Skocz do zawartości


Zawartość użytkownika Aplikant_siwy86kie

Odnotowano 102 pozycji dodanych przez Aplikant_siwy86kie (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 19-styczeń 20 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#987631 jak ogłosić upadłość firmy?

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 07 luty 2014 - 18:55 w Działalność gospodarcza

[font="sylfaen, serif;"]Jak widać w poście powyżej wymogów i elementów wniosku jest całkiem sporo.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Nie można zapomnieć o odpowiedzialności zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]I tak:[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Prawo upadłościowe i naprawcze[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Czas i osoby zobowiązane do zgłoszenia upadłości[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Art. 21. 1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1.[/font]

 

 

[font="sylfaen, serif;"]W stosunku do spółki z o. o. oddzielnie kwestię odpowiedzialności zarządu za zobowiązania reguluje Kodeks Spółek Handlowych:[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Art. 299. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Właściwy czas z § 2 to wspomniane dwa tygodnie z art. 21 puin.[/font]
#987627 jak ogłosić upadłość firmy?

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 07 luty 2014 - 18:23 w Działalność gospodarcza

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Witam,[/font]

 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Zaczynając od kosztów to wysokość wynosi 1.000 złotych wynika to z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Art. 74. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od:[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]1)  wniosku o ogłoszenie upadłości;[/font]

 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Resztę regulują poniższe przepisy [/font]

 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Prawo upadłościowe i naprawcze[/font]

 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Elementy konieczne wniosku[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Art. 22. 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]1)  imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna - reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2)  oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]3)  wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]4)  informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743, z późn. zm.4)) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]5)  informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z 2010 r. Nr 167, poz. 1129 oraz z 2012 r. poz. 836).[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru zawierające oznaczenie jego firmy lub nazwy, formy prawnej, siedziby oraz numeru we właściwym rejestrze. Jeżeli dłużnik jest wnioskodawcą, powinien wskazać w oświadczeniu także osoby uprawnione do jego reprezentowania.[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]3. Jeżeli wniosek zgłasza wierzyciel, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się.[/font]

 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Elementy wniosku składanego przez dłużnika[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Art. 23. 1. Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, powinien we wniosku dodatkowo określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Ponadto do wniosku powinien dołączyć:[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]1)  aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2)  bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]3)  spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]4)  oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]5)  spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]6)  wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]7)  informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]8)  informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2. Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien ponadto dołączyć do wniosku:[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]1)  propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu;[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]2)  rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.[/font]

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]3. Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.[/font]
#987478 Długi spółki cywilnej

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 07 luty 2014 - 00:30 w Spółka cywilna

Niestety nie ma tak łatwo. Z punktu widzenia wierzycieli to jesteś zobowiązany do zapłaty 100% długów. Przepis art. 864 KC stanowi:

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.

 

Oznacza to, że każdy z Was ma obowiązek zapłaty 100% zobowiązań. Natomiast momencie spłaty przez jednego z Was zobowiązań przysługuje wobec drugiego roszczenie regresowe.

 

Art. 366. § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

 

Art. 376. § 1. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

§ 2. Część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między współdłużników.

 

Wskazany stosunek 30 do 70 z punktu widzenia wierzyciela obowiązuje jedynie pomiędzy Wami. Wierzyciel nie musi o tym wiedzieć jak wyglądają Wasze wzajemne rozliczenia. Z resztą co go to obchodzi. Najważniejsze żeby kasa się zgadzała, a który z Was zapłaci nie ma znaczenia.
#987473 Umowa przedwstępna

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 07 luty 2014 - 00:12 w Prawo gospodarcze

Art. 389. § 1. Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

§ 2. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

 

Przepisy regulujące umowę przedwstępną:

 

Art. 390. § 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.

§ 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

§ 3. Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.
#987472 Umowa przedwstępna

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 07 luty 2014 - 00:10 w Prawo gospodarcze

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Generalnie umowa przedwstępna to umowa w której zawierane są postanowienia umowy docelowej czyli po co się ją zawiera, o co dokładnie chodzi np. umowa przedwstępna zakupu nieruchomości: opisujemy kto ma co kupić od kogo :D za ile i kiedy.[/font]

 

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Ważne jest żeby pamiętać o tym, żeby umowa przedwstępna miała formę czynności prawnej przewidzianą dla umowy docelowej w podanym przypadku będzie to akt notarialny. Ma to o tyle znaczenie, że w razie gdyby nasz kontrahent się rozmyślił to możemy przed sądem dochodzić zawarcia umowy docelowej. W przeciwnym przypadku takiej osobie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze  z tytułu tego że do umowy nie doszło.[/font]
#987470 Potrącenie

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 07 luty 2014 - 00:01 w Prawo gospodarcze

[font="'arial narrow', sans-serif;"]Zapomniałem dodać jak to może wyglądać :D[/font]

 

[font="'arial narrow', sans-serif;"]Proponuje skierować pismo do kontrahenta zatytułowane Oświadczenie o potrąceniu. W piśmie napisać:[/font]

 

[font="'arial narrow', sans-serif;"]„Oświadczam, że potrącam wierzytelność wynikającą z …..  w kwocie ***** zł z wierzytelnością przysługującą panu z …..  w kwocie **** zł.[/font]

 

[font="'arial narrow', sans-serif;"]Jednocześnie oświadczam, iż potrącenie jest możliwe z uwagi na to, że obie wyżej określone wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem.[/font]

 

[font="'arial narrow', sans-serif;"]W wyniku dokonanego potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (jak są nierówne).”[/font]

 

[font="'arial narrow', sans-serif;"]To powinno wystarczyć [/font]
#987469 Potrącenie

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 06 luty 2014 - 23:59 w Prawo gospodarcze

[font="'arial narrow', sans-serif;"]Maurycy nie przejmuj się nie jeden już tak cwaniakował. Wystarczy, że spełnisz wymogi przewidziane w Kodeksie Cywilnym tzn. złożysz oświadczenie o odpowiedniej treści i będziesz miał to z głowy.[/font]

 

[font="'arial narrow', sans-serif;"]KC stanowi:[/font]

[font="'arial narrow', sans-serif;"]Art. 498.[/font][font="'arial narrow', sans-serif;"] § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.[/font]

[font="'arial narrow', sans-serif;"]§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.[/font]

 

[font="'arial narrow', sans-serif;"]Art. 499.[/font][font="'arial narrow', sans-serif;"] Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.[/font]
#987467 Spółka z o.o. spółka komandytowa

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 06 luty 2014 - 23:48 w Spółki osobowe

[font="sylfaen, serif;"]Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to nic innego jak spółka komandytowa w której wspólnikiem/komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Dlaczego w takim razie nazwa to np. Marmury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.? Nic prostszego w nazwie sp. k. musi być pełna nazwa komplementariusza w tym przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Kwestie te reguluje art. 104 KSH.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Art. 104.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 1. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa".[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.k.".[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 3. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem "spółka komandytowa". Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 4. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Zabiegi takie są często robione aby zoptymalizować zobowiązania oraz podatki.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Generalnie spółka z o.o. gdy zostanie komplementariuszem odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem bez ograniczenia. Więcej chyba nie musze dodawać. Podatki nie ma CITu w spółkach komandytowych. Opodatkowani są wspólnicy.[/font]
#987464 Rozwiązanie spółki z o.o.

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 06 luty 2014 - 23:37 w Spółki kapitałowe

[font="sylfaen, serif;"]Poniższe przepisy wskazują przyczyny rozwiązania spółki:[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Art. 270.[/font][font="sylfaen, serif;"] Rozwiązanie spółki powodują:[/font]

[font="sylfaen, serif;"]1)  przyczyny przewidziane w umowie spółki;[/font]

[font="sylfaen, serif;"]2)  uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;[/font]

[font="sylfaen, serif;"]3)  ogłoszenie upadłości spółki;[/font]

[font="sylfaen, serif;"]4)  inne przyczyny przewidziane prawem.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Art. 271.[/font][font="sylfaen, serif;"] Poza przypadkami, o których mowa w art. 21, sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki:[/font]

[font="sylfaen, serif;"]1)  na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki;[/font]

[font="sylfaen, serif;"]2)  na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu.[/font]

 

 

[font="sylfaen, serif;"]Jeżeli nie da się rozwiązać spółki na podstawie uchwały lub z przyczyn przewidzianych w umowie spółki to należy skorzystać z art. 271 pkt 1. Taki pozew o rozwiązanie spółki trzeba odpowiednio umotywować ale się da ;)[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Tak serio to jakbyś miał problemy to opisz o co dokładnie chodzi co się dzieje to może zaradzimy.[/font]
#987462 Spółka w organizacji

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 06 luty 2014 - 23:29 w Spółki kapitałowe

[font="sylfaen, serif;"]Spółka w organizacji to taka spółka, która powstaje od momentu jej zawarcia (umowa u notariusza w formie aktu notarialnego) do momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Taka spółka jest podmiotem praw i obowiązków pozywać i być pozwana.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Poniższe przepisy opisują podstawowe kwestie dotyczące spółek w organizacji.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Art. 11.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 3. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "w organizacji".[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Art. 12.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Art. 13.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie z podmiotami, o których mowa w § 1, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Art. 16.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Rozporządzenie udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Ponadto spółka w organizacji upada jeżeli nie zostanie zgłoszona do rejestru w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.[/font]
#987455 Przekształcenie spolki cywilnej w jawna

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 06 luty 2014 - 23:09 w Spółka cywilna

[font="sylfaen, serif;"]Spółka cywilna może zostać przekształcona dobrowolnie w spółkę jawną. Nie ma obecnie żadnego obowiązku, przymusu przekształcenia się w spółkę jawną jak było to kiedyś[/font]

 

 

[font="sylfaen, serif;"]Kwestię reguluje przepis art. 26. KSH[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 5. Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 6. Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.[/font]

 

 

Kiedyś w/w przepis brzmiał następująco:

§ 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgłoszenie jest obowiązkowe i powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.

 

Z tego przepisu wynikało bezpośrednio że jeżeli spółka będzie miała odpowiednie przychody netto to ciach przekształcenie w jawną tutaj chodziło co najmniej w jawną bo spółkę cywilną można przekształcić w dowolną inną spółkę prawa handlowego.
#987449 Przekształcenie spółki z o. o. w komandytowa jakie są zalety?

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 06 luty 2014 - 22:41 w Spółki kapitałowe

[font="sylfaen, serif;"]Ooo to jest całkiem na topie temat.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Hmm od czego zacząć?[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Przede wszystkim zmienia się opodatkowanie spółki tzn. nie będzie więcej CITu a to poważna zaleta ;)[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Razem z mniejszymi podatkami pojawia się zwiększona odpowiedzialność.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Co najmniej jeden ze wspólników musi zostać komplementariuszem a co najmniej jeden komandytariuszem. Ten drugi ma lepiej bo odpowiada tylko do wysokości zadeklarowanej sumy komandytowej natomiast komplementariusz za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczenia.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]KSH[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Art. 102.[/font][font="sylfaen, serif;"] Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.[/font]
#987447 Dopłata do udziałów

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 06 luty 2014 - 22:30 w Spółki kapitałowe

[font="sylfaen, serif;"]Dopłaty mogą być obowiązkiem wspólników jeżeli umowa spółki tak stanowi.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Wynika to z KSH a dokładnie z przepisu [/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]art. 177.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 1. Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Jeżeli jest to obowiązek wynikający z umowy a nie z uchwały wspólników (chodzi o sam obowiązek ponieważ uchwała będzie określała wysokość i termin dopłat) to można dokonać takich otrąceń.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Na ten temat wypowiedział się również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 stycznia 2010 r. (sygn. akt III CZP 117/09) Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może potrącić swoją wierzytelność wobec spółki z wierzytelności spółki względem wspólnika z tytułu dopłat.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Reasumując potrącaj co się da ;)[/font]
#987444 założenie spółki komandytowej

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 06 luty 2014 - 22:13 w Spółki osobowe

[font="sylfaen, serif;"]Zawiązaniu spółki komandytowej w tradycyjnej formie tj. zawarcie stosownej umowy powstaje ona z chwilą wpisu.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Mówi o tym przepis Art. 109. § 1. KSH: Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Nie inaczej również powstaje spółka przekształcana – nie wystarczy tylko zrobić planu etc. i uchwalić treść umowy spółki po przekształceniu. Kwestię tą reguluje Art. 552. KSH Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Także w obu przypadkach decyduje chwila wpisu.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Jedynie spółki kapitałowe powstają z chwilą zawarcia umowy ale są to spółki w organizacji (do czasu zarejestrowania w KRS).[/font]
#987229 Wniesienie aportu do spółki jawnej

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 05 luty 2014 - 23:00 w Spółki osobowe

[font="sylfaen, serif;"]Najpierw zastanowiłbym się czy wnosić majątek do spółki czy oddać go tylko do używania. Jak do używania to łatwiej się będzie z taką spółką rozstać. Przyjmując, że jednak zwiększamy udział w spółce to należy zmienić umowę spółki poprzez określenie tego co dany wspólnik wnosi do spółki. Następnie określić czy w związku z tym wspólnik ma np. większy udział w zysku spółki i stratach spółki. Ostatnim krokiem będzie rejestracja tych zmian w KRS. Trzeba będzie wypełnić przede wszystkim druk KRS-Z1 dołączyć do niego nową umowę spółki (dwa egzemplarze – drugi idzie do Urzędu Skarbowego), zrobić aktualizację w Urzędzie Skarbowym (oprócz umowy spółki z ostrożności uzupełnij druk NIP-2). [/font]
#987220 Wkład własny do spółki jawnej

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 05 luty 2014 - 22:47 w Spółki osobowe

[font="sylfaen, serif;"]Kwestię wkładów w spółce jawnej regulują następujące przepisy KSH:[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Art. 48.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 2. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Art. 49.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 1. Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść tytułem wkładu do spółki rzeczy inne niż pieniądze na własność lub do używania, wówczas do jego obowiązku świadczenia i ryzyka przypadkowej utraty przedmiotu świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży lub o najmie.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Z powyższych przepisów można wywnioskować bardzo dużą swobodę do tego co może stanowić wkład do spółki. Przyjąć więc możemy, że wkładem do spółki osobowej mogą być prawa, usługi, świadczenie pracy, które z punktu widzenia wspólników są przydatne dla spółki.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Uważam, że nie ma żadnego problemu aby w ten sposób uregulować Twój wkład do spółki – powiedzmy niech to będzie wiedza jak prowadzić księgowość spółki + praca z tym związana.[/font]
#987206 Aport - jak się go pozbyć?

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 05 luty 2014 - 22:12 w Spółki osobowe

[font="sylfaen, serif;"]Przepraszam zaszła mała pomyłka z rozpędu. Aport pomyślałem spółka kapitałowa ;)[/font]

[font="sylfaen, serif;"]W osobówkach jest powiedzmy podobnie.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Kwestię tą reguluje poniżej przytoczony przepis Art. 65 KSH:[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]§ 1. W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 2. Jako dzień bilansowy przyjąć należy:[/font]

[font="sylfaen, serif;"]1)  w przypadku wypowiedzenia - ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia;[/font]

[font="sylfaen, serif;"]2)  w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości - dzień śmierci albo dzień ogłoszenia upadłości;[/font]

[font="sylfaen, serif;"]3)  w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu - dzień wniesienia pozwu.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 3. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 4. Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 5. Wspólnik występujący albo spadkobierca wspólnika uczestniczą w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych; nie mają oni jednak wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Z powyższego wynika, że obowiązek zwrotu przedmiotu wkładu w naturze może nastąpić tylko wtedy gdy był on wniesiony do używania. W pozostałych przypadkach określa się wartość udziału kapitałowego, wypłaca kasę i cześć :)[/font]

 

Za pomyłkę w powyższych postach przepraszam :D
#987199 dołączenie do spółki cywilnej

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 05 luty 2014 - 21:01 w Spółka cywilna

[font="sylfaen, serif;"]Oczywiście jest to możliwe, żeby przystąpić do istniejącej spółki cywilnej. Trzeba będzie zmienić umowę spółki i wprowadzić nowego wspólnika. Osobiście polecałbym oddać swoje przedsiębiorstwo do używania a nie wnosić go do spółki – tzn. przenosić jego własności na pozostałych wspólników. Łatwiej się będzie wtedy z takiej spółki wymiksować razem ze swoim sprzętem.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Jak już wnosić przedsiębiorstwo do spółki cywilnej to proponuje odpowiednio skonstruować postanowienia takiej umowy na wypadek zgrzytów w spółce. Proponuje dmuchać na zimne bo różnie bywa. Uważam, że przed przystąpieniem do spółki powinieneś udać się do radcy prawnego i przedstawić jak sytuacja wygląda. Wtedy będziesz odpowiednio mógł zabezpieczyć swoje interesy…[/font]
#987195 Aport - jak się go pozbyć?

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 05 luty 2014 - 20:50 w Spółki osobowe

[font="sylfaen, serif;"]Zapomniałem jeszcze dodać, że jedynie co może zrobić to zbyć swoje udziały na rzecz innych osób lub na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Trzeba jednak każdorazowo zajrzeć do umowy spółki. Cenę udziałów ustalają strony umowy kupna-sprzedaży.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Jeszcze warto zajrzeć do przepisów o likwidacji spółki (zasady podziału majątku przy likwidacji)[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]KSH[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Art. 286.[/font][font="sylfaen, serif;"] § 1. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 2. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 3. Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Przepisy te również nie przewidują możliwości zwrotu w naturze przedmiotu wkładu niepieniężnego. § 3 tyczy się natomiast sytuacji, w której jeden z udziałowców będzie uprzywilejowany co do kwoty dzielonej na dostanie 100 zł za jeden udział jak wszyscy + 50 zł.[/font]
#987192 Aport - jak się go pozbyć?

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 05 luty 2014 - 20:40 w Spółki osobowe

[font="sylfaen, serif;"]Początkowo opiszemy aport. ;)[/font]

[font="sylfaen, serif;"]KSH[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Art. 158[/font]

[font="sylfaen, serif;"] § 1. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 3. Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki. [/font][font="sylfaen, serif;"]– to jest kluczowe postanowienie w naszej sprawie.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Wspólnik kiedyś czy to przy zakładaniu spółki czy jak przystępował do działającej spółki pokrył swoje udziały wkładem niepieniężnym czyli aportem. Od tego czasu przedmiot aportu jest własnością spółki, którym dysponuje zarząd. On jako wspólnik nic teraz nie ma do gadania.[/font]
#987189 wezwanie do zapłaty e-mailem

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 05 luty 2014 - 20:30 w Finanse

[font="sylfaen, serif;"]„Dowody potwierdzające nadanie oraz odebranie wezwania przez dłużnika, będą bardzo ważne w razie ewentualnego dochodzenia roszczeń w sądzie.”[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Nie zgadzam się z koleżanką. Obecne przepisy KPC nie nakładają obowiązku wzywania dłużnika do zapłaty. Skoro w źródle zobowiązania czy to umowa zlecenia, umowie sprzedaży czy to nawet na fakturze VAT jest wskazany termin zapłaty to Wierzyciel nie ma żadnego obowiązku wzywania dłużnika do zapłaty.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]Jak już coś to wezwanie do zapłaty wcześniej wystarczyło wysłać zwykłym listem poleconym, bez żółtej zwrotki (potwierdzenia odbioru). Co by było gdyby dłużnik powiedział do listonosza „Panie listonoszu proszę to sobie zabrać bo nie chce tej przesyłki” Co wtedy? Wezwanie jest nieważne?[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Obowiązek wzywania do zapłaty przewidywały przepisy KPC dotyczące postępowania gospodarczego, które obecnie nie obowiązują… [/font]
#987186 Zajęcie udziałów przez US

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 05 luty 2014 - 20:15 w Spółki kapitałowe

[font="sylfaen, serif;"]Zakładam, że coś słyszałeś na ten temat ale nie wiesz dokładnie o co chodzi. Są kwoty wolne od zajęć ale to w przypadku wynagrodzenia za pracę. Jeżeli ktoś pracuje na podstawie umowy o pracę to wtedy działają przepisy Kodeksu Pracy. W szczególności art. 87, a w nim:[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:[/font]

[font="sylfaen, serif;"]1)  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,[/font]

[font="sylfaen, serif;"]2)  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,[/font]

[font="sylfaen, serif;"]3)  zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,[/font]

[font="sylfaen, serif;"]4)  kary pieniężne przewidziane w art. 108.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:[/font]

[font="sylfaen, serif;"]1)  w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,[/font]

[font="sylfaen, serif;"]2)  w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Także w przypadku pobierania dywidendy tych powyższego przepisu się nie stosuje a Urząd może zając całą kwotę z tego tytułu.[/font]
#987180 połączenie się spółek

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 05 luty 2014 - 19:57 w Spółka cywilna

[font="sylfaen, serif;"]Generalnie zastanowiłbym się o co Ci dokładnie chodzi. Czy chcesz z obecnym wspólnikiem przystąpić do spółki jawnej czy może chcecie razem ze spółką jawną (w ramach spółki cywilnej jako jej wspólnicy) realizować jakieś przedsięwzięcie?[/font]

[font="sylfaen, serif;"]A może też chcecie ze wspólnikiem z obecnej spółki cywilnej przekształcić w spółkę jawna?[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]A może nadal chcesz „uczestniczyć w spółce cywilnej” ale także przystąpić do jawnej. Taka opcja też może być korzystna.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Niemniej jednak przyda się informacja o co dokładnie chodzi bo możliwe, że spółkę cywilną będzie trzeba zlikwidować.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Co w ogóle na to Twój wspólnik? Jak się na to zapatruje?[/font]
#986885 zakładanie spółki komandytowej

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 04 luty 2014 - 20:58 w Spółki osobowe

[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]W kwestii wkładów do spółki popieram koleżankę z postu powyżej.[/font]

 

[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]KSH nie reguluje kwestii minimalnej kwoty sumy komandytowej.[/font]

[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Może to być dowolna kwota 100, 200, 300 zł itd. Nie widzę przeciwwskazań. Sąd powinien to zarejestrować bez problemu chociaż co Sąd Rejestrowy to obyczaj. Jednak zdarzały się sytuację, że Sąd nie chciał zarejestrować sumy komandytowej – 1 zł :)[/font]

 

[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Niemniej jednak kwota taka będzie informacją dla potencjalnych kontrahentów co do odpowiedzialności komandytariusza i wiarygodności spółki.[/font]

[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Proszę także pamiętać i odróżniać sumę komandytową od wkładu wniesionego do spółki.[/font]

[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Jeżeli wkład do spółki będzie duży a suma mała to taki układ nie powinien odstraszać kontrahentów. Oczywiście im wyższa suma i wkład tym wyższa wiarygodność spółki.[/font]

[font="tahoma, geneva, sans-serif;"]Wszystko zależy także od kontrahentów.[/font]
#986878 odszkodowanie od członka zarządu

Napisano przez Aplikant_siwy86kie w 04 luty 2014 - 20:47 w Spółki kapitałowe

[font="sylfaen, serif;"]Kwestię odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółce z o.o. regulują przepisy 291-299 KSH. Ten konkretny przypadek jest natomiast uregulowany w Art. 293:[/font]

[font="sylfaen, serif;"] § 1. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.[/font]

[font="sylfaen, serif;"]§ 2. Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.[/font]

 

[font="sylfaen, serif;"]Z przepisu wprost wynika, że przesłankami (katalog otwarty) mogą być:[/font]


  [*][font="sylfaen, serif;"]Działania lub zaniechania sprzeczne z umową spółki,[/font]
  [*][font="sylfaen, serif;"]Działania lub zaniechania sprzeczne z prawem.[/font]
  [/list]

  [font="sylfaen, serif;"]W razie sporu sądowego Sąd zbada należytą staranność przy wykonywaniu obowiązków członków zarządu.[/font]

  [font="sylfaen, serif;"]Trudno jest więc jednoznacznie określić jakie są przesłanki ponieważ każdy przypadek należy zbadać osobno a nawet można stwierdzić, że w jednym stanie faktycznym konkretne działanie będzie działaniem na szkodę spółki a inne nie.[/font]

  [font="sylfaen, serif;"]Obowiązku zarządu mogą wynikać np. z przepisów KSH.[/font]

  [font="sylfaen, serif;"]Bardzo ważnym i niekiedy bardzo trudnym elementem do wykazania jest szkoda powstała działaniem lub zaniechaniem. Proponuje wskazać jakiś konkretny stan faktyczny.[/font]