Skocz do zawartości


Zawartość użytkownika Neytiri

Odnotowano 66 pozycji dodanych przez Neytiri (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 26-listopad 19 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#968893 termin dostawy przy sprzedaży wysyłkowej

Napisano przez Neytiri w 26 listopad 2013 - 08:21 w VAT 2014

Od początku 2014 roku obowiązek podatkowy w VAT będzie powstawał co do zasady (przy sprzedaży wysyłkowej za pobraniem) w momencie dokonania tej sprzedaży, czyli w chwili realizacji dostawy - jak ustalić ten moment, jakie dokumenty tu będą konieczne?
#968584 certyfikat rezydencji

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:58 w CIT

Czy w przypadku certyfikatu rezydencji bez określonego terminu ważności można uznać, iż ważny jest on tak długo, jak długo aktualna pozostaje siedziba podatnika potwierdzona tym certyfikatem? Czy wystarczającym potwierdzeniem, że siedziba podatnika nie uległa zmianie, a tym samym certyfikat pozostaje ważny, będzie oświadczenie przesłane raz do roku w formie pisemnej lub mailowej przez podatnika, że dane potwierdzone certyfikatem nie zmieniły się?

 
#968583 spółka dzielona umarza udziały

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:56 w CIT

Czy w przypadku, gdy spółka z o.o. dzielona dokonuje umorzenia przymusowego udziałów posiadanych przez spółkę to opodatkowanie przychodu z tego tytułu winno nastąpić na zasadach właściwych dla opodatkowania dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

 
#968581 wydatki na doradztwo w kosztach

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:54 w CIT

Czy wydatki ponoszone na usługi doradcze oraz inne koszty ponoszone w związku ubieganiem się o dotację z UE w związku z obsługą otrzymanej dotacji, stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

 
#968578 dofinansowanie z UE - rozliczenie CIT

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:53 w CIT

W ramach realizacji projektu w ramach działania 9.4: Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 , Spółka otrzymała finalnie dofinansowanie w wysokości 50% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu.

 

Czy z chwilą otrzymania dofinansowania, będącego częściową refundacją poniesionych przez Spółkę wydatków nie zaliczonych do wartości początkowej środków trwałych, winny one zostać wyłączone (w dacie otrzymania dotacji) z kosztów uzyskania przychodów w proporcji, w jakiej Spółka uzyskała dofinansowanie do tych wydatków?

 
#968576 nieruchomość spółdzielni

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:50 w CIT

Spółdzielnia nabyła od gminy prawo własności działki, na której znajduje się budynek warsztatowo-magazynowy wybudowany wcześniej z nakładów Spółdzielni. Czy Spółdzielnia może ustalić wartość budynku na podstawie wyceny rzeczoznawcy, a dochód uzyskany z tytułu ujawnienia środka trwałego, tj. budynku warsztatowo magazynowego uznać za dochód zwolniony (jako związany z gospodarką zasobami mieszkaniowymi)?

 
#968572 nabycie środka trwałego na raty

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:48 w CIT

[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]Spółka z o.o. nabywa środki trwałe na raty. Czy Spółka musi wyłączyć z kosztów podatkowych zaliczone uprzednio do nich odpisy amortyzacyjne, w tej części, która odpowiada nieuregulowanym płatnościom składającym się na wartość początkową środka trwałego, w przypadku gdy terminowo reguluje płatności poszczególnych rat a cała kwota sprzedaży nie jest jeszcze zapłacona?[/color]

 
#968570 zwroty towarów - rozliczenie CIT

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:45 w CIT

[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]Czy Spółka postępuje prawidłowo pomniejszając przychody związane ze zwrotem produktów i towarów w okresie ich otrzymania, czy też korekcie powinna podlegać podstawa opodatkowania w okresie dokonania pierwotnej sprzedaży zwracanych towarów?[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]Czy Spółka postępuje prawidłowo pomniejszając koszty związane ze zwrotem produktów i towarów w okresie ich otrzymania, czy też korekcie powinna podlegać podstawa opodatkowania w okresie dokonania pierwotnej sprzedaży zwracanych towarów?[/color]

 
#968560 zbycie udziału w nieruchomości - koszty

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:35 w CIT

Czy spółka dokonując zbycia udziału w nieruchomości ma prawo do uwzględnienia, jako kosztu uzyskania przychodu, kwotę odpowiadającą wydatkom poniesionym na nabycie udziału w nieruchomości - czyli kwotę stanowiącą wartość umorzonych udziałów, równą wartości otrzymanego przez spółkę wynagrodzenia?

 
#968558 dywidenda niepieniężna

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:33 w CIT

[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]Czy wypłata dywidendy w formie niepieniężnej w szczególności przekazanie udziałowcom spółki autorskich praw majątkowych do znaków towarowych spółki, spowoduje powstanie u spółki przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?[/color]

 
#968556 najem samopchodów - czynsz w kosztach

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:30 w CIT

Czy koszty najmu samochodów osobowych powinny zostać uznawane za koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  tylko do wysokości tzw. kilometrówki ?

 
#968554 prowizje za pośrednictwo w kosztach

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:25 w CIT

Przedmiotem działalności Sp. z o.o. jest świadczenie usług leasingowych oraz udzielanie pożyczek. W ramach prowadzonej działalności Spółka zawiera umowy leasingu maszyn i urządzeń na rzecz podmiotów gospodarczych. W celu pozyskania jak największej liczby klientów, Spółka podjęła współpracę z niezależnymi podmiotami gospodarczymi , działającymi w roli pośredników przy zawieraniu umów leasingu (brokerzy).

Czy koszty poniesione w wyniku wypłaty prowizji, na rzecz brokerów z tytułu świadczonych usług pośrednictwa przy zawieraniu przez Spółkę umów leasingu, Spółka powinna rozpoznawać jako koszty uzyskania przychodów, inne niż bezpośrednio związane z przychodami? Kiedy można ujmować te prowizje w kosztach podatkowych?

 
#968552 zwrot pracownikom wydatków na samochody

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:22 w CIT

[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrócone pracownikom wydatki z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby Spółki? Jak powinny być udokumentowane takie wydatki wydatki z tytułu opłat za przejazd płatnymi autostradami oraz opłat parkingowych? Czy pracownicy muszą prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?[/color]

 
#968549 nowa wersja programu do zarządzania firmą

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:20 w CIT

[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]Czy nowa wersja kompleksowego programu komputerowego do zarządzania przedsiębiorstwem, jako system informatyczny nabyty przez Spółkę na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, będzie stanowić wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji, stanowiącą nową pozycję (odrębną od dotychczasowego systemu Spółki) w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych Spółki, a wydatki związane z wdrożeniem nowej wersji SM (naliczone do dnia jej przekazania do używania) powinny powiększyć wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej i być odnoszone w koszty podatkowe za pomocą odpisów amortyzacyjnych?[/color]

 
#968548 goodwill - czy podlega amortyzacji?

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:18 w CIT

Czy wartość firmy (goodwill) czyli dodatnia różnica pomiędzy ceną nabycia przedsiębiorstwa,a wartością rynkową nabytych składników majątkowych, która stanowi wartość początkową firmy będzie podlegać amortyzacji na podstawie art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres nie krótszy niż 5 lat?

 
#968545 darowizna dla spółki z o.o.

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:15 w CIT

[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]czy dokapitalizowanie spółki z o.o. w drodze darowizny skutkuje powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?[/color]

 
#968541 wstępna opłata leasingowa

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:13 w CIT

[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]Czy wstępne opłaty wynikające z zawartych umów leasingu, zalicza się do podatkowych kosztów uzyskania przychodów jednorazowo (kiedy?), czy proporcjonalnie do długości okresu na jaki przedmiotowe umowy zostały zawarte?[/color]

 
#968538 przekształcenie SKA w sp. z o.o.

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:10 w CIT

Jakie są skutki podatkowe przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy np. dojdzie do powstania po stronie spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy spółka przekształcona przejmie wszelkie prawa i obowiązki podatkowe spółki przekształconej (np. koszty, prawo odliczenia VAT itp.)?

 
#968533 nagrody dla pracowników w kosztach

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:07 w CIT

Czy koszt uzyskania przychodów w spółce z o.o. w świetle ustawy o podatku dochodowym stanowią:


    [*]wydatki związane z wypłaconymi nagrodami dla pracowników z wypracowanego zysku za rok poprzedni (zysku netto)...
    [*]wydatki związane z przekazaniem od tych nagród składek na Pracowniczy Program Emerytalny...
    [*]wydatki związane z opłaceniem (przekazaniem) od tych nagród składek na ZUS, Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...
    [/list]

     
#968529 opłata prolongacyjna w kosztach

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:05 w CIT

Czy wg przepisów ustawy o CIT, wydatek w postaci opłaty prolongacyjnej, naliczonej na podstawie art. 57 Ordynacji podatkowej, może być uznany za koszt uzyskania przychodów? Jeżeli tak, to w którym momencie można ująć tę opłatę w kosztach? W dniu poniesienia?

 
#968527 odprawa w kosztach

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 09:03 w CIT

Spółka z o.o. redukuje zatrudnienie, dokonując zwolnień pracowników z przyczyn od nich niezależnych. W przypadku podpisania z pracownikiem dokumentu rozwiązującego umowę o pracę na mocy porozumienia stron pracownik otrzymuje:

- odprawę w wysokości i na warunkach przewidzianych ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

- dodatkową odprawę wypłacaną na podstawie porozumienia zawartego między zwalnianym pracownikiem a Spółką - wysokość dodatkowej odprawy jest uzależniona od stażu pracy w Spółce.

 

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na wypłatę tych odpraw (zwłaszcza tej dodatkowej ) stanowią  koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o CIT?

 
#968522 odpisy aktualizujące wartość wierzytelności

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 08:54 w CIT

[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]Czy i ew. kiedy utworzone przez spółkę odpisy aktualizujące wartość wierzytelności , w odniesieniu do których spełnione zostały przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności określone w art. 16 ust. 2a pkt 3 ustawy, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?[/color]

 
#968517 cena 1 zł - czy taki rabat jest dopuszczalny?

Napisano przez Neytiri w 25 listopad 2013 - 08:50 w CIT

[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:justify;background-color:rgb(255,255,255);]Czy przedsiębiorca może zastosować rabat obniżający cenę sprzedaży do wysokości jednego złotego netto? Czy przedsiębiorca może uznać za koszty uzyskania przychodów koszty wytworzenia tych wyrobów? Czy przepisy podatkowe nie stoją na przeszkodzie takiemu ustaleniu rabatu?[/color]

 
#966517 najem mieszkania opodatkowany ryczałtem

Napisano przez Neytiri w 18 listopad 2013 - 11:28 w PIT i PKPiR

Czy zgodnie w świetle ustawy z  20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podstawą obliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (przychodem wynajmującego) jest

- jedynie kwota czynszu otrzymanego przez wynajmującego bezpośrednio od najemcy z tytułu najmu mieszkania,

czy może również opłaty eksploatacyjne (woda, gaz, energia elektryczna, śmieci etc.) ponoszone przez najemcę?

 
#966509 sprzedaż kanapek a stawka ryczałtu

Napisano przez Neytiri w 18 listopad 2013 - 11:14 w PIT i PKPiR

Pani Y. w listopadzie 2013 r. rozpoczęła jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży kanapek w biurowcach. Kanapki są robione przez Wnioskodawczynię z produktów podstawowych np. bułka, wędlina, ser żółty, pomidor itp. i potem sprzedawane w biurowcach w centrum miasta. Kod PKD przeważającej działalności to 10.89.Z - produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej niesklasyfikowana (a dokładniej 10.89.19 - jako pozostałe różne artykuły spożywcze gdzie indziej niesklasyfikowane) . Jako formę opodatkowania Pani Y. wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według 5,5 % stawki ryczałtu.

 

Czy Pani Y.  dla wyżej wymienionej działalności powinna stosować 5,5% (działalność wytwórcza), czy 3% (działalność gastronomiczna) stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?