Skocz do zawartości


Art 178 paragraf 1 kk i art 244 kk


53 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-ankaczarna

Guest_-praw-ankaczarna
 • Goście

Napisano 25 luty 2009 - 19:39

Witam!
Mam pytanie...ale może od początku...
22.02.2009 r. spowodowałem drobną kolizję (wjechałem w tył samochodu) no i byłem pod wpływem alkoholu (2 promile)-czyli pewnie art. 178a k.k.
Prokurator zażądał 6 miesięcy pozbawienia wolności na 2 lata w zawieszeniu oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 4 lat, a także grzywna 4000 +1000. Poddałem się dobrowolnie karze.
Teraz jednak się zastanawiam nad tym, żeby trochę powalczyć (zatrudnić adwokata) żeby przynajmniej ten zakaz prowadzenia pojazdów na 4 lata, 'odpokutować' inaczej, może prace społeczne...?
I tutaj moje pytanie, czy to warto? Czy może to minimum i nie ma co złościć wymiar sprawiedliwości?:/

Dodam tylko, że już miałem podobny problem, tylko wtedy obeszło się grzywną i zabrali mi prawo jazdy na rok. Ale teraz, na komendzie nic nie wspominali o mojej przeszłości.

#2 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 25 luty 2009 - 23:26

W razie wątpliwości proszę pytać.

#3 Guest_-praw-ankaczarna

Guest_-praw-ankaczarna
 • Goście

Napisano 25 luty 2009 - 22:26

Dziękuję bardzo - otrzymałam fachową i wyczerpującą odpowiedź.

#4 Guest_-praw-ankaczarna

Guest_-praw-ankaczarna
 • Goście

Napisano 25 luty 2009 - 19:39

Mój mąż w lipcu 2005 roku został skazany z art.178 paragraf 1 kk na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata i grzywnę (którą uregulował). W lipcu 2006 roku przy rutynowej kontroli drogowej został zatrzymany (był trzeźwy). Został skazany z art. 244 kk na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata i grzywnę (którą też zapłacił). W tej chwili odbywa karę pozbawienia wolności 6-ciu miesięcy. Czy jest możliwe, żeby odwiesili mu również drugą karę? Przecież w okresie tej drugiej próby (która jeszcze trwa) nie dopuścił się żadnego wykroczenia - więc logicznie myśląc nie ma do tego przesłanek...
Na te pytanie w sekretariacie Sądu Grockiego usłyszałam, że nie należy się dopatrywać logiki w działaniach Sądu.
Może więc tutaj uzyskam odpowiedź czy są podstawy do odwieszenia drugiego wyroku tego z art. 244 kk?

#5 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 27 luty 2009 - 08:13

Cieszę się, że mogłem pomóc.

#6 Guest_-praw-fafik3

Guest_-praw-fafik3
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 23:13

Raz jeszcze Bardzo Panu dziękuje!!! Pozdrawiam!

#7 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 23:03

Zawsze można powalczyć o krótszy zakaz i złożyć apelację.

#8 Guest_-praw-fafik3

Guest_-praw-fafik3
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 22:53

no chyba podchodziło pod przestępstwo, bo ok. 0.7 miałem...czyli wychodzi na to, że wszystko wiedzą, a żądanie prokuratora są adekwatne i nie ma co się wysilać???

#9 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 22:38

Wszystko zależy czy ten czyn za pierwszym razem był tylko wykroczeniem (do 0,5 promila) czy też przestępstwem- wówczass gdy przestępstwem zatarcie następuje z mocy samego prawo po okresie 5 lat. Gdy wykroczeniem to nie było wpisu do krk.


CYTAT USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2000 r.)
CYTAT Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej "Rejestrem".
2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:
1)prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
2)przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
3)przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
4)prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
5)wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
6)nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich",
7)prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
8)poszukiwanych listem gończym,
9)tymczasowo aresztowanych,
10)nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661).

