Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: KARA UMOWNA ZA NIEDOTRZYMANIE TERMINU ZWROTU KARTY ABONENTA DLA CYFRY PLUS


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 5 + 2 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Pimatu

Napisano 10 grudzień 2019 - 09:18

Właśnie zamieściłem cały tekst pisma do CP powyżej.


Napisano 10 grudzień 2019 - 09:13

Witam.mam taki sam problem ja bardzo dużo ludzi.za póżno oddałem sprzęt.moja wina.jest kara 1300zl.Prosze o pomoc w napisaniu pisma lub wzór.z góry dziękuję.mail:marek.25@wp.pl

Pimatu

Napisano 25 listopad 2019 - 22:57

Właśnie zamieściłem cały tekst pisma do CP powyżej.


Napisano 25 listopad 2019 - 15:21

Witam ja ztym samym problemem mamdo zapłaty1086.4zł.Proszę o podesłanie wzoru pisma o anulowanie mojego zadłużenia w cyfrowym Polsacie. pawulon01@o2.pl z góry dziękuję bardzo

Pimatu

Napisano 25 listopad 2019 - 13:48

Podzieliłem na fragmenty, ponieważ w całości nie chciało się zapisać.

Mam nadzieję że będzie pomocne>

Pozdrawiam.

P.M.

 

 

P.S. Powyższe pismo wysyłam drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


Pimatu

Napisano 25 listopad 2019 - 13:47

W związku z powyższym proszę o anulowanie naliczonej „kary” i tu podkreślę jeszcze raz NIEADEKWATNEJ do czynu.

Liczę na pozytywne dla mnie rozpatrzenie sprawy.

Z poważaniem


Pimatu

Napisano 25 listopad 2019 - 13:46

Celem zastrzeżenia kary umownej powinno być wyrównanie ewentualnych szkód, jakie operator może ponieść w związku ze zwłoką.
Sąd Najwyższy wskazał, że postanowienie zawarte we wzorcu umowy, polegające na obowiązku zapłaty opłaty manipulacyjnej, która była karą umowną zastrzeżoną na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego, jest w oczywisty sposób niedozwolone jako sprzeczne z bezwzględnie wiążącym art. 483 § 1 k.c., a w związku z tym nieważne na podstawie art. 58 § 1 k.c. Nieważne z mocy prawa postanowienie narusza w oczywisty sposób interes konsumenta, o którym mowa w art. 3851 k.c., gdyż zobowiązuje go do zapłaty kwoty, która nie należy się jego kontrahentowi.
Jeśli przedsiębiorca będzie piętrzył problemy, może się Pan zgłosić do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów, który zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Warto nadmienić, iż właściwego Rzecznika Praw Konsumentów ustala się według miejsca zamieszkania konsumenta. Dane kontaktowe znajdzie Pan na stronie:

Znajdź pomoc | Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Gdyby samodzielne próby załatwienia tej sprawy nie przyniosły rezultatu, to bezpośrednią interwencję w Pana sprawie może podjąć Federacja Konsumentów, która świadczy tego typu pomoc w ramach realizacji zadania publicznego "Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów" finansowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dane teleadresowe znajdzie Pan na stronie: Federacja Konsumentów
 

Z poważaniem,
Agnieszka Popławska
Konsumenckie Centrum E-porad „

 


Pimatu

Napisano 25 listopad 2019 - 13:46

4433 z 2013-04-05 SO w Warszawie – SOKiK, XVII AmC 1215/12
"Po rozwiązaniu umowy urządzenia stanowiące własność operatora podlegają odłączeniu od sieci protokolarnemu zwrotowi nie później niż do 14 dni od wygaśnięcia umowy. W przypadku nie zwrócenia sprzętu przez Abonenta w terminie wskazanym powyżej Operator ma prawo do naliczenia oraz obciążenia Abonenta opłatą karną określoną w cenniku operatora jako (wartość zestawu startowego/abonenckiego). W przypadku, gdy Abonent zwróci Operatorowi niesprawny sprzęt należący do operatora, stanowiący zestaw startowy, Operator również nalicza opłatę karną w wysokości określonej w cenniku operatora jako wartość zestawu startowego" (§ 5 pkt 11 regulaminu)

Zastosowanie takiego postanowienia we wzorcu umownym stanowi przejaw przewagi kontraktowej pozwanego wykorzystanej dla narzucenia konsumentowi niekorzystnego zapisu umowy w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści.
Ustalona wysokość nie pozostaje w związku z rzeczywistą wartością dekodera, a więc jest rażąco wygórowana. Zapis jest więc przykładem klauzuli abuzywnej wskazane w art. 385³ pkt. 17 KC i narusza przepis art. 491 § 1 KC oraz dobre obyczaje nakazujące wierzycielowi wezwać dłużnika w przypadku zwłoki do spełnienia świadczenia. Operator uzyskuje nienależne korzyści, ponieważ wysokość kary przewyższa wielokrotnie ewentualne szkody. W efekcie postanowienie wzorca jest sprzeczne z art. 385¹ § 1 KC.

 


Pimatu

Napisano 25 listopad 2019 - 13:45

4026 z 2012-11-16 SO w Warszawie – SOKiK, XVII AmC 5915/11
"W przypadku odmowy wydania (zwrotu) urządzenia dostępowego powierzonego Abonamentowi lub jego uszkodzenie, bądź zniszczenie, Abonent zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)"

5051 z 2013-07-18 SO w Warszawie – SOKiK, XVII AmC 5774/11
"W terminie 5 dni roboczych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązuje się zwrócić Urządzenie Abonenckie Dostawcy Usług w stanie nie gorszym niż wynikającym z normalnej eksploatacji, dostarczając go na własny koszt do Biura Obsługi Abonenta. W przypadku uchybienia temu terminowi bądź dostarczenia Urządzenia Abonenckiego uszkodzonego Abonent zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w formie kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. Jeżeli wysokość szkody Dostawcy Usługi przewyższa wysokość kary umownej, Dostawcy Usługi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej"

 


Pimatu

Napisano 25 listopad 2019 - 13:45

Po analizie przebiegu wydarzeń, rozmów z pracownikami infolinii, w szczególności rozmowy z dnia 26.02.2016. i sposobu rozwiązania umowy abonenckiej, odnoszę wrażenie że kwota 340,00 zł naliczona za brak zwrotu sprzętu, jest „karą” za rezygnację z usług Cyfrowego Polsatu, nałożoną po wyczerpaniu wszystkich możliwych sposobów nakłonienia mnie do przedłużenia rozwiązywanej umowy.

Dodam, że sprawa na tyle mnie oburzyła, że postanowiłem zapytać w UOKIK o stosunek do podobnych praktyk na co otrzymałem odpowiedź :

Podobne zapisy umowne już znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych.

1234 z 2007-08-22 SO w Warszawie – SOKiK, XVII AmC53/04
" Uchybienie 7 dniowemu terminowi zwrotu dekodera w razie rozwiązania umowy skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł. Zwrot uszkodzonego dekodera, którego naprawa nie jest możliwa skutkuje zobowiązaniem abonenta do zapłaty kwoty 1000 zł."

 


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)