Skocz do zawartości


przesłuchanie informacyjne w sprawie cywilnej-zakaz dowodowy


24 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 07 maj 2009 - 16:45

Tak- takowy protokół może być ujawniony.

#2 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 07 maj 2009 - 16:45

czy objęte są zakazem dowodowym treści podawane przez oskarżonego w postępowaniu cywilnym w którym był słuchany informacyjnie jako pozwany ( bez przyrzeczenia) innymi słowy czy protokół tej rozprawy może być ujawniony w postępowaniu w którym ta osoba występuje jako oskarżony?

#3 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 10 maj 2009 - 21:19

(Admin-Łukasz)W mojej ocenie jeden zasadniczy błąd - trzeba było wnioskować nie o dopuszczenie dowodu z protokołu - a zawnioskować jako dowód całe akta sprawy cywilnej.

Niezależnie od tego nie dostrzegam podstaw do odmowy dopuszczenia dowodu - protokołu rozprawy cywilnej. Przesłuchanie informacyjne nie ma co prawda skutku przesłuchania (jest to tylko stanowisko pozwanego w sprawie) - ale może być okolicznością istotną dla rozstrzygnięcia sprawy karnej.
dziękuję Panie Łukaszu!
wnioskowałem o całe akta sprawy cywilnej-w uzasadnieniu ustnego wniosku podałem jedynie protokół rozprawy jako uszczegółowienie wniosku dowodowego

#4 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 10 maj 2009 - 21:12

W mojej ocenie jeden zasadniczy błąd - trzeba było wnioskować nie o dopuszczenie dowodu z protokołu - a zawnioskować jako dowód całe akta sprawy cywilnej.

Niezależnie od tego nie dostrzegam podstaw do odmowy dopuszczenia dowodu - protokołu rozprawy cywilnej. Przesłuchanie informacyjne nie ma co prawda skutku przesłuchania (jest to tylko stanowisko pozwanego w sprawie) - ale może być okolicznością istotną dla rozstrzygnięcia sprawy karnej.

#5 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 10 maj 2009 - 19:23

czy są może jakieś orzeczenia SN ewentualnie SA lub SO aby przekonać sędziego ( lub podnieść w apelacji) z mojego SR, że nie ma racji ( lubi namiętnie cytować orzecznictwo ;-) )

#6 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 10 maj 2009 - 14:26

Wynika to z interpretacji art. 389 k.p.k. i 391 k.p.k., a konkretnie użycie tam przez ustawodawcę zwrotu "lub w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę" w znaczenia językowym- gramatycznym i logicznym. Co do świadka bezpornie chodzi tutaj o odczytywanie zeznań jak i wyjasnień z tej lub z innej sprawy z postępowania przygotowawczego jak i jurysdykcyjnego oraz odczytywanie zeznań czy wypowiedzi z innych postępowań przewidzianych przez ustawę np. ze spraw cywilnych.
Co do oskarżonego można tylko odczytywać wyjaśnienia z tej lub innej sprawy z postępowania przygotowawczego jak i jurysdykcyjnego oraz odczytywanie wypowiedzi z innych spraw np. cywilnych gdzie nie zeznawał po odpowiedzialnością karną (ponieważ nie wolno odczytywać zeznań). Problematyczna jest właśnie tutaj interpretacja zwrotu "wyjaśnień" i związanego z tym katalogu.
Jednak jest to sytuacja przy przesłuchiwaniu oskarżonego czy świadka w sytuacji gdy oskarżony/świadek odmawia wyjaśnień/zeznań lub wyjaśnia/zeznaje odmiennie niż poprzednio albo oświadcza, że pewnych okoliczności nie pamięta- wówczas można stosować w odpowiednim zakresie odczytywanie poprzednich wyjaśnień czy zeznań. Jeśli natomiast chodzi o zwykłe ujawnianie dowodu to zakazem dowodowym objęte jest odczytywanie notatek dotyczących czynności, z których wymagane jest sporządzenie protokołu.

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
(Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.)

Art. 212. (169) Przewodniczący, jeżeli to możliwe, jeszcze przed wszczęciem postępowania dowodowego powinien przez zadawanie pytań stronom ustalić, jakie z istotnych okoliczności sprawy są między nimi sporne, i dążyć do ich wyjaśnienia. W razie uzasadnionej potrzeby może udzielić stronom niezbędnych pouczeń, a stosownie do okoliczności zwraca im uwagę na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego. W sprawach o alimenty i o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przewodniczący poucza powoda występującego w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego o roszczeniach wynikających z przytoczonych przez niego faktów.

Art. 216. Sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika.

#7 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 10 maj 2009 - 11:02

zrobiłem ankietę wśród znajomych adwokatów i wynikami jestem zszokowany-połowa z nich przyznała mi rację w poruszanej przeze mnie w tym temacie kwestii ale druga połowa już nie...
z czego mogą wynikać takie rozbieżnosci w odpowiedzi na łatwe z pozoru pytanie...? :shock:

#8 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 09 maj 2009 - 15:26

Tak- prawidłowe rozumowanie- można tylko odczytywać oskarżonemu protokoły zeznań z innej sprawy przewidzianej przez ustawę gdzie nie został pouczony o odpowiedzialności karnej. Nie wolno odczytywać wszelkich notatek gdzie wymagane jest sporządzenie protokołu.

#9 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 09 maj 2009 - 01:01

na wstępie dziękuję Panu Pasjonacie
doszedłem do tego samego wniosku trochę inną drogą:
dowód z przesłuchania stron następuje na podstawie przepisu art. 299 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.). Informacyjne przesłuchanie stron, mające na celu ustalenie stanu sprawy, następuje na podstawie przepisów art. 212 i 216 K.p.c.
Podczas przeprowadzania takich dowodów osoby występujące w charakterze strony nie ponoszą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, tak jak ma to miejsce w sytuacji przesłuchania świadków. Świadek przed przystąpieniem do zeznawania jest pouczany o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań na podstawie przepisu art. 266 § 1 K.p.c. czyli sytuacja strony=sytuacji oskarżonego w postępowaniu karnym a więc można odczytać jemu w tymże postępowaniu karnym to co podał będąc słuchany informacyjnie ( bez pouczenia) w sprawie cywlilnej w której występował jako strona
czy w którymś momencie mój sposób rozumowania jest nieprawidłowy?

#10 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 08 maj 2009 - 21:40

Według mojej oceny można ujawniać. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i zatrzymania rzeczy, opinie biegłych, instytutów, zakładów lub instytucji, dane o karalności, wyniki wywiadu środowiskowego oraz wszelkie dokumenty urzędowe złożone w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę (również protokoły z postępowania cywilnego).
Należy zwrócić uwagę i rozróźnić odczytywania świadkowi czy oskarżonemu podczas zeznań czy odpowiednio wyjaśnień. Jeśli chodzi o oskarżonego to można tylko odczytywać poprzednie wyjaśnienia w tym postępowaniu w fazie przygotowawczej i jurysdykcyjnej oraz w innym postępowaniu np. sprawie cywilnej. Jednak nie wolno odczytywać zeznań gdy zmieniła się rola procesowa takowej osoby ze świadka na oskarżonego. Co do świadka to można odczytywać zarówno wyjaśnienia jak i zeznania w tej sprawie w fazie przygotowawczej i jurysdykcyjnej oraz w innej sprawie np. cywilnej gdzie występował jako świadek.

Art. 393. § 1.Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i zatrzymania rzeczy, opinie biegłych, instytutów, zakładów lub instytucji, dane o karalności, wyniki wywiadu środowiskowego oraz wszelkie dokumenty urzędowe złożone w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. Nie wolno jednak odczytywać notatek dotyczących czynności, z których wymagane jest sporządzenie protokołu.
§ 2. Wolno również odczytywać zawiadomienie o przestępstwie, chyba że zostało złożone do protokołu, o którym mowa w art. 304a.
§ 3. Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym i nie dla jego celów, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki.
§ 4. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły zeznań świadka przesłuchanego w warunkach określonych w art. 184. Rozprawa jest wówczas niejawna; przepisu art. 361 § 1 nie stosuje się.

