Skocz do zawartości


czy pójdę siedzieć


14 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-andrzejkow1

Guest_-praw-andrzejkow1
 • Goście

Napisano 25 kwiecień 2010 - 19:38

Witam.Mam wyrok w zawieszeniu.Prowadziłem kiedyś firmę.Nie udało się i zostały długi.Spłaciłem ok.100 000zł.Ale dwaj klienci którym nie oddałem jeszcze pieniędzy oddali mnie do prokuratury.Tam przyznałem się i poddałem dobrowolnie karze.Dostałem 2x po 6 miesięcy w zawieszeniu na trzy lata i czas naprawy szkody 1,5 roku.Jednego klienta spłaciłem a drugiego nie.Straciłem pracę,pracowałem dorywczo,poza tym mam 3 dzieci.Otrzymałem pismo wzywające mnie do wstawienia się w sądzie w przedmiocie zarządzenia kary pozbawienia wolności.Nie jestem w stanie w tej chwili zapłacić,a od miesiąca mam nową dobrze płatną pracę i gdybym mógł pracować to za pół roku załatwiłbym wszystko.Czy to jednoznacznie wynika że pójdę do więzienia?Proszę o pomoc jeśli w tej sprawie mogę coś zrobić.Pozdrawiam

#2 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 26 kwiecień 2010 - 12:56

Po pierwsze zastanawia mnie z co owe wyroki- oszustwo można popełnić wyłącznie umyślnie i wyłącznie z zamiarem bezpośrednim- czyli innymi słowy trzeba wykazać, że Pan pożyczał od samego początku z myślą aby nie oddać. Druga kwestia to wykazywać na posiedzeniu, że nie jest Pan w stanie spłacać i nie wynika to z Pana złej woli. Sąd w tym przypadku może, ale nie musi zarządzać wykonania kary pozbawienia wolności. Najlepiej złożyć wszystko na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii przez dziennik podawczy sądu za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Od postanowienia przysługuje Panu zażalenie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia lub od daty doręczenia postanowienia jeśli nie będzie Pan brał udziału w posiedzeniu sądu. Jeżeli skazany w okresie próby popełni podobne przestępstwo umyślne za które sąd prawomocnie orzeknie karę pozbawienia wolności choćby z warunkowym jego zawieszeniem na okres próby to sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie kary zawieszonej poprzednim wyrokiem. Jednak sąd nie może zarządzić wykonania kary pozbawienia wolności po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby i chodzi tutaj o prawomocne postanowienie sądu II instancji po złożeniu zażalenia na postanowienie sądu I instancji. W terminie zawitym do 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia w przedmiocie zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności lub od daty jego doręczenia gdy nie bierze się udziału w posiedzeniu sądu złożyć zażalenie do sądu II instancji za pośrednictwem sądu, który wydał takowe postanowienie. Pismo składa się przez dziennik podawczy sądu za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii- ewentualnie pocztą przesyłką poleconą. Sąd nie może zarządzić wykonania kary pozbawienia wolności po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.


CYTAT USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

CYTAT Art. 75. § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.
§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.
§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
§ 4. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

CYTATArt. 76. § 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5.

CYTATArt. 115. § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.
§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.
§ 3. Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne.
§ 4. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.
§ 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.
§ 6. Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.
§ 7. Przepisy § 5 i 6 stosuje się do określenia „znaczna szkoda" oraz „szkoda w wielkich rozmiarach".
§ 8. Najniższym wynagrodzeniem jest najniższe wynagrodzenie pracowników określone na podstawie Kodeksu pracy.
§ 9. Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce.
§ 10. Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.
§ 11. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
§ 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.
§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,
2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,
3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
§ 14. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.
§ 15. W rozumieniu tego kodeksu za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie kontynentalnym.
§ 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:
1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
§ 17. Żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
§ 18. Rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem.
§ 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.
§ 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu.
§ 21. Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

CYTAT USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

CYTAT Art. 24.
§ 1. Jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio nie znane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia, sąd może w każdym czasie zmienić lub uchylić poprzednie postanowienie.
§ 2. Niedopuszczalna jest zmiana lub uchylenie postanowienia, przewidzianego w § 1, na niekorzyść skazanego po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

CYTAT Art. 160.
§ 1. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
§ 2. Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo lub została orzeczona kara inna niż określona w § 1 albo gdy uchyla się od dozoru, wykonywania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Przed odwołaniem warunkowego zwolnienia sąd penitencjarny, o ile jest to możliwe, wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę.
§ 3. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu
spędzonego na wolności.

CYTATArt. 163.
§ 1. W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz w sprawie odwołania warunkowego zwolnienia właściwy jest sąd penitencjarny, który udzielił zwolnienia, a jeżeli zwolniony pozostaje pod dozorem -sąd penitencjarny, w którego okręgu dozór jest wykonywany.
§ 2. Sąd penitencjarny może, w granicach przewidzianych w art. 80 § 1 i 2 Kodeksu karnego, zmienić okres próby. Sąd może również w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 § 1 Kodeksu karnego albo od wykonania nałożonych obowiązków zwolnić, jak również oddać skazanego pod dozór lub od dozoru zwolnić.
§ 3. (uchylony).
§ 4. W okresie próby kurator sądowy, osoba, stowarzyszenie, organizacja lub instytucja, pod której dozór oddano zwolnionego, informuje sąd o jego zachowaniu, w szczególności o tym, czy wykonuje on nałożone obowiązki i przestrzega porządku prawnego.

CYTAT Warunkowe zawieszenie wykonania kary

CYTAT Art. 178.
§ 1. W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary oraz w sprawie zarządzenia wykonania zawieszonej kary właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji, jednakże w stosunku do osoby skazanej przez sąd powszechny pozostającej pod dozorem właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany.
§ 2. Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary, sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę, chyba że zachodzą okoliczności zarządzenia wykonania kary określone w art. 75 § 1 Kodeksu karnego.


CYTAT Postanowienie S.N. z dn. 18 czerwca 2009 r. IC KK 165/09

Określoną w art. 178 § 2 k.k.w. powinność wysłuchania skazanego przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, poza wypadkiem obligatoryjnego zarządzenia tej kary na podstawie art. 75 § 1 k.k. (art. 178 § 2 in fine k.k.w.), rozumieć należy z reguły jako obowiązek sądu, ponieważ ma ona charakter gwarancyjny, umożliwiający skazanemu realizację jego prawa do obrony zarówno w znaczeniu materialnym, jak i formalnym.

Wykładnia Art. 75 § 1 k.k.

Zgodnie z wykładnią językową- gramatyczną art. 75 § 1 k.k. przestępstwo ma być podobne (art. 115 § 3 k.k.) oraz umyślne i popełnione w okresie próby za które orzeczono wyrok prawomocny w którym została orzeczona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lub bez warunkowego jej zawieszenia.

CYTAT Uchwała SN z 2000-11-20 I KZP 34/00

Jeżeli prawomocne skazanie za podobne przestępstwo umyślne nastąpiło w okresie próby określonej wyrokiem, który został objęty wyrokiem łącznym, przed wydaniem tego wyroku, należy zarządzić na podstawie art. 75 § 1 k.k. wykonanie kary orzeczonej w wyroku wchodzącym w skład wyroku łącznego.

CYTAT Uchwała Sądu Najwyższego I KZP 27/07

Użyte w art. 71 § 2 zd. 2 k.k. sformułowanie "kara pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności ulega skróceniu o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia" oznacza, że w razie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności ulega ona skróceniu o liczbę dni równą liczbie uiszczonych stawek dziennych grzywny orzeczonej na podstawie art. 71 § 1 k.k.

CYTAT Postanowienie SA w Krakowie; II AKz 95/05

Skazując oskarżoną na jej wniosek (art. 387 k.p.k.), sąd nie ma obowiązku analizowania rozmaitych możliwych skutków tego orzeczenia, w tym i ewentualności zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej. Brak adnotacji, że oskarżoną poinformowano o takiej możliwości, nie uzasadnia wznowienia postępowania. Może to nastąpić jedynie z przyczyn przewidzianych w art. 545 § 1-3 k.p.k.

Wykładnia Art. 75 § 2 k.k.

Inne przestępstwo niż określone w § 1 art. 75 k.k. to przestępstwo umyślne ale nie podobne do poprzedniego jak i przestępstwo nieumyślne. Może być jednak również przestępstwo umyślnie, za które nie został wydany prawomocny wyrok skazujący. Uchylanie się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych nie musi być stwierdzone jakimkolwiek orzeczeniem.

CYTAT "Rażące naruszenie porządku prawnego" odnosi się nie tylko do norm prawa karnego, ale również innych dziedzin, np. prawa wykroczeń, prawa rodzinnego czy opiekuńczego, prawa pracy. Naruszanie porządku prawnego musi być jednak "rażące", przez co należy rozumieć takie naruszenia przepisów, które świadczą o negatywnej postawie sprawcy, w szczególności gdy mają one charakter uporczywy (np. uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, porzucenie w tym celu pracy i życie ze środków niezgodnych z zasadami współżycia społecznego - prostytucja, paserstwo; uporczywe zakłócanie porządku publicznego). Ocena naruszeń prawa i ich wagi należy do sądu podejmującego decyzję o podjęciu postępowania." (tak A. Marek, Komentarz).


CYTAT Postanowienie AP Kraków z 2006-06-23 II AKzw 415/06

Naruszenie porządku prawnego to nie tylko popełnienie przestępstwa, więc zachowanie wbrew nakazom i zakazom prawa karnego, ale także postępowanie wbrew regułom, których przestrzeganie mieści się w granicach zadań i celów, jakie prawo karne wiąże m. in. z warunkowym zwolnieniem.

CYTAT "Stwierdzenie uchylania się od dozoru lub innych nałożonych obowiązków albo od wykonywania środka karnego nie wymaga żadnego formalnego orzeczenia i jest pozostawione decyzji sądu. Należy wszakże podkreślić, że omawiana przesłanka wiąże się z zawinionym zachowaniem sprawcy, a nie samym niewykonaniem nałożonego obowiązku, którego sprawca z obiektywnych przyczyn może nie być w stanie wykonać." (A. Marek, Komentarz).


CYTAT Postanowienie AP Kraków z 2005-10-27 II AKzw 641/05

W pojęciu "uchylać się" mieści się negatywny stosunek psychiczny skazanego do nałożonych obowiązków bądź dozoru, będący wyrazem jego złej woli, a sprawiający że mimo obiektywnej możliwości nie realizuje on obowiązków, gdyż nie chce tego, a więc postępuje tak z powodów przez siebie zawinionych.


CYTAT Postanowienie SN z dnia 28 lipca 1980 r., V KRN 146/80, OSNKW 1980, nr 10-11, poz. 82


"Istotne jest czy grzywna rzeczywiście nie została uiszczona, a także, czy jest to in concreto rezultatem uchylania się od jej uiszczenia. Konieczne jest zatem ustalenie, czy sprawca miał obiektywną możliwość uiszczenia grzywny (choćby w części)"


CYTAT Postanowienie SN z 2003-06-02 III KK 187/03

Niepłacenie nałożonej na niego grzywny, wymaga nie tylko ustalenia, że grzywna nie została uiszczona, ale także, iż skazany mógł grzywnę zapłacić bez narażenia siebie i swoich bliskich na taki uszczerbek w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, który usprawiedliwiałby nieuiszczenie grzywny.

CYTAT II AKz 300/99

Dla oceny przestrzegania przez skazanego warunków probacji nie ma znaczenia, że prowadzi się przeciw niemu inne postępowanie karne. Dopóki w tym postępowaniu nie zapadnie prawomocny wyrok, nie można wyciągnąć wniosków dla skazanego niekorzystnych stąd tylko, że postępowanie jest prowadzone, bo takowe naruszałyby domniemanie niewinności, wyrażone również w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP. Nie stoi to jednak na przeszkodzie samodzielnemu dokonaniu ustaleń przez sąd orzekający co do probacji, także na podstawie owego nowego postępowania. Także ten sąd rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne, które mają dlań znaczenie (art. 8 § 1 k.p.k. w związku z art. 1 § 2 k.k.w.), a nie musi oczekiwać ze swymi ustaleniami na wyrok.

CYTAT Postanowienie S.N. z dn. 4 kwietnia 1997r.

"Odstąpienie od wysłuchania skazanego powinno ograniczać się do sytuacji, gdy skazany swym zachowaniem daje podstawy do przyjęcia, że nie zamierza brać udziału w tym posiedzeniu."

Wykładnia Art. 75 § 3 k.k.

Pojęcie rażącego naruszania porządku prawnego należy rozumieć identycznie jak w przypadku art. 75 § 2 k.k. i nie chodzi tutaj tylko wyłącznie o popełnienie przestępstwa. Jeżeli natomiast odnosimy się do przestępstwa to nie musi zapaść prawomocny wyrok za to przestępstwo.

CYTAT Postanowienie S.N. z dn. 4 kwietnia 1997r.

"Odstąpienie od wysłuchania skazanego powinno ograniczać się do sytuacji, gdy skazany swym zachowaniem daje podstawy do przyjęcia, że nie zamierza brać udziału w tym posiedzeniu."

Wykładnia Art. 75 § 4 k.k.

Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby i musi w tym okresie zostać wydane prawomocne orzeczenie tj. postanowienie o wykonaniu zawieszonej kary, przy czym żadne podjęte w tym czasie czynności nie przerywają biegu tego terminu (post. SN z 2 IV 1996 r., Orz. Prok. i Pr. 1996, nr 10). Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności po 6 miesiącach od zakończenia okresu próby stanowi rażące naruszenie prawa materialnego, które miało istotny wpływ na treść orzeczenia- Postanowienie SN z 2005-12-14 IV KK 447/05.

CYTAT Postanowienie S.N. z dn. 4 kwietnia 1997r.

"Odstąpienie od wysłuchania skazanego powinno ograniczać się do sytuacji, gdy skazany swym zachowaniem daje podstawy do przyjęcia, że nie zamierza brać udziału w tym posiedzeniu."

CYTAT Postanowienie SN z 2005-12-14 IV KK 447/05

Zgodnie z treścią art. 75 § 4 KK zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Zarządzenie wykonania orzeczonej wobec skazanego kary po upływie tego okresu było błędem sądu mającym charakter rażącego naruszenia prawa materialnego, które miało istotny wpływ na treść orzeczenia, gdyż skutkowało zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności wobec skazanego, a więc niesłuszne pozbawienie wolności.

CYTAT Uchwała SN z 1999-04-15 I KZP 6/99

Przewidziana w art. 152 KKW możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności nie przekraczającej dwóch lat istnieje także wówczas, gdy co najmniej roczny okres odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności dotyczył takiej kary, której wykonanie w wyroku sąd warunkowo zawiesił, a następnie zarządził jej wykonanie, i to także w sytuacji, gdy zarządzenie wykonania kary było obligatoryjne.

CYTAT Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

CYTATArt. 98. § 1. Uzasadnienie postanowienia sporządza się na piśmie wraz z samym postanowieniem.
§ 2. W sprawie zawiłej lub z innych ważnych przyczyn można odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia na czas do 7 dni.
§ 3. Nie wymaga uzasadnienia dopuszczenie dowodu, jak również uwzględnienie wniosku, któremu inna strona nie sprzeciwiła się, chyba że orzeczenie podlega zaskarżeniu.


CYTATArt. 100. § 1. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na rozprawie ogłasza się ustnie.
§ 2. Orzeczenie lub zarządzenie wydane poza rozprawą należy doręczyć prokuratorowi, a także stronie i osobie nie będącej stroną, którym przysługuje środek zaskarżenia, jeżeli nie brali oni udziału w posiedzeniu lub nie byli obecni przy ogłoszeniu; w innych wypadkach o treści orzeczenia lub zarządzenia należy powiadomić strony.
§ 3. Wyrok zapadły na posiedzeniu oraz postanowienie z uzasadnieniem w wypadku wskazanym w art. 98 § 2 doręcza się stronom.
§ 4. Jeżeli ustawa nie zwalnia od równoczesnego sporządzenia uzasadnienia, orzeczenie doręcza się lub ogłasza wraz z uzasadnieniem; w wypadku określonym w art. 98 § 2 po ogłoszeniu postanowienia podaje się ustnie najważniejsze powody rozstrzygnięcia.
§ 5. Jeżeli sprawę rozpoznano z wyłączeniem jawności ze względu na ważny interes państwa, zamiast uzasadnienia doręcza się zawiadomienie, że uzasadnienie zostało sporządzone.
§ 6. Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia należy pouczyć uczestników postępowania o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu. Oskarżonego, o którym mowa w art. 335 lub 387, należy także pouczyć o treści art. 443 w związku z art. 434 § 3.

CYTATArt. 460. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia - od daty doręczenia. Dotyczy to również zażalenia na rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów lub opłat zawarte w wyroku; jeżeli jednak odwołujący się złoży wniosek o sporządzenie na piśmie oraz doręczenie uzasadnienia wyroku, zażalenie można wnieść w terminie przewidzianym do wniesienia apelacji.

CYTATArt. 131. § 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności - przez Policję .
§ 2. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu lub telewizji.
§ 3. Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.


CYTAT AKz1 1337/03 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 lutego 2004r.

Teza:

Samo wyrażenie zamiaru wniesienia środka odwoławczego nie może być poczytane za „już" wniesienie takiego środka.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt AKz1 1337/03
Skład orzekający: SSA Kazimierz Klugiewicz


Teza:

Samo wyrażenie zamiaru wniesienia środka odwoławczego nie może być poczytane za „już" wniesienie takiego środka.

