Skocz do zawartości


czy należy się spadek po ojcu biologicznym?


11 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-wiki0701

Guest_-praw-wiki0701
 • Goście

Napisano 13 wrzesień 2007 - 16:16

mąż mojej babci został pozbawiony praw rodzicielskich nad wówczas 3-letnia córką. Dziewczynka ta została usynowiona przez nowego męża swojej mamy i od lat 40-stu nie utrzymuje kontaktu z ojcem biologicznym. Moja babcia na mocy testamentu przepisała swój majątek na moja mamę, a jej mąż testamentu nie napisał. Czy jego córce biologicznej (adoptowanej, ze zmienionym nazwiskiem, itp.) będzie sie cos po nim należeć po jego smierci? Przepisy róznie mówią o adopcji i dziedziczeniu i nie wiem jak to jest? Pewnie najlepiej namówic go na napisanie testamentu, ale mam z nim słaby kontakt.Pozdrawiam

#2 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 13 wrzesień 2007 - 20:20

Jeśli było to pełne przysposobienie to z bilogicznym ojcem ustają wszelkie więzi - łącznie z prawem do dziedziczenia.

#3 Guest_-praw-wiki0701

Guest_-praw-wiki0701
 • Goście

Napisano 14 wrzesień 2007 - 09:03

niestety, okazuje się, że nie. Tak dzieje tylko w przypadku adopcji niepełnej. Jesli chodzi o pełną, to: jesli jeden z małżonków przysposabia dziecko drugiego, to nie dochodzi do zerwania więzi prawnej...a zatem dziedziczy...

#4 Guest_-praw-iza

Guest_-praw-iza
 • Goście

Napisano 14 wrzesień 2007 - 14:58

Bzdura!Proszę zwrócić uwagę na dokłdną treść Art. 121(1). § 1. Przepisu art. 121 § 3 nie stosuje się względem małżonka, którego dziecko zostało przysposobione przez drugiego małżonka, ani względem krewnych tego małżonka, także w razie przysposobienia po ustaniu małżeństwa przez śmierć tego małżonka. [quote:acb6d79222]W takim bowiem wypadku intencją stron nie jest zerwanie więzów rodzinnych z całą rodziną naturalną dziecka, lecz tylko z tą jej linią, na której miejsce wstępuje przysposabiający. Ilustruje to dobitnie następujący przykład: jeżeli ojczym przysposabia pasierba, intencją stron jest zastąpienie przez ojczyma i jego krewnych - ojca dziecka i krewnych z linii ojczystej, nikt natomiast nie chce ograniczać praw matki ani też naruszać stosunków łączących pasierba z krewnymi z linii macierzystej. [/quote:acb6d79222]Komentarz - Helena Ciepła

#5 Guest_-praw-wiki0701

Guest_-praw-wiki0701
 • Goście

Napisano 14 wrzesień 2007 - 15:03

bzdura to komentarz do mojej wypowiedzi czy admina, bo nie zrozumiałam? Jednym słowem dziedziczy po biologicznym czy nie? Nie jestem w stanie ustalic jaki to rodzaj adopcji, to było kilkadziesiąt lat temu....

#6 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
 • Goście

Napisano 14 wrzesień 2007 - 16:09

Do Pani wypowiedzi.

#7 Guest_-praw-wiki0701

Guest_-praw-wiki0701
 • Goście

Napisano 14 wrzesień 2007 - 16:22

Przysposobienie pełne oznacza, że osoba przysposobiona jest traktowana jak dziecko naturalne przysposabiającego. Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych (czyli rodzicach, dziadkach) naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim. [b:20cb8b2677]W sytuacji gdy jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka uregulowania opisanego w poprzednim zdaniu nie stosuje się względem tego małżonka i jego krewnych[/b:20cb8b2677], a jeżeli takie przysposobienie nastąpiło po śmierci drugiego z rodziców przysposobionego, także względem krewnych zmarłego, których prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa zostały utrzymane w orzeczeniu sądu o przysposobienie (art. 936 Kodeksu cywilnego). ale przecież została adoptowana przez 2. męża swojej mamy, tak więc wg powyższego dziedziczy po biologicznym ojcu...?

#8 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
 • Goście

Napisano 14 wrzesień 2007 - 17:16

Nie dziedziczy po biologicznym ojcu.

#9 Guest_-praw-wiki0701

Guest_-praw-wiki0701
 • Goście

Napisano 14 wrzesień 2007 - 19:15

ok, w takim razie zostałam wprowadzona w bład. A czy mógłby Pan objasnic mi znaczenie tego zapisu? Nie rozumiem go.Pozdrawiam

#10 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
 • Goście

Napisano 14 wrzesień 2007 - 19:21

[b:2265405345]Komentarz autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian[/b:2265405345][quote:2265405345]1. Polskie prawo rodzinne dopuszcza dwa rodzaje przysposobienia. Przysposobienie pełne (adopcja pełna) powoduje, że pomiędzy przysposobionym a przysposabiającym powstaje taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi, a przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego (art. 121 k.r.o.). Przysposobienie niepełne (adopcja niepełna), traktowane jako wyjątkowe, ogranicza skutki przysposobienia do powstania stosunku między przysposabiającym a przysposobionym oraz między przysposabiającym i zstępnymi przysposobionego (art. 124 k.r.o.). 2. Uregulowania prawa rodzinnego znajdują potwierdzenie w odpowiednich przepisach prawa spadkowego. Założenie, że przysposobienie pełne ma doprowadzić do stworzenia dziecku sytuacji takiej, jakby pochodziło biologicznie od przysposabiającego, musi pociągać za sobą zaliczenie przysposobionego do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych na równi z biologicznymi dziećmi (i dalszymi zstępnymi) spadkodawcy. Oznacza to także wprowadzenie dziedziczenia ustawowego po krewnych przysposabiającego oraz tych krewnych po przysposobionym. Przykładowo, dzieci przysposobionego będą dziedziczyły po biologicznym dziecku przysposabiającego w sytuacji, gdy ich ojciec lub matka zmarli wcześniej, jako „dzieci rodzeństwa” (art. 934) (szerzej problematykę tę omawia T. Sokołowski: Dziedziczenie w związku z przysposobieniem, „Rejent” 1996, nr 11). 3. Jeżeli przysposobił dziecko tylko jeden ze współmałżonków, skutki przysposobienia, także w zakresie dziedziczenia, nie obejmą małżonka przysposabiającego. Przysposobiony nie będzie dziedziczył po tym małżonku ani po jego krewnych. Analogicznie małżonek ten ani jego krewni nie będą dziedziczyli po przysposobionym. 4. Jeżeli jednak współmałżonek przysposobił dziecko drugiego małżonka, to nie ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. W dziedzinie stosunków regulowanych prawem spadkowym oznacza to, że prawa i obowiązki związane z dziedziczeniem ustają jedynie pomiędzy przysposobionym a drugim z jego rodziców, nie będącym małżonkiem przysposabiającego. Odnosi się to także do krewnych tego rodzica. Przykładowo, jeżeli przysposabiającym jest mąż biologicznej matki dziecka, to taki przysposobiony będzie dziedziczył po przysposabiającym i jego krewnych, a nie będzie dziedziczył po biologicznym ojcu i jego krewnych. Ojciec biologiczny oraz jego krewni nie będą zaś dziedziczyli po przysposobionym. Przysposobiony zachowa natomiast prawo dziedziczenia po swojej matce biologicznej (żonie przysposabiającego) oraz jej krewnych, a osoby te zachowają prawo dziedziczenia po przysposobionym. 5. Porządek dziedziczenia przewidziany w art. 936 ma zastosowanie od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu. Z tą chwilą dopiero powstają skutki przysposobienia, także w zakresie stosunków spadkowych. 6. Prawo polskie w zasadzie dopuszcza możliwość rozwiązania przysposobienia (art. 125 § 1 k.r.o.). Nie jest jednak dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego (art. 125 1 k.r.o.). Wyrok rozwiązujący przysposobienie wywiera skutek ex nunc. Jeżeli zatem przysposobiony lub przysposabiający zmarł przed uprawomocnieniem się takiego orzeczenia, dziedziczenie następuje zgodnie z art. 936. Jeżeli jednak przysposabiający zmarł po wszczęciu sprawy, do procesu wstępuje kurator ustanowiony przez sąd i wyrok rozwiązujący przysposobienie może zapaść po śmierci przysposabiającego. W takiej sytuacji należy przyjąć, że skutki przysposobienia ustały w chwili śmierci przysposabiającego i przysposobiony nie dziedziczy po przysposabiającym ani po jego krewnych zmarłych po śmierci przysposabiającego. 7. Podobnie kształtuje się sytuacja, gdy rozwiązane zostało przysposobienie niepełne, przy czym ustawa wyraźnie stanowi, że skutki przysposobienia ustają w takim przypadku z chwilą śmierci przysposabiającego (art. 126 § 1 k.r.o.). 8. Nie jest możliwe rozwiązanie przysposobienia, nawet jeżeli proces już trwa, w razie śmierci przysposobionego. 9. Śmierć którejkolwiek ze stron przed wszczęciem postępowania o rozwiązanie przysposobienia powoduje, że rozwiązanie przysposobienia staje się niedopuszczalne. Dziedziczenie następuje wówczas zgodnie z art. 936, nawet jeżeli istniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie przysposobienia. 10. Problem, czy z chwilą rozwiązania przysposobienia odżywają więzi, które ustały w wyniku przysposobienia, jest kontrowersyjny (za stanowiskiem, że odżywają prawa i obowiązki wynikające z więzi biologicznych wypowiadał się m.in. J. Winiarz: Prawo rodzinne, Warszawa 1993, s. 246, a przeciwko - B. Dobrzański w recenzji pracy B. Walaszka pt. „Rozwiązanie przysposobienia w polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w polskim prawie międzynarodowym i procesowym”, „Palestra” 1966, nr 12, s. 131). Wydaje się jednak, że prawa i obowiązki wynikające z więzów biologicznych odżywają z mocy prawa z chwilą rozwiązania przysposobienia. Odżywają zatem prawa przysposobionego do dziedziczenia z ustawy po rodzicach biologicznych i innych krewnych. 11. Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów SN z 17 marca 1969 r., III CZP 126/68 (OSNCP 1969, nr 12, poz. 209) śmierć przysposabiającego nie stanowi przeszkody do ponownego przysposobienia dziecka przez inną osobę. Od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o ponownym przysposobieniu dziecka jego sytuację jako spadkobiercy, a także spadkodawcy, należy oceniać zgodnie z art. 936. W powołanej uchwale wyjaśniono też, że w razie ponownej adopcji pełnej przysposobiony nie będzie dziedziczył ani po swoich krewnych naturalnych (gdy pierwsza adopcja była niepełna), ani po krewnych pierwszego przysposabiającego (jeżeli pierwsze przysposobienie było pełne) i na odwrót. [/quote:2265405345]

#11 Guest_-praw-wiki0701

Guest_-praw-wiki0701
 • Goście

Napisano 15 wrzesień 2007 - 15:42

Bardzo, bardzo dziekuję, teraz juz wszystko wiem:-)

#12 Guest_anna 87

Guest_anna 87
 • Goście

Napisano 07 styczeń 2011 - 16:58

Mam takie pytanie w wieku 3 lat zostałam adoptowana pełna adopcja była przez obcą mi w tedy rodzine od niedawna odnalazłam biologiczna rodzina mój ojciec biologiczny nieżyje ale pozostało po nim mieszkanie czy jako córka mojęgo ojca biologicznego mam prawo do spadku po nim bo jeszcze jest mój brat ale on został w tej rodzinieDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych