Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zawartość użytkownika Xaley

Odnotowano 5 pozycji dodanych przez Xaley (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 22-wrzesień 20 )


Według typu zawartości

Filtruj

Sortuj według                Sortuj  

#2233912 Aktywa z tytułu podatku odroczonego w bilansie

Napisano przez Xaley w 12 czerwiec 2021 - 20:20 w Rachunkowość

Dzień dobry, jestem studentem rachunkowości, mam problem z zaklasyfikowaniem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Szukałem w ustawie o rachunkowości, ale nic nie znalazłem.

Powinienem je zaliczyć do inwestycji długoterminowych, długookresowych rozliczeń międzyokresowych, czy należności długoterminowych?

Mówimy tutaj o aktywach trwałych w bilansie.
#2233910 Umowa najmu w bilansie

Napisano przez Xaley w 12 czerwiec 2021 - 20:13 w Rachunkowość

"Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4

4. Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych"

 

może to nie nazywa się wtedy umową najmu tylko dzierżawy/leasingu
#2233908 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Napisano przez Xaley w 12 czerwiec 2021 - 20:08 w Rachunkowość

Wg mnie:

1. Pozostałe przychody operacyjne

2. Przychody finansowe

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych to działalność finansowa, więc nie widzę argumentów przemawiających za tym, aby nie były ujęte jako koszty finansowe. W ustawie o rachunkowości masz wyszczególnione wszystkie pozycje. "2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych", są zestawione w jednej pozycji rachunku przepływów pieniężnych
#2233740 Umowa najmu w bilansie

Napisano przez Xaley w 08 czerwiec 2021 - 14:53 w Rachunkowość

Ani wynajmowany budynek ani koszt jego wynajmu NIE jest środkiem trwałym w przedsiębiorstwie, które go wynajmuje. 

NIE jest, ale może być, tak? Właśnie doczytałem uważnie w ustawie o rachunkowości, że lokal oddany do użytku na podstawie m. in. umowy najmu jest środkiem trwałym JEDNEJ ze stron. W praktyce rozumiem, że zazwyczaj firmy umawiają się, że to właśnie udostępniający go posiada, tak?

 

Dziękuję za odpowiedź, spojrzałem na to całkowicie z innej strony, ponieważ w podręczniku do rachunkowości miałem krótki opis, w którym była właśnie zawarta informacja, że do środków trwałych zalicza się udostępnione lokale na podstawie najmu (co prawda podręcznik to kiepskie źródło wiedzy jak widać)
#2233708 Umowa najmu w bilansie

Napisano przez Xaley w 07 czerwiec 2021 - 13:06 w Rachunkowość

Dzień dobry. Jestem studentem rachunkowości, mam pytanie odnośnie środka trwałego, jakim jest najmowany budynek.

Jeżeli przedsiębiorstwo działa w wynajmowanym budynku, wg umowy najmu koszt najmu + opłaty wynosi 121.000zł rocznie, to istnieje potrzeba ustalenia wartości wynajmowanego budynku, i wpisanie tej wartości w pozycję Środki trwałe? Czy wpisuję jedynie koszt najmu do środków trwałych? Jeżeli istnieje potrzeba ustalenia wartości całkowitej wynajmowanego budynku, to czy agencje wynajmujące dostarczają te informacje, czy trzeba je wyceniać w ramach przedsiębiorstwa?