Z uzasadnienia

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odmówił skazanemu udzielenia przerwy w wykonaniu kary" pozbawienia wolności. Skazany S. B. był obecny na posiedzeniu Sądu I instancji, zostało mu głoszone postanowienie i pouczono „ o trybie i terminie zaskarżenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia".
W dniu 28.11.2003 r. skazany zwrócił się do Sądu Okręgowego o nadesłanie mu odpisu orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem "celem złożenia zażalenia". Odpis postanowienia z dnia 27.11.2004 r. zastał skazanemu doręczony w dniu 11.12.2003 r., a w dniu 12.12.2004 r. nadał on zażalenie do Sądu Apelacyjnego.
Już chociażby z powyższego zestawienia wynika, że skazany zażalenie złożył po upływie 7 dniowego terminu zawitego przewidzianego do wnoszenia zażaleń (art.460 k.p.k., art. 122 § 2 k.p.k. wzw. z art. 1 § 2 k.k.w.).
Prośba skazanego z dnia 28.11.2003 r. o doręczenie mu odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w niczym nie zmieniła jego sytuacji procesowej, albowiem 7-dniowy termin do wniesienia zażalenia w dalszym ciągu biegł od dnia ogłoszenia postanowienia, tj. od dnia 27.11.2003 r. i upływał z dniem 4.12.2003 r. Zgodnie bowiem z przepisem art. 460 k.p.k. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jedynie w przypadku gdy ustawa nakazuje doręczenie postanowienia - od daty jego doręczenia. W omawianym zaś przypadku ustawa nie nakazywała doręczenia z urzędu skazanemu odpisu postanowienia i wniosek skazanego z dnia 28.11.2003 r. absolutnie nie mógł „przedłużyć" terminu do wniesienia zażalenia .Oczywiście inaczej przedstawiałaby się sytuacja gdyby skazany nie brał udziału w posiedzeniu Sądu i nie był obecny przy ogłoszeniu postanowienia (zob. art. 100 § 2 k.p.k.).
Wprawdzie zgodnie z przepisami art.118 k.p.k. znaczenie czynności procesowej ocenia się według treści złożonego oświadczenia, a niewłaściwe oznaczenie czynności procesowej, a zwłaszcza środka zaskarżenia, nie pozbawia czynności znaczenia prawnego, to jednak w omawianej sprawie żadną miarą wniosku skazanego z dnia 28.11.2003 r. nie sposób uznać za środek odwoławczy. Z treści tego pisma wynika bowiem jedynie to, że skazany ma zamiar złożyć w" przyszłości" zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 27.11.2003 r. W piśmie tym skazany nie podniósł jakichkolwiek zarzutów pod adresem orzeczenia Sądu I instancji, które miałoby być przedmiotem kontroli odwoławczej. Samo przecież wyrażenie zamiaru wniesienia środka odwoławczego nie może być poczytane za „już" wniesienie takiego środka. Przez analogię należy chociażby odwołać się do licznych wniosków stron o nadesłanie odpisów wyroków wraz z ich pisemnymi uzasadnieniami „w celu wniesienia apelacji", a po ich otrzymaniu takich apelacji nie wywodzą. W takich też przypadkach Sądy nie rozpoznają przecież owych wniosków jako apelacji (jeżeli oczywiście nic innego z nich nie wynika).
Faktyczne zażalenie - będące realizacją wyrażonego wcześniej zamiaru - skazany S. B. złożył dopiero w dniu 12.12.2003 r., a więc po terminie i w tej sytuacji Prezes Sądu I instancji w myśl przepisu art. 429 § 1 k.p.k. winien był odmówić jego przyjęcia. Przestrzeganie bowiem terminów do wniesienia środków odwoławczych jest motywowane względami gwarancyjnymi - upływ terminu do odwołania skutkuje prawomocnością orzeczenia, które ma zasadnicze znaczenie dla pewności obrotu prawnego. Gdyby terminów tych nie przestrzegać, nikt nigdy nie mógłby być pewien, czy w przyszłości nie zostaną zniweczone skutki orzeczenia uznanego za prawomocne.
W takich też przypadkach ustawodawca postanowił, że czynność procesowa dokonana po upływie terminu zawitego jest bezskuteczna (art. 122 § 1 k.p.k.).
Mając zatem powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny - w myśl przepisu art.430 § 1 k.p.k. - zażalenie skazanego S. B. pozostawił bez rozpoznania jako,że zostało ono wniesione po upływie 7-dniowego terminu zawitego.


CYTATArt. 460. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia - od daty doręczenia. Dotyczy to również zażalenia na rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów lub opłat zawarte w wyroku; jeżeli jednak odwołujący się złoży wniosek o sporządzenie na piśmie oraz doręczenie uzasadnienia wyroku, zażalenie można wnieść w terminie przewidzianym do wniesienia apelacji.

CYTATArt. 131. § 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności - przez Policję .
§ 2. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu lub telewizji.
§ 3. Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.


CYTAT AKz1 1337/03 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 lutego 2004r.

Teza:

Samo wyrażenie zamiaru wniesienia środka odwoławczego nie może być poczytane za „już" wniesienie takiego środka.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt AKz1 1337/03
Skład orzekający: SSA Kazimierz Klugiewicz


Teza:

Samo wyrażenie zamiaru wniesienia środka odwoławczego nie może być poczytane za „już" wniesienie takiego środka.

Z uzasadnienia

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odmówił skazanemu udzielenia przerwy w wykonaniu kary" pozbawienia wolności. Skazany S. B. był obecny na posiedzeniu Sądu I instancji, zostało mu głoszone postanowienie i pouczono „ o trybie i terminie zaskarżenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia".
W dniu 28.11.2003 r. skazany zwrócił się do Sądu Okręgowego o nadesłanie mu odpisu orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem "celem złożenia zażalenia". Odpis postanowienia z dnia 27.11.2004 r. zastał skazanemu doręczony w dniu 11.12.2003 r., a w dniu 12.12.2004 r. nadał on zażalenie do Sądu Apelacyjnego.
Już chociażby z powyższego zestawienia wynika, że skazany zażalenie złożył po upływie 7 dniowego terminu zawitego przewidzianego do wnoszenia zażaleń (art.460 k.p.k., art. 122 § 2 k.p.k. wzw. z art. 1 § 2 k.k.w.).
Prośba skazanego z dnia 28.11.2003 r. o doręczenie mu odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w niczym nie zmieniła jego sytuacji procesowej, albowiem 7-dniowy termin do wniesienia zażalenia w dalszym ciągu biegł od dnia ogłoszenia postanowienia, tj. od dnia 27.11.2003 r. i upływał z dniem 4.12.2003 r. Zgodnie bowiem z przepisem art. 460 k.p.k. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jedynie w przypadku gdy ustawa nakazuje doręczenie postanowienia - od daty jego doręczenia. W omawianym zaś przypadku ustawa nie nakazywała doręczenia z urzędu skazanemu odpisu postanowienia i wniosek skazanego z dnia 28.11.2003 r. absolutnie nie mógł „przedłużyć" terminu do wniesienia zażalenia .Oczywiście inaczej przedstawiałaby się sytuacja gdyby skazany nie brał udziału w posiedzeniu Sądu i nie był obecny przy ogłoszeniu postanowienia (zob. art. 100 § 2 k.p.k.).
Wprawdzie zgodnie z przepisami art.118 k.p.k. znaczenie czynności procesowej ocenia się według treści złożonego oświadczenia, a niewłaściwe oznaczenie czynności procesowej, a zwłaszcza środka zaskarżenia, nie pozbawia czynności znaczenia prawnego, to jednak w omawianej sprawie żadną miarą wniosku skazanego z dnia 28.11.2003 r. nie sposób uznać za środek odwoławczy. Z treści tego pisma wynika bowiem jedynie to, że skazany ma zamiar złożyć w" przyszłości" zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 27.11.2003 r. W piśmie tym skazany nie podniósł jakichkolwiek zarzutów pod adresem orzeczenia Sądu I instancji, które miałoby być przedmiotem kontroli odwoławczej. Samo przecież wyrażenie zamiaru wniesienia środka odwoławczego nie może być poczytane za „już" wniesienie takiego środka. Przez analogię należy chociażby odwołać się do licznych wniosków stron o nadesłanie odpisów wyroków wraz z ich pisemnymi uzasadnieniami „w celu wniesienia apelacji", a po ich otrzymaniu takich apelacji nie wywodzą. W takich też przypadkach Sądy nie rozpoznają przecież owych wniosków jako apelacji (jeżeli oczywiście nic innego z nich nie wynika).
Faktyczne zażalenie - będące realizacją wyrażonego wcześniej zamiaru - skazany S. B. złożył dopiero w dniu 12.12.2003 r., a więc po terminie i w tej sytuacji Prezes Sądu I instancji w myśl przepisu art. 429 § 1 k.p.k. winien był odmówić jego przyjęcia. Przestrzeganie bowiem terminów do wniesienia środków odwoławczych jest motywowane względami gwarancyjnymi - upływ terminu do odwołania skutkuje prawomocnością orzeczenia, które ma zasadnicze znaczenie dla pewności obrotu prawnego. Gdyby terminów tych nie przestrzegać, nikt nigdy nie mógłby być pewien, czy w przyszłości nie zostaną zniweczone skutki orzeczenia uznanego za prawomocne.
W takich też przypadkach ustawodawca postanowił, że czynność procesowa dokonana po upływie terminu zawitego jest bezskuteczna (art. 122 § 1 k.p.k.).
Mając zatem powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny - w myśl przepisu art.430 § 1 k.p.k. - zażalenie skazanego S. B. pozostawił bez rozpoznania jako, że zostało ono wniesione po upływie 7-dniowego terminu zawitego.

#3 Guest_-praw-andrzejkow1

Guest_-praw-andrzejkow1
 • Goście

Napisano 03 lipiec 2010 - 18:29

Miałem sprawę i sąd odwiesił mi kare.Oczywiście chcę się odwołac ale nie otrzymałem jeszcze pisemnego uzasadnienia które powinno byc gotowe po siedmiu dniach od rozprawy.Czy to tak długo trwa bo minoł już miesiąc czy ja coś źle rozumie.Z góry dziękuję za odpowiedź.

#4 Guest_-praw-fenek

Guest_-praw-fenek
 • Goście

Napisano 03 lipiec 2010 - 18:55

brak mi slow, i to jest Panstwo prawa. LUDZIE NIE PODDAWAJCIE SIE DOBROWOLNIE KARZE. Nic z tego dobrego nie ma

#5 Guest_-praw-andrzejkow1

Guest_-praw-andrzejkow1
 • Goście

Napisano 03 lipiec 2010 - 19:15

CYTAT(fenek @ 3.07.2010, 17:55) brak mi slow, i to jest Panstwo prawa. LUDZIE NIE PODDAWAJCIE SIE DOBROWOLNIE KARZE. Nic z tego dobrego nie ma
Już i tak po fakcie.Jeśli można prosic o pomoc-to bardzo proszę

#6 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 00:04

CYTAT(ANDRZEJKOW1 @ 3.07.2010, 17:29) Miałem sprawę i sąd odwiesił mi kare.Oczywiście chcę się odwołac ale nie otrzymałem jeszcze pisemnego uzasadnienia które powinno byc gotowe po siedmiu dniach od rozprawy.Czy to tak długo trwa bo minoł już miesiąc czy ja coś źle rozumie.Z góry dziękuję za odpowiedź.

Sąd odwiesza karę pozbawienia wolności nie wyrokiem, a postanowieniem- ponadto uzasadnienie sporządza się wraz z samym postanowieniem w dniu posiedzenia. Zażalenie składa się w termienie zawitym 7 dni od daty posiedzenia, a jedynie jeśli nie brał Pan udziału w posiedzeniu sądu od daty doręczenia postanowienia.
CYTATArt. 100. § 1. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na rozprawie ogłasza się ustnie.
§ 2. Orzeczenie lub zarządzenie wydane poza rozprawą należy doręczyć prokuratorowi, a także stronie i osobie nie będącej stroną, którym przysługuje środek zaskarżenia, jeżeli nie brali oni udziału w posiedzeniu lub nie byli obecni przy ogłoszeniu; w innych wypadkach o treści orzeczenia lub zarządzenia należy powiadomić strony.
§ 3. Wyrok zapadły na posiedzeniu oraz postanowienie z uzasadnieniem w wypadku wskazanym w art. 98 § 2 doręcza się stronom.
§ 4. Jeżeli ustawa nie zwalnia od równoczesnego sporządzenia uzasadnienia, orzeczenie doręcza się lub ogłasza wraz z uzasadnieniem; w wypadku określonym w art. 98 § 2 po ogłoszeniu postanowienia podaje się ustnie najważniejsze powody rozstrzygnięcia.
§ 5. Jeżeli sprawę rozpoznano z wyłączeniem jawności ze względu na ważny interes państwa, zamiast uzasadnienia doręcza się zawiadomienie, że uzasadnienie zostało sporządzone.
§ 6. Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia należy pouczyć uczestników postępowania o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu. Oskarżonego, o którym mowa w art. 335 lub 387, należy także pouczyć o treści art. 443 w związku z art. 434 § 3.

CYTATArt. 460. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia - od daty doręczenia. Dotyczy to również zażalenia na rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów lub opłat zawarte w wyroku; jeżeli jednak odwołujący się złoży wniosek o sporządzenie na piśmie oraz doręczenie uzasadnienia wyroku, zażalenie można wnieść w terminie przewidzianym do wniesienia apelacji.

CYTATArt. 131. § 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności - przez Policję .
§ 2. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu lub telewizji.
§ 3. Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.


CYTAT AKz1 1337/03 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 lutego 2004r.

Teza:

Samo wyrażenie zamiaru wniesienia środka odwoławczego nie może być poczytane za „już" wniesienie takiego środka.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt AKz1 1337/03
Skład orzekający: SSA Kazimierz Klugiewicz


Teza:

Samo wyrażenie zamiaru wniesienia środka odwoławczego nie może być poczytane za „już" wniesienie takiego środka.

Z uzasadnienia

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odmówił skazanemu udzielenia przerwy w wykonaniu kary" pozbawienia wolności. Skazany S. B. był obecny na posiedzeniu Sądu I instancji, zostało mu głoszone postanowienie i pouczono „ o trybie i terminie zaskarżenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia".
W dniu 28.11.2003 r. skazany zwrócił się do Sądu Okręgowego o nadesłanie mu odpisu orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem "celem złożenia zażalenia". Odpis postanowienia z dnia 27.11.2004 r. zastał skazanemu doręczony w dniu 11.12.2003 r., a w dniu 12.12.2004 r. nadał on zażalenie do Sądu Apelacyjnego.
Już chociażby z powyższego zestawienia wynika, że skazany zażalenie złożył po upływie 7 dniowego terminu zawitego przewidzianego do wnoszenia zażaleń (art.460 k.p.k., art. 122 § 2 k.p.k. wzw. z art. 1 § 2 k.k.w.).
Prośba skazanego z dnia 28.11.2003 r. o doręczenie mu odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w niczym nie zmieniła jego sytuacji procesowej, albowiem 7-dniowy termin do wniesienia zażalenia w dalszym ciągu biegł od dnia ogłoszenia postanowienia, tj. od dnia 27.11.2003 r. i upływał z dniem 4.12.2003 r. Zgodnie bowiem z przepisem art. 460 k.p.k. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jedynie w przypadku gdy ustawa nakazuje doręczenie postanowienia - od daty jego doręczenia. W omawianym zaś przypadku ustawa nie nakazywała doręczenia z urzędu skazanemu odpisu postanowienia i wniosek skazanego z dnia 28.11.2003 r. absolutnie nie mógł „przedłużyć" terminu do wniesienia zażalenia .Oczywiście inaczej przedstawiałaby się sytuacja gdyby skazany nie brał udziału w posiedzeniu Sądu i nie był obecny przy ogłoszeniu postanowienia (zob. art. 100 § 2 k.p.k.).
Wprawdzie zgodnie z przepisami art.118 k.p.k. znaczenie czynności procesowej ocenia się według treści złożonego oświadczenia, a niewłaściwe oznaczenie czynności procesowej, a zwłaszcza środka zaskarżenia, nie pozbawia czynności znaczenia prawnego, to jednak w omawianej sprawie żadną miarą wniosku skazanego z dnia 28.11.2003 r. nie sposób uznać za środek odwoławczy. Z treści tego pisma wynika bowiem jedynie to, że skazany ma zamiar złożyć w" przyszłości" zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 27.11.2003 r. W piśmie tym skazany nie podniósł jakichkolwiek zarzutów pod adresem orzeczenia Sądu I instancji, które miałoby być przedmiotem kontroli odwoławczej. Samo przecież wyrażenie zamiaru wniesienia środka odwoławczego nie może być poczytane za „już" wniesienie takiego środka. Przez analogię należy chociażby odwołać się do licznych wniosków stron o nadesłanie odpisów wyroków wraz z ich pisemnymi uzasadnieniami „w celu wniesienia apelacji", a po ich otrzymaniu takich apelacji nie wywodzą. W takich też przypadkach Sądy nie rozpoznają przecież owych wniosków jako apelacji (jeżeli oczywiście nic innego z nich nie wynika).
Faktyczne zażalenie - będące realizacją wyrażonego wcześniej zamiaru - skazany S. B. złożył dopiero w dniu 12.12.2003 r., a więc po terminie i w tej sytuacji Prezes Sądu I instancji w myśl przepisu art. 429 § 1 k.p.k. winien był odmówić jego przyjęcia. Przestrzeganie bowiem terminów do wniesienia środków odwoławczych jest motywowane względami gwarancyjnymi - upływ terminu do odwołania skutkuje prawomocnością orzeczenia, które ma zasadnicze znaczenie dla pewności obrotu prawnego. Gdyby terminów tych nie przestrzegać, nikt nigdy nie mógłby być pewien, czy w przyszłości nie zostaną zniweczone skutki orzeczenia uznanego za prawomocne.
W takich też przypadkach ustawodawca postanowił, że czynność procesowa dokonana po upływie terminu zawitego jest bezskuteczna (art. 122 § 1 k.p.k.).
Mając zatem powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny - w myśl przepisu art.430 § 1 k.p.k. - zażalenie skazanego S. B. pozostawił bez rozpoznania jako, że zostało ono wniesione po upływie 7-dniowego terminu zawitego.

#7 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 00:06

CYTAT(fenek @ 3.07.2010, 17:55) brak mi slow, i to jest Panstwo prawa. LUDZIE NIE PODDAWAJCIE SIE DOBROWOLNIE KARZE. Nic z tego dobrego nie ma

Czasami faktycznie- nie warto poddawać się dobrowolnie karze warto walczyć w sądzie i składać apelację aby upłynął termin okresu próby i dalszych 6 miesięcy w których można zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności.

#8 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 00:07

CYTAT(ANDRZEJKOW1 @ 3.07.2010, 18:15) Już i tak po fakcie.Jeśli można prosic o pomoc-to bardzo proszę

Często warto pytać na samym początku jaką podjąć taktykę.

#9 Guest_-praw-andrzejkow1

Guest_-praw-andrzejkow1
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 10:33

Kochani.Byłem na rozprawie.Sędzina jednoznacznie mi powiedziała że postanowienie będie gotowe w ciągu 7 dni od daty posiedzenia i zostaje mi 7 dni na odwołanie się od daty doręczenia.Sprawa była 29 maja.Z tego co piszecie to wygląda inaczej.Jak to jest-czy wprowadzonomnie w błąd.Co mam zrobic

#10 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 14:03

CYTAT(ANDRZEJKOW1 @ 4.07.2010, 9:33) Kochani.Byłem na rozprawie.Sędzina jednoznacznie mi powiedziała że postanowienie będie gotowe w ciągu 7 dni od daty posiedzenia i zostaje mi 7 dni na odwołanie się od daty doręczenia.Sprawa była 29 maja.Z tego co piszecie to wygląda inaczej.Jak to jest-czy wprowadzonomnie w błąd.Co mam zrobic

Po pierwsze był Pan na posiedzeniu, a nie na rozprawie. Po drugie jedynie w sprawie zawiłej można odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia. Po trzecie doręczenie postanowienia nie ma związku ze złożeniem zażalenia- jeśli Pan był na posiedzeniu to zażalenia musi Pan złożyć w terminie zawty 7 dni od daty posiedzenia. Sąd czasami co innego ogłasza, a co innego wydaje na pismie wobec tego należy stosować ograniczone zaufanie. Jeśli jednak waldiwe pouczył to nie można z tego tytułu ponieś ujemnych konsekwencji prawnych.

CYTATArt. 16.
§ 1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany pouczyć uczestników
postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach,
brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych
skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to
dotyczy.
§ 2. Organ prowadzący postępowanie powinien ponadto w miarę potrzeby udzielać
uczestnikom postępowania informacji o ciążących obowiązkach i o przysługujących
im uprawnieniach także w wypadkach, gdy ustawa wyraźnie takiego
obowiązku nie stanowi. W razie braku takiego pouczenia, gdy w świetle okoliczności
sprawy było ono nieodzowne, albo mylnego pouczenia, stosuje się
odpowiednio § 1.

CYTATArt. 98.
§ 1. Uzasadnienie postanowienia sporządza się na piśmie wraz z samym postanowieniem.
§ 2. W sprawie zawiłej lub z innych ważnych przyczyn można odroczyć sporządzenie
uzasadnienia postanowienia na czas do 7 dni.
§ 3. Nie wymaga uzasadnienia dopuszczenie dowodu, jak również uwzględnienie
wniosku, któremu inna strona nie sprzeciwiła się, chyba że orzeczenie podlega
zaskarżeniu.

#11 Guest_-praw-andrzejkow1

Guest_-praw-andrzejkow1
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 16:43

Więc na to wygląda że termin minoł.Czyli teraz mogę się spodziewac wezwania do więzienia?Jak to opóźnic .ile mam czasu?

#12 Guest_-praw-karrinnkka

Guest_-praw-karrinnkka
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 17:18

Jest tutaj kilka możliwości:

1. Można złozyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, powołując się na błędne pouczenie o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarzenia (jako powód niedochowania terminu). Taki wniosek składa się w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody, co należy jakoś uprawdopodobnić . Wtedy do takiego wniosku nalezy dołączyć napisane zażalenie.

2. Po otrzymaniu wezwania do stawiennictwa się w Zakładzie Karnym można wnieśc na to postanowienie zażalenie w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania

Art. 6. k.k.w.
§ 1. Skazany może składać wnioski o wszczęcie postępowania przed sądem i brać w
nim udział jako strona oraz wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu
wykonawczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

3. Przed rozpoczęciem jej wykonania można tez złożyc wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i ta droga wydaje mi się najpewniejsza

Art. 150.
§ 1. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub
innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do
czasu ustania przeszkody.
§ 2. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w
zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne
niebezpieczeństwo.
Art. 151.
§ 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy,
jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub
jego rodziny zbyt ciężkie skutki lub jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych
lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych
zakładów.
§ 1a. Odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z powodu przekroczenia w
skali kraju ogólnej pojemności zakładów karnych lub aresztów śledczych nie
stosuje się wobec skazanego, który dopuścił się przestępstwa z zastosowaniem
przemocy lub groźby jej użycia lub orzeczono w stosunku do niego karę przekraczającą
2 lata pozbawienia wolności.
§ 2. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie.
§ 3. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia
nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3
lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki.
Art. 152.
Jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności
trwało przez okres co najmniej jednego roku - sąd może warunkowo zawiesić wykonanie
tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

#13 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 17:31

CYTAT(ANDRZEJKOW1 @ 4.07.2010, 15:43) Więc na to wygląda że termin minoł.Czyli teraz mogę się spodziewac wezwania do więzienia?Jak to opóźnic .ile mam czasu?

Można w razie czego powołać się na takowe poucznie sądu i złożyć zażalenie. ZK sam wzywa do stawiennictwa. Jeśli chodzi o postępowanie wykonawcze to można zawnioskować o zmianę postanowienia z uwagi, że ujawniły się nowe lub poprzednio nie znane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia. Można też zawnioskować o wznowienie postępowania jeśli zachodzą ku temu przesłanki.

CYTAT Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 października 2007 r. II AKo 211/2007
Krakowskie Zeszyty Sądowe 2007/10 poz. 62

CYTAT Przepis art. 1 § 2 kkw daje pierwszeństwo wzruszenia prawomocnych postanowień, zapadłych w postępowaniu wykonawczym, w oparciu o nowe lub nieznane okoliczności w trybie art. 24 § 1 kkw. Wznowienie postępowania w trybie przepisów rozdziału 56 kodeksu postępowania karnego możliwe jest tylko w zakresie przekraczającym możliwości zmian na podstawie art. 24 § 1 kkw, a to gdy w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa albo gdy w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub organu międzynarodowego, albo gdy ujawni się któraś z bezwzględnych przyczyn odwoławczych.

CYTAT USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

CYTATArt. 24.
§ 1. Jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio nie znane okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia, sąd może w każdym czasie zmienić lub uchylić poprzednie postanowienie.
§ 2. Niedopuszczalna jest zmiana lub uchylenie postanowienia, przewidzianego w § 1, na niekorzyść skazanego po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

CYTAT Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

CYTATArt. 540.
§ 1. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli:
1) w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia,
2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nie znane przedtem sądowi, wskazujące na to, że:
a) skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze,
skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary,
c) sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu.
§ 2. Postępowanie wznawia się na korzyść strony, jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie; wznowienie nie może nastąpić na niekorzyść oskarżonego.
§ 3. Postępowanie wznawia się na korzyść oskarżonego, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

CYTATArt. 540a.
Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:
1) skazany, do którego zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu karnego lub art. 36 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji,
2) zachodzi okoliczność określona w art. 11 § 3.

CYTATArt. 541.
§ 1. Czyn, o którym mowa w art. 540 § 1 pkt 1, musi być ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że orzeczenie takie nie może zapaść z powodu przyczyn wymienionych w art. 17 § 1 pkt 3-11 lub w art. 22.
§ 2. W tym wypadku wniosek o wznowienie postępowania powinien wskazywać wyrok skazujący lub orzeczenie zapadłe w postępowaniu karnym, stwierdzające niemożność wydania wyroku skazującego.

CYTATArt. 9.
§ 1. Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy.
§ 2. Strony i inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.

CYTATArt. 542.
§ 1. Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu.
§ 2. Wniosek o wznowienie na korzyść złożyć może w razie śmierci skazanego osoba najbliższa.
§ 3. Postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 § 1, przy czym wznowienie postępowania jedynie z powodów określonych w pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.
§ 4. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn wymienionych w § 3, jeżeli były one przedmiotem rozpoznania w trybie kasacji.
§ 5. Niedopuszczalne jest wznowienie postępowania z urzędu na niekorzyść oskarżonego po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

CYTATArt. 439.
§ 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40,
2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie,
3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego,
4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu,
5) orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie,
6) zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu,
7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie,
8) zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone,
9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11,
10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2, art. 80 oraz art. 517i § 1 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,
11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa.
§ 2. Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określonych w § 1 pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.
§ 3. W posiedzeniu mają prawo wziąć udział strony, obrońcy i pełnomocnicy. Przepis art. 451 stosuje się odpowiednio.

#14 Guest_-praw-andrzejkow1

Guest_-praw-andrzejkow1
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 19:52

Kochani czy ktoś z was jest z Katowic?Proszę o pomoc.Od 3 miesięcy pracujei coraz lepiej zarabiam-stac mnie już na skromne odwdzięczenie się.Jutro udeże do sądu i zapytam czy to uzasadnienie dotrze czy też pani sędzia mnie wprowadziław błąd.Dam wam znac i poproszę o pomoc w napisaniu pismo o przywrócenie prawna na złożenie zażalenia.Pozdrawiam

#15 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 lipiec 2010 - 21:04

CYTAT(ANDRZEJKOW1 @ 4.07.2010, 18:52) Kochani czy ktoś z was jest z Katowic?Proszę o pomoc.Od 3 miesięcy pracujei coraz lepiej zarabiam-stac mnie już na skromne odwdzięczenie się.Jutro udeże do sądu i zapytam czy to uzasadnienie dotrze czy też pani sędzia mnie wprowadziław błąd.Dam wam znac i poproszę o pomoc w napisaniu pismo o przywrócenie prawna na złożenie zażalenia.Pozdrawiam

Co do przywrócenia terminu to wystarczy zwykły wniosek i dołączyć od razu zażalenie.

CYTATArt. 126.
§ 1. Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych,
strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może
zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności,
która miała być w terminie wykonana; to samo stosuje się do osób nie będących
stronami.
§ 2. W kwestii przywrócenia terminu orzeka postanowieniem organ, przed którym
należało dokonać czynności.
§ 3. Na odmowę przywrócenia terminu przysługuje zażalenie.

CYTATArt. 127.
Wniosek o przywrócenie terminu nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, jednakże
organ, do którego wniosek złożono, lub organ powołany do rozpoznania środka zaskarżenia
może wstrzymać wykonanie orzeczenia; odmowa wstrzymania nie wymaga
uzasadnienia.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych