownie teraz są zamknięte.


coli

Napisano 06 styczeń 2020 - 12:36

Moze polecić wykonywanie innej pracy  , a nie zmieniać MIEJSCE pracy

 

Oddelegowanie polega na zmianie określonego w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy i wymaga porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego

 

Jako rodzic opiekujący sie dzieckiem do lat 4 masz prawo skorzystać z uprawnień i odmówić pracy w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w systemie przerywanego czasu pracy, bądź delegowania  poza stałe miejsce pracy.

 

 

Art. 178. § 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.

 

§ 2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

Wystarcz,że złożysz u pracodawcy wniosek o korzystanie z uprawnień wynikających z art 178

 

Jęzeli dostałeś wypowiedzenie umowy odwołaj sie do sadu pracy (masz 21 dni) i żadaj  przywrócenia lub odszkodowania


ZosiaA

Napisano 06 styczeń 2020 - 10:10

Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia 1) 2) 3) są jak najbardziej zasadne.

ZosiaA

Napisano 06 styczeń 2020 - 10:07

1. Odmowa wykonania polecenia
2. Pracodawca ma prawo zadysponować pracownikiem że względu na ważne potrzeby, na 3 m-ce w roku może oddelegować pracownika do innej pracy, nic nie jest tu niezgodne z KP.

Opieka nad dziećmi nie stoi w sprzeczności z tym co zrobił pracodawca, no chyba, że jesteś jedynym opiekunem dzieci, a odległość między magazynami nie pozwalają na codzienne powroty do domu.
Jeśli nie, to zwolnienie dyscyplinarne jest zasadne.

Napisano 06 styczeń 2020 - 08:26

czy obie hurtownie są w tej samej miejscowości? Jeżeli nie to jaka dzieli je odległość? 


kunda13

Napisano 05 styczeń 2020 - 19:51

A jak Kowalski miał określone miejsce pracy w umowie?

W jakim wieku Kowalski ma dzieci ?

Dobry wieczór.Miejsce pracy hurtownia w Ta, a nie w Tu.

 

Dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat.


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)