Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: wstępna opłata leasingowa


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 3 + 5 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Ania_B

Napisano 04 grudzień 2013 - 09:02

Ja mam świeższy ;-)

Przedsiębiorca ma prawo do ujęcia jednorazowo w kosztach opłaty wstępnej, opłacanej przy umowie leasingu. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 kwietnia 2013 r. (sygn. II FSK 1764/11 ). Jest to kolejny wyrok wydany na korzyść podatnika.

 

Departament Podatków Dochodowych w piśmie z 5 grudnia 2011 r., nr DD6/033/87/ORK/11/PK-1299,

"(...) Departament DD informuje, przychylając się do prezentowanej przez sądy administracyjne linii orzeczniczej, że wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, a nie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. Cechą charakterystyczną tych orzeczeń jest uznanie, że wstępna opłata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, natomiast jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Opłata ta jest wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu.(...)".

 

Ciekawe kiedy linia orzecznicza obróci się o 180 stopni ;-) nigdy nic nie wiadomo... :-)


Radomiak

Napisano 30 listopad 2013 - 22:36

To ja mam wyroki odmienne:

wyrok NSA sygn. II FSK 253/11 z dnia 27.09.2012,

wyrok WSA sygn. VIII SA/Wa 419/10 z dnia 30.09.2010r,

wyrok WSA sygn. III SA/Wa 2108/12 z dnia 12.02.2013r.

Interpretacja DIS w Warszawie IPPB3/423-437/13-2/KK Z 20.09.2013 R.


Ania_B

Napisano 30 listopad 2013 - 06:58

Tak też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Po 1039/12

W wyroku Sąd potwierdził, że wstępna opłata leasingowa, której uiszczenie stanowi jeden z warunków rozpoczęcia realizacji umowy leasingu, stanowi wydatek, który powinno się rozpoznać w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie jego poniesienia.

 

„Wstępna opłata leasingowa ponoszona w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego, stanowi samodzielny wydatek mający pośredni związek z uzyskaniem przychodów, podlegający zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów jednorazowo, w dacie poniesienia.”


markus

Napisano 25 listopad 2013 - 09:21

Opłata wstępna zasadniczo podlega zaliczeniu do kosztów jednorazowo, w dniu jej poniesienia. Stanowisku takiemu dał wyraz m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 listopada 2011 r. (sygn. akt II FSK 864/10), w którym stwierdził:

"(...) Naczelny Sąd Administracyjny aprobuje stanowisko Sądu pierwszej instancji odnoszące się do momentu kwalifikacji czynszów inicjalnych oraz czynszów zerowych jako pośrednich kosztów uzyskania przychodów, których jednakże nie można powiązać z przychodami uzyskiwanymi w okresie przekraczającym rok podatkowy. Zagadnienie prawnopodatkowej kwalifikacji czynszów inicjalnych było już przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w sposób jednolity przyjmował, że opłatę wstępną, stanowiącą wynagrodzenie finansującego za czynności przygotowawcze do wydania przedmiotu leasingu, zalicza się jednorazowo do kosztów podatkowych, w dacie jej poniesienia (por. wyroki NSA z dnia 19 marca 2010 r., II FSK 1731/08, z dnia 23 marca 2010 r., II FSK 1733/08, z dnia 19 stycznia 2011 r., II FSK 1546/09, i z dnia 17 maja 2011 r., II FSK 59/10). Opłaty wstępnej nie można bowiem powiązać bezpośrednio z określonymi przychodami, ani też uznać, że dotyczy ona całego, przekraczającego rok podatkowy okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta, gdyż w istocie nie odnosi się ona do samego wykonywania umowy leasingu, ale warunkuje jej zawarcie i wydanie przedmiotu leasingu. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę zapatrywanie wyrażone w wymienionych wyrokach podziela."

[font="calibri, sans-serif;"]Podatkowo jednorazowo, ale bilansowo tyle ile trwa umowa.[/font]


Neytiri

Napisano 25 listopad 2013 - 09:13

[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]Czy wstępne opłaty wynikające z zawartych umów leasingu, zalicza się do podatkowych kosztów uzyskania przychodów jednorazowo (kiedy?), czy proporcjonalnie do długości okresu na jaki przedmiotowe umowy zostały zawarte?[/color]

 


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)