CYTAT Art. 14. 1. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i 7, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a nadto po otrzymaniu zawiadomienia o:
1)zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 i 4 oraz art. 337 Kodeksu karnego,
2)zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii,
3)przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania,
4)stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze,
5)zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego,
6)podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.
2. Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6, usuwa się z Rejestru:
1)po ukończeniu 18 roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki wychowawcze, z wyjątkiem przypadków, gdy:
a)środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,
wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 21 roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej,
2)po upływie terminów określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
3)po ukończeniu 23 roku życia przez sprawcę czynu karalnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
4)na zasadach określonych w rozdziale XII Kodeksu karnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 13 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
3. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, usuwa się z Rejestru:
1)gdy upłynął termin, o którym mowa w art. 94 § 3 Kodeksu karnego,
2)z upływem roku od uchylenia środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 99 § 1 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego,
3)z upływem roku od wykonania środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 100 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 2-5 Kodeksu karnego skarbowego.
4. Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o uchyleniu tego środka zapobiegawczego.
5. Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego.
6. Dane osobowe nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o jego zwolnieniu.
7. Dane osób zmarłych usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o ich zgonie.


CYTATZatarcie skazania

CYTATArt. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

CYTATArt. 106a. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony byt małoletnim poniżej lat 15.

CYTATArt. 107. § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.
§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
§ 4. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.
§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.
§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania, z zastrzeżeniem art. 76 § 2.
CYTATArt. 108. Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

#10 Guest_-praw-fafik3

Guest_-praw-fafik3
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 22:27

Bardzo, ale to bardzo Panu dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź!!! aż mi głupio :oops: Ale chyba źle sprecyzowałem Pytanie, najmocniej przepraszam! teraz już się postaram jak najbardziej dokładnie.
Za pierwszym razem miałem zabrane prawo jazdy na 1 rok i grzywnę (chyba 800zł) - nie było żadnego okresu próbnego
Po tym roku, odebrałem prawo jazdy i jeździłem już prawie rok, kiedy mi odbiło i wsiadłem z 2 promilami za kierownicę.
Teraz właśnie przy okazji przedstawiania mi żądań prokuratora (4 lata bez prawa jazdy + 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata+ grzywna 5 tyś) nic nie wspominali o poprzednim pozbawieniu mnie prawa jazdy (nic w zawieszeniu nie miałem)
czy to możliwe, że nie sprawdzili? Czy liczą się tylko okresy próby? Czy moja przeszłość będzie miała wpływ na to, o jaki wyrok mogę się starać (1-2 lat zatrzymania prawa jazdy)??? Czy to nie przesada, że zjawie się i zażądam tylko 1 rok?? Boje się pogorszyć sprawę..!

#11 Guest_-praw-fafik3

Guest_-praw-fafik3
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 20:31

Trochę mnie Pan uspokoił, że mam jeszcze o co ewentualnie walczyć. Mam jednak jeszcze wątpliwości. Jak już wcześniej wspomniałem, w przeszłości już miałem 'podobną' sytuację (wtedy przy kontroli nawet nie podejrzewałem, że mam promile w wydychanym...)- zabrali mi na rok prawko i zasądzili grzywnę (bez wyroku w zawieszeniu).Teraz, zaś nic nie mówili o przeszłości - czy to możliwe, że nie sprawdzili? Czy moja przeszłość będzie miała wpływ na to, o jaki wyrok mogę się starać (1-2 lat zatrzymania prawa jazdy)???

#12 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 19:29

CYTAT(Fafik3)I jeszcze pytanko... czy lepiej samemu wnośić o zmniejszenie kary czy jednak zatrudnić prawnika (ja zdecydowałem się na drugi wariant, gdyż za 'miękki' jestem )
Czy prokurator może zażądać więcej niż do tej pory, jeśli wycofam dobrowolne poddanie się karze?


Nie ma to znaczenia czy się Pan podda dobrowolnie karze czy też nie- zawsze może prokuratura złożyć apelację.

#13 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 19:28

CYTAT(Fafik3)na 1 rok??!! chyba na dwa, bo wcześniej Pan mówił..."niepisana umowa 1 promil 1 rok zakazu"... a ja niestety miałem 2 :/

W sumie tak- ale to niepisana umowa i można walczyć o 1 roku zakazu.

#14 Guest_-praw-fafik3

Guest_-praw-fafik3
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 12:27

I jeszcze pytanko... czy lepiej samemu wnośić o zmniejszenie kary czy jednak zatrudnić prawnika (ja zdecydowałem się na drugi wariant, gdyż za 'miękki' jestem )
Czy prokurator może zażądać więcej niż do tej pory, jeśli wycofam dobrowolne poddanie się karze?

#15 Guest_-praw-fafik3

Guest_-praw-fafik3
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 12:20

na 1 rok??!! chyba na dwa, bo wcześniej Pan mówił..."niepisana umowa 1 promil 1 rok zakazu"... a ja niestety miałem 2 :/

#16 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 08:03

Takowy zakaz zbytnio za wysoki- pownień być na 1 rok.
Temat przenoszę do działu"Wykroczenia i prawo drogowe".

#17 Guest_-praw-fafik3

Guest_-praw-fafik3
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 00:15

a jeśli chodzi o ekzamin, to zdaje sobie z tego sprawe. Bardziej od tego przeraża mnie 4 lata bez prawa jazdy!

#18 Guest_-praw-fafik3

Guest_-praw-fafik3
 • Goście

Napisano 26 luty 2009 - 00:14

Bardzo dziękuje za tak szybką odpowiedź! Z tych cytatów mało co zrozumiałem, ale tam nie nic wspomianego o jeździe pod wpływem... ale z tego co Pan napisał wnioskuje, że warto powalczyć!? Tylko się obawiałem, że jak zaczne z prawnikiem tę sprawe rozgrzebywać, to mi prokurator dowali jeszcze!;/ (a i tak sie czuje winny)

#19 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 25 luty 2009 - 23:44

Zakaz jest wysoki- niepisana umowa 1 promil 1 rok zakazu. Zakaz powyżej 1 roku oznacza egzamin kontrolny na prawo jazdy.


CYTAT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)


§ 7. 1. Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:
1) która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;
2) w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający jeden rok;
3) nie będącej obywatelem polskim i nie posiadającej karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) cudzoziemca, który posiada krajowe prawo jazdy wydane za granicą w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia zamieszkania na czas oznaczony lub osiedlenia się, na podstawie karty pobytu.
4. W przypadku kierowców, o których mowa w § 3 ust. 2, wniosek kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów postępowania administracyjnego, na podstawie dokumentów przekazanych przez Komendanta Głównego Policji.


CYTAT USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

CYTAT Art. 114. 1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:
1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:
a) w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,
na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;
2) osoba ubiegająca się o:
a) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,
zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.
2. Zadanie i kompetencja określone w ust. 1 pkt 1 nie mogą być powierzone w drodze porozumienia gminie. Przepis ten nie dotyczy powiatu warszawskiego(13).
3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, wydaje wojewoda mazowiecki.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez osobę ubiegającą się o jego wydanie, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

CYTATArt. 130. 1. Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.
1a. W ewidencji policja wpisuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, którym nie przypisano wartości punktowej.
2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 - 20 punktów.
3. Kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
3a. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości, mając na uwadze dyscyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;
2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
3) program szkolenia i jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 3;
4) liczbę punktów odejmowanych z tytułu odbytego szkolenia;
5) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 1.

#20 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 marzec 2009 - 08:13

Praktycznie każde skazanie ulega zatarciu. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony byt małoletnim poniżej lat 15.

CYTATZatarcie skazania

CYTATArt. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

CYTATArt. 106a. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony byt małoletnim poniżej lat 15.
CYTATArt. 107. § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.
§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
§ 4. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.
§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.
§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania, z zastrzeżeniem art. 76 § 2.

CYTATArt. 108. Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych