Skocz do zawartości


PRACA NA PÓŁ ETATU A ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH


9 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-pulsar

Guest_-praw-pulsar
  • Goście

Napisano 27 grudzień 2009 - 18:05

Witam.

Czy należy się zasiłek dla bezrobotnych po przepracowaniu 1 roku na półetatu ?

Proszę o odpowiedż

#2 Guest_-praw-clara

Guest_-praw-clara
  • Goście

Napisano 28 grudzień 2009 - 08:55

Tak, jeśli w ostatnich 18 miesiącach przepracowała Pani co najmniej 356 dni i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. w roku 2009 1276 zł), tak stanowi art. 71 i n. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
Art. 71. 1.
Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:
1)nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
2)w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
a)był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104b i art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
b)wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c)świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
d)opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
e)wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
f)wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
g)opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
h)był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
i)był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy:
1)zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.8));
2)urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
3)pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
4)niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
5)za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
3. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.
4. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.
5. (uchylony).
6. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1.
7. Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku zalicza się także okresy zatrudnienia w państwach, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej.
8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uwzględniając zasady obowiązujące przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, brak możliwości ich opłacania za okresy wsteczne oraz ich zwrotu, chyba że zostały wpłacone w wyższej od obowiązującej wysokości.

Clara

#3 Guest_kasia

Guest_kasia
  • Goście

Napisano 28 wrzesień 2010 - 13:25

Mam pytanie pracowałam ponad 2 lata napełnym etacie i zarabiałam ponad minimalną płace teraz mam umowe(od miesiaca) na pół etatu od najniższej krajowejczy bedzie przysługiwał mi zasiłek jak mnie zwolnia za m-c czy dwa? prosze o odpowiedź

#4 Guest_ANIA

Guest_ANIA
  • Goście

Napisano 26 listopad 2010 - 10:06

Czy będzie mi przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, w momencie kiedy przepracowałam 3 lata na pół etat, ale z kwotą brutto 700zł miesięcznie a przez ostatnie 8 miesięcy byłam na zwolnieniu L4 z powodu zagrożonej ciąży???
proszę o odpowiedz??

#5 Guest_gość

Guest_gość
  • Goście

Napisano 02 grudzień 2010 - 01:15

Witam, ma pytanie odnoście zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli pobieram rentę rodzinną to jej wysokość nie może przekraczać połowę minimalnego wynagrodzenia. To jest jeden z kilku warunków przyznania świadczenia.
Mam więc pytanie jaka wysokość renty będzie brana pod uwagę, brutto, czy netto? W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie jest określone która wartość z renty jest brana pod uwagę.

#6 Guest_gość

Guest_gość
  • Goście

Napisano 11 październik 2011 - 18:14

Mam pytanie pracowałam ponad 2 lata napełnym etacie i zarabiałam ponad minimalną płace teraz mam umowe(od miesiaca) na pół etatu od najniższej krajowejczy bedzie przysługiwał mi zasiłek jak mnie zwolnia za m-c czy dwa? prosze o odpowiedź#7 Guest_pimpek

Guest_pimpek
  • Goście

Napisano 10 grudzień 2011 - 18:25

nie

#8 Guest_Gosia

Guest_Gosia
  • Goście

Napisano 01 marzec 2012 - 09:41

Witam. Proszę o potwierdzenie. czy dobrze zrozumiałam - mam 2 lata przepracowane na pół etatu więc zarabiam minimalną krajową podzieloną na pół, to oznacza że jeśli mnie zwolnią nie dostanę zasiłku?

#9 Guest_-praw-ja_jagienka

Guest_-praw-ja_jagienka
  • Goście

Napisano 01 marzec 2012 - 13:06

Dobrze Pani zrozumiała, zasiłku nie będzie.

#10 Guest_Iwona

Guest_Iwona
  • Goście

Napisano 19 wrzesień 2012 - 16:24

witam, chciałabym się dowiedzieć czy będzie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych po przepracowaniu 4 lat na karte nauczyciela niestety w niepełnym wymiarze czasu pracy, i tak:
od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 pół etatu kwota brutto ok600zl;
1.09.2009 - 31.08.2010 pół etatu kwota brutto 859zl;
1.09.2010 - 31.08.2011 pół etatu we wrześniu 919zl od października do końca sierpnia 1049,50 brutto;
1.09.2011 - 31.08.2012 8/26 etatu 691,08 brutto.
z góry dziękuje za odpowiedźDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych