Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: opłata za zajęcie pasa drogowego klasyfikacja


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 6 + 1 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 02 luty 2018 - 09:36

A co z kontami? Jak zaksięgować decyzję z Powiatu w Urzędzie jeżeli dotyczy kilku następnych lat?


ZosiaA

Napisano 04 grudzień 2015 - 14:31

Jak tak poszukałam na stronach MF, to jest co najmniej z 8 pism w tej sprawie (albo podobnej) i są różne odpowiedzi, a najlepsze jest RIO biggrin.png w zależności, z której strony kraju odpowiadają różnie.

W tej sytuacji myślę, że wszyscy mogą mieć racjęwink.png


Maria

Napisano 04 grudzień 2015 - 14:30

Jako przyjmująca § 0690


ELZBIETA

Napisano 04 grudzień 2015 - 14:22

Wydatek z tyt opłat za zajęcie pasa drogowego to jest $4520 (teraz już na 100%),opłata za dzierżawę powierzchni pod reklamę to jest usługa i dałabym na 4300


ZosiaA

Napisano 04 grudzień 2015 - 14:01

Pewność moja też jest 100%smile.png


ELZBIETA

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:59

049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gmina: 1) opłata planistyczna - Dz. 756, Rozdz. 75618 57 2) Dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej – Dz. 756, Rozdz. 75618 58 Uchwała KI Nr 26/687/2005 z dnia 23 listopada 2005r 3) Opłaty adiacenckie – Dz. 756, Rozdz. 75618 59 Uchwała KI Nr 23/608/2005 z dnia 13 października 2005 r. 4) BieŜące wpływy do budŜetu ( w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego – dz. 756, rozdz. 75618) pobierane na podstawie art. 40 „a” ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2005 roku 60 Uchwała KI Nr 17/461/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. Uchwała KI Nr 23/947/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. Uchwała KI Nr 2/118/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. 54 Pismo Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-134/2003 z dnia 21.02.2003r do Starostwa Powiatowego w Słupcy, 55 Pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-407/2001 z dnia 18.06.2001r do Urzędu Miejskiego Bielsko-Biała, 56 Pismo Ministerstwa Finansów Departament BudŜetu Państwa Nr BP1-4071/21/2002/282 z 11.03.2002r do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, 57 Pismo Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-830/2002/3827 z 18.11.2002r do Urzędu Gminy Sieraków, 58 Pismo Ministera Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-204/2001 z dnia 25.02.2002r do Urzędu Miasta Wysoka, 59 Pismo Ministerstwa Finansów, Departament BudŜetu Państwa Nr BP1-4071/21/2002/282 z 11.03.2002r do Regionalnej Izby w Zielonej Górze, Pismo Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-830/2002/3827 z 18.11.2002r do Urzędu Gminy Sieraków, 60 Pismo Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4800-95/2006/134 z 31.01.2006r. do Skarbnika Gminy Brodnica,


ELZBIETA

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:52

Co do $ 0490 jestem pewna na 100%

Jeśli chodzi 0 $ 443 -to są różne  interpretacje może  tez być $ 452 to musisz sama zadecydować wg mnie bardziej pasuje 452


ELZBIETA

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:43


     
Pismo Ministerstwa Finansów nr ST1-4800-980/2005/1537 

    W zwiazku z pismem Pana z dnia 5 pazdziernika br. Nr RIO/III-0712/102/05, w sprawie wskazania klasyfikacji budzetowej dla dochodów i wydatków wynikajacych z ustawy o drogach publicznych - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjasnia: 
    1. W swietle art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086), oplaty okreslone wart. 13 ust. 1 i 2, art. 13fust. l i art. 40 ust. 3 oraz kary pieniezne okreslone wart. 13g ust. l, art. 29a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych, a takze oplaty z tytulu umów zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7 sa przekazywane odpowiednio do budzetów jednostek samorzadu terytorialnego lub na wyodrebniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
    Zgodnie z art. 40 ust. 8 wyzej cytowanej ustawy, organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego, w drodze uchwaly, ustala dla dróg, których zarzadca jest jednostka samorzadu terytorialnego, wysokosc stawek oplaty za zajecie 1m2 pasa drogowego, z tym ze stawki oplaty, o których mowa w ust. 4 i 6 nie moga przekroczyc 10 zl za jeden dzien zajmowanego pasa drogowego, a stawka oplaty, o której mowa w ust.5, nie moze przekroczyc 200 zl. 
    W zwiazku z powyzszym dochody z tytulu oplat pobieranych za zaJecIe pasa drogowego powinny byc klasyfikowane w dziale 756 -" Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem", rozdzial 75618 - "Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw", paragraf 049 - "Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw". 
    2. Natomiast wydatek z tytulu oplaty za zajecia pasa drogowego, która jedna jednostka samorzadu terytorialnego zobowiazana jest zaplacic innej jednostce samorzadu terytorialnego, nalezy klasyfikowac w dziale 600 - "Transport i lacznosc", w rozdziale wlasciwym dla zarzadcy drogi tj: 60013 - "Drogi publiczne wojewódzkie", 60014 "Drogi publiczne powiatowe", 60015 - "Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu" lub 60016 - "Drogi publiczne gminne", paragraf 4430 - "Rózne oplaty i skladki". 
 
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
FINANSÓW SAMORZADU TERYTORIALNEGO 
(-) Zdzisława Wasążnik

 


ZosiaA

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:35

Maria.....nie widzi różnicy

ELŻBIETA......obydwa § złe


ZosiaA

Napisano 04 grudzień 2015 - 13:34

Jako opłacająca § 4520

Pismo Ministerstwa Finansów z 29 lipca 2009 r.
(znak DR3/502/137/2009/BMI/DR-580)

Opłaty za wbudowanie urządzeń w pasie drogi powiatowej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi są ustalane na podstawie i pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.zm.) [Przypis redakcji: obecnie j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 460]. Zgodnie z art. 40a ust. 1 w powiązaniu z art. 2a ust. 1 tej ustawy oraz uwzględniając przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn.zm.) [Przypis redakcji: obecnie j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 513], opłaty te stanowią dochód jednostki samorządu.

W związku z powyższym, wydatek z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg należałoby – w ocenie Ministerstwa Finansów – klasyfikować w paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)