#11 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 08 maj 2009 - 17:24

konkretnie chodzi o protokół rozprawy cywilnej gdzie oskarzony był przesłuchiwany jako pozwanyjedynie informacyjnie bez pouczenia oraz o pisemne zarzuty oskarzonego od nakazu zapłaty-podpisane własnoręcznie przez niego
czy można to ujawnić w sprawie karnej tegoż oskarzonego bo juz sam nie wiem-jedni adwokaci mówia, że tak -drudzy, że raczej nie a inni, że nie
w komentarzach do kpk nic nie znalazłem :-/

#12 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 08 maj 2009 - 10:47

Czym innym jest odczytywanie go świadkowi czy oskarżonemu, a czym innym jest jegom ujawnienie. Nie wolno jednak odczytywać notatek dotyczących czynności, z których wymagane jest sporządzenie protokołu.

Art. 389. § 1. Jeżeli oskarżony odmawia wyjaśnień lub wyjaśnia odmiennie niż poprzednio albo oświadcza, że pewnych okoliczności nie pamięta, wolno na rozprawie odczytywać tylko w odpowiednim zakresie protokoły jego wyjaśnień złożonych poprzednio w charakterze oskarżonego w tej lub innej sprawie w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.
§ 2. Po odczytaniu protokołu przewodniczący zwraca się do oskarżonego o wypowiedzenie się co do jego treści i o wyjaśnienie zachodzących sprzeczności.

Art. 391. § 1. Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, zeznaje odmiennie niż poprzednio albo oświadczy, że pewnych okoliczności nie pamięta, albo przebywa za granicą lub nie można mu było doręczyć wezwania, albo nie stawił się z powodu niedających się usunąć przeszkód lub prezes sądu zaniechał wezwania świadka na podstawie art. 333 § 2, a także wtedy, gdy świadek zmarł, wolno odczytywać w odpowiednim zakresie protokoły złożonych poprzednio przez niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.
§ 2. W warunkach określonych w § 1, a także w wypadku określonym w art. 182 § 3, wolno również odczytywać na rozprawie protokoły złożonych poprzednio przez świadka wyjaśnień w charakterze oskarżonego.
§ 3. Przepis art. 389 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 393. § 1.Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i zatrzymania rzeczy, opinie biegłych, instytutów, zakładów lub instytucji, dane o karalności, wyniki wywiadu środowiskowego oraz wszelkie dokumenty urzędowe złożone w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. Nie wolno jednak odczytywać notatek dotyczących czynności, z których wymagane jest sporządzenie protokołu.
§ 2. Wolno również odczytywać zawiadomienie o przestępstwie, chyba że zostało złożone do protokołu, o którym mowa w art. 304a.
§ 3. Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym i nie dla jego celów, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki.
§ 4. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły zeznań świadka przesłuchanego w warunkach określonych w art. 184. Rozprawa jest wówczas niejawna; przepisu art. 361 § 1 nie stosuje się.

#13 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 08 maj 2009 - 09:48

(Pasjonat)Tak- takowy protokół może być ujawniony.
też tak uważałem do wczoraj :cry:
Pasjonacie-gorąca prośba do Pana-proszę o bardzo szczegółową wykładnię ( najlepiej z orzeczeniami SN) bo sędzia z mojego SR oddalił właśnie wczoraj mój wniosek dowodowy-argumentując to tym, że nie można ( art.389 kpk)

#14 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 21 czerwiec 2009 - 13:31

dziękuję,
jeszcze jedno pytanie:
czy świadkowi można w takim razie odczytać na rozprawie karnej w którym był słuchany informacyjnie jako strona ( bez przyrzeczenia)?

( jeśli nie to czy wynikałoby, że takiego protokołu nie można ujawnić wcale...?)

#15 Guest_-praw-tom24

Guest_-praw-tom24
 • Goście

Napisano 21 czerwiec 2009 - 13:06

Radek 07 napisał:
czy objęte są zakazem dowodowym treści podawane przez oskarżonego w postępowaniu cywilnym w którym był słuchany informacyjnie jako pozwany ( bez przyrzeczenia) innymi słowy czy protokół tej rozprawy może być ujawniony w postępowaniu w którym ta osoba występuje jako oskarżony?

Moim zdaniem objęte są zakazem dowodowym.

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego:

Art. 389. § 1. Jeżeli oskarżony odmawia wyjaśnień lub wyjaśnia odmiennie niż poprzednio albo oświadcza, że pewnych okoliczności nie pamięta, wolno na rozprawie odczytywać tylko w odpowiednim zakresie protokoły jego wyjaśnień złożonych poprzednio w charakterze oskarżonego w tej lub innej sprawie w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.
§ 2. Po odczytaniu protokołu przewodniczący zwraca się do oskarżonego o wypowiedzenie się co do jego treści i o wyjaśnienie zachodzących sprzeczności.

Ustawodawca dopuszcza w art. 389 odstępstwo od zasady bezpośredniości, ale tylko jeśli oskarżony w tym innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę występował w charakterze podejrzanego (oskarżonego). W postępowaniu cywilnym osoba nigdy nie będzie miała statusu podejrzanego (oskarżonego)

Wyrok SN z 14 V 1977 r., V KR 64/77, GP 1977, nr 15, s. 6
Protokół przesłuchania obwinionego przed komisją dyscyplinarną nie może być ujawniony i odczytany w trybie określonym przez art. 334 § 1 [ob. 389 § 1] k.p.k., gdyż przepis ten o charakterze wyjątkowym dotyczy tylko wyjaśnień złożonych w charakterze oskarżonego (podejrzanego) w danej sprawie w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem

Trzeba dodać do końcowych słów tezy Sądu Najwyższego: "albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. W praktyce chodzi tylko o KPK .


Wyrok SN z 12 IX 1972 r., V KRN 361/72, nie publ
Nie wolno ujawniać na rozprawie pisemnych oświadczeń oskarżonego sporządzonych w postępowaniu służbowym na żądanie zwierzchnika w zakładzie pracy.

Wprawdzie mamy przepis art. 393. Jednak wykorzystanie treści oświadczeń z postępowania cywilnego na podstawie art. 393 par. 1 byłoby ominięciem zakazów z art. 389 KPK:

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego:

Art. 393. § 1. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i zatrzymania rzeczy, opinie biegłych, instytutów, zakładów lub instytucji, dane o karalności, wyniki wywiadu środowiskowego oraz wszelkie dokumenty urzędowe złożone w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. Nie wolno jednak odczytywać notatek dotyczących czynności, z których wymagane jest sporządzenie protokołu.
§ 2. Wolno również odczytywać zawiadomienie o przestępstwie, chyba że zostało złożone do protokołu, o którym mowa w art. 304a.
§ 3. Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym i nie dla jego celów, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki.
§ 4. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły zeznań świadka przesłuchanego w warunkach określonych w art. 184. Rozprawa jest wówczas niejawna; przepisu art. 361 § 1 nie stosuje się.
M. Cieślak, Polska procedura, Warszawa 1984:
Na podstawie tego przepisu [obecnie art. 393] nie wolno jednak odczytywać żadnego z protokołów o których mowa w art. 389, 391 i 392, inaczej bowiem ograniczenia (zakazy), które ustanawiają te przepisy, straciłyby wszelki sens, także praktyczny

#16 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 21 wrzesień 2009 - 22:39

CYTAT(Tom24 @ 21.06.2009, 12:06) Moim zdaniem objęte są zakazem dowodowym.Ustawodawca dopuszcza w art. 389 odstępstwo od zasady bezpośredniości, ale tylko jeśli oskarżony w tym innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę występował w charakterze podejrzanego (oskarżonego). W postępowaniu cywilnym osoba nigdy nie będzie miała statusu podejrzanego (oskarżonego)Trzeba dodać do końcowych słów tezy Sądu Najwyższego: "albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. W praktyce chodzi tylko o KPK .Wprawdzie mamy przepis art. 393. Jednak wykorzystanie treści oświadczeń z postępowania cywilnego na podstawie art. 393 par. 1 byłoby ominięciem zakazów z art. 389 KPK:
"Wobec świadka wolno natomiast odczytywać w trybie omawianego przepisu [ 392 kpk-mój dopisek]wszelkie protokoły z jego przesłuchań, niezależnie od tego, czy był on wówczas oskarżonym lub obwinionym,powodem lub pozwanym cywilnie czy też świadkiem"
Tomasz Grzegorczyk "KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO-KOMENTARZ" Wydanie 4 , ZAKAMYCZE 2005 r, strona: 967

to w końcu można czy nie można...?
bo już sam nie wiem co mam o tym myśleć-proszę o wykładnię raz jeszcze!!!

#17 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 22 wrzesień 2009 - 08:16

Świadkowi można odczytywać zarówno zeznania jak i wyjaśnienia. Oskarżonemu jedynie wyjaśnienia.


CYTATArt. 389. § 1. Jeżeli oskarżony odmawia wyjaśnień lub wyjaśnia odmiennie niż poprzednio albo oświadcza, że pewnych okoliczności nie pamięta, wolno na rozprawie odczytywać tylko w odpowiednim zakresie protokoły jego wyjaśnień złożonych poprzednio w charakterze oskarżonego w tej lub innej sprawie w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.
§ 2. Po odczytaniu protokołu przewodniczący zwraca się do oskarżonego o wypowiedzenie się co do jego treści i o wyjaśnienie zachodzących sprzeczności.

CYTATArt. 391. § 1. Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, zeznaje odmiennie niż poprzednio albo oświadczy, że pewnych okoliczności nie pamięta, albo przebywa za granicą lub nie można mu było doręczyć wezwania, albo nie stawił się z powodu niedających się usunąć przeszkód lub prezes sądu zaniechał wezwania świadka na podstawie art. 333 § 2, a także wtedy, gdy świadek zmarł, wolno odczytywać w odpowiednim zakresie protokoły złożonych poprzednio przez niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.
§ 2. W warunkach określonych w § 1, a także w wypadku określonym w art. 182 § 3, wolno również odczytywać na rozprawie protokoły złożonych poprzednio przez świadka wyjaśnień w charakterze oskarżonego.
§ 3. Przepis art. 389 § 2 stosuje się odpowiednio.

#18 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 22 wrzesień 2009 - 08:26

ale to co podaje strona będąc słuchana informacyjnie to nie są ani zeznania ( brak puczenia ) ani wyjaśnienia ( nie jest oskarzonym ) i tu jest właśnie problem!

#19 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 22 wrzesień 2009 - 10:06

CYTAT(radek07 @ 22.09.2009, 7:26) ale to co podaje strona będąc słuchana informacyjnie to nie są ani zeznania ( brak puczenia ) ani wyjaśnienia ( nie jest oskarzonym ) i tu jest właśnie problem!

Nie ma problemu- oskarżonemu można odczytywać tylko stricte wyjaśnienia.

#20 Guest_-praw-radek07

Guest_-praw-radek07
 • Goście

Napisano 22 wrzesień 2009 - 10:32

CYTAT(Pasjonat @ 22.09.2009, 9:06) Nie ma problemu- oskarżonemu można odczytywać tylko stricte wyjaśnienia.
czy to znaczy, że świadkowi można odczytać to co podał będąc słuchany informacyjnie jako strona w postępowaniu cywilnym ( bez pouczenia o odp. z art.233 kk ) ?
( tak jak podaje T.Grzegorczyk w swoim komentarzu)Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy