Skocz do zawartości


art 86 & 1 KW


22 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-kago

Guest_-praw-kago
 • Goście

Napisano 01 kwiecień 2008 - 09:33

CYTATArt. 97. Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych,
podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

CYTATArt. 86. § 1. Kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny.
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

#2 Guest_

Guest_
 • Goście

Napisano 01 kwiecień 2008 - 09:40

prosze jeszscze raz dokładnie sprawdzić zapis w piśmie.

#3 Guest_-praw-kago

Guest_-praw-kago
 • Goście

Napisano 01 kwiecień 2008 - 09:33

Witam
Ostatnio dostałam pismo z wydziału ruchu drogowego o wykroczeniu art. 86 & 1 Kw - art 3 ustawa 1.
Czym różni się się ustawa 86 & 1,97 KW - art 3 ustawa 1 od 86 & 1KW - art 3 ustawa 1 ?
pozdrawiam

#4 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 06 marzec 2009 - 10:47

Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2 art. 97 par 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

CYTAT USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

CYTAT Postępowanie mandatowe


CYTATArt. 97. § 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:
1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
2) stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu
- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2.
§ 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.
§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.

#5 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
 • Goście

Napisano 06 marzec 2009 - 10:29

CYTATCzemu przyznając się do winy dobrowolnie, nie dostałem mandatu a sprawa trafiła do sądu grockiego i muszę dopłacić 90zł.?
policjnt musi miec pewnośc co do obrażeń pokrzywdzonej,dlatego ocenia to lekarz a póżniej na tej podstawie dopiero następuje kwalifikacja prawna przestępstwwo czy wykrozenie,różnica leży w obrażeniach

#6 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 06 marzec 2009 - 08:02

Jak najbardziej powyższa wskazana różnica jest prawidłowa.

#7 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
 • Goście

Napisano 06 marzec 2009 - 00:07

CYTATCzym różni się się ustawa 86 & 1,97 KW - art 3 ustawa 1 od 86 & 1KW - art 3 ustawa 1 ?
pozdrawiam
chyba chodzi o art 86 §1
wykroczenie skutkowe, zagrożenie musi byc realne np wpadasz do rowu a w poblizu ktos przechodzi przez chodnik
97kw wpadasz do rowu i nikogo w pobliżu nie ma , nie ma skutku w postaci zagrożenia

#8 Guest_-praw-etiuda

Guest_-praw-etiuda
 • Goście

Napisano 05 marzec 2009 - 22:43

Mam pytanie. Jestem sprawcą zdarzenia w którym poszkodowana jest piesza. Chodzi tu o potrącenie, w którym piesza zbytnio nie ucierpiała i zakończyło się to jedynie na siniakach. Jednak poszkodowana pojechała do szpitala na oględziny ( przebywała poniżej 7 dni w szpitalu). Policja będąca na miejscu zdarzenia nie wystawiła mi mandatu, mówili że muszą skontaktować się z poszkodowana. Po miesiącu dostałem wezwanie na komisariat i tam zostałem przesłuchany jako oskarżony. Przyznałem się dobrowolnie do winy. Spisano protokół i zgodnie z taryfikatorem zasadzono 400zł. mandatu i 6 pkt. Jednak mandatu nie otrzymałem ponieważ sprawę miał rozpatrzyć sąd. Teraz dostałem wyrok z sądu "art 86 § 1 KW". Przysądzono 400zł. grzywny i 90 zł. koszty postępowania na skarb Państwa. Teraz pytanie: czemu policja będąca na miejscu zdarzenia nie wystawiła mi mandatu? Czemu przyznając się do winy dobrowolnie, nie dostałem mandatu a sprawa trafiła do sądu grockiego i muszę dopłacić 90zł.?
Ponadto dlaczego mam odnotowaną szkodę w swoim OC jeżeli zdarzenie nie wyrządziło poszkodowanej uszczerbku na zdrowiu i przebywała poniżej 7 dni?
Proszę o odpowiedź...Pozdrawiam!

#9 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 marzec 2009 - 14:25

Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów obligatoryjnie.

CYTATArt. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.
§ 3. Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 lub 174, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.
§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.

CYTAT Art. 43. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek lub zakazy wymienione w art. 39:
1) pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10,
2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15.
§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek lub zakazy wymienione w art. 39:
1) pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10,
2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15.
§ 2. Pozbawienie praw publicznych, obowiązek lub zakaz obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia; okres, na który środek orzeczono, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo.
§ 3. Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.


CYTATArt. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2--3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a, art. 41 a § 3 albo art. 42 § 2 lub 3.

#10 Guest_-praw-kizo

Guest_-praw-kizo
 • Goście

Napisano 04 marzec 2009 - 12:17

dziedobry spowodowalem wypadek nikt nie ucierpial tylko ja, prowadzilem pod wplywem alkocholu ; 1 - 0,8 promila, 2 - 0,7promila , 3 -0.5 promila i dostalem tylko wykroczenie z art. 86 2 kw i kare grzywny ale o prawojazdach nic niewiem czy zostanom mi zabrane czy nie prosze mi pomuc dziekuje

#11 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 17 marzec 2009 - 21:58

Należy zwrócić uwagę również na brzmienie ustawy 177 k.k. par 3 "Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek". Jeżeli pokrzywdzeni (osoby najbliższe) nie złożą wniosku o ściganie sprawa zostanie umorzona. Ewentualnie grozi mi jedynie sprawa o wykroczenie z art. 86 k.w.- ale wówczas nie ma wpisu do krajowego rejestru karnego.

CYTATArt. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

CYTATArt. 12. § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.
§ 2. W razie złożenia wniosku o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązek ścigania obejmuje również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku, o czym należy uprzedzić składającego wniosek. Przepisu tego nie stosuje się do najbliższych osoby składającej wniosek.
§ 3. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba że chodzi o przestępstwo określone w art. 197 Kodeksu karnego. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.

CYTATArt. 115. § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.
§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.
§ 3. Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne.
§ 4. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.
§ 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.
§ 6. Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.
§ 7. Przepisy § 5 i 6 stosuje się do określenia „znaczna szkoda" oraz „szkoda w wielkich rozmiarach".
§ 8. Najniższym wynagrodzeniem jest najniższe wynagrodzenie pracowników określone na podstawie Kodeksu pracy.
§ 9. Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce.
§ 10. Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.
§ 11. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
§ 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.
§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,
2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,
3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
§ 14. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.
§ 15. W rozumieniu tego kodeksu za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie kontynentalnym.
§ 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:
1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
§ 17. Żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
§ 18. Rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem.
§ 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.
§ 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu.
§ 21. Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

CYTAT USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2000 r.)
CYTAT Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej "Rejestrem".
2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:
1)prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
2)przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
3)przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
4)prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
5)wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
6)nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich",
7)prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
8)poszukiwanych listem gończym,
9)tymczasowo aresztowanych,
10)nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661).

CYTAT Art. 14. 1. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i 7, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a nadto po otrzymaniu zawiadomienia o:
1)zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 i 4 oraz art. 337 Kodeksu karnego,
2)zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii,
3)przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania,
4)stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze,
5)zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego,
6)podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.
2. Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6, usuwa się z Rejestru:
1)po ukończeniu 18 roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki wychowawcze, z wyjątkiem przypadków, gdy:
a)środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,
wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 21 roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej,
2)po upływie terminów określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
3)po ukończeniu 23 roku życia przez sprawcę czynu karalnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
4)na zasadach określonych w rozdziale XII Kodeksu karnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 13 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
3. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, usuwa się z Rejestru:
1)gdy upłynął termin, o którym mowa w art. 94 § 3 Kodeksu karnego,
2)z upływem roku od uchylenia środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 99 § 1 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego,
3)z upływem roku od wykonania środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 100 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 2-5 Kodeksu karnego skarbowego.
4. Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o uchyleniu tego środka zapobiegawczego.
5. Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego.
6. Dane osobowe nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o jego zwolnieniu.
7. Dane osób zmarłych usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o ich zgonie.

#12 Guest_-praw-kasiulka19

Guest_-praw-kasiulka19
 • Goście

Napisano 17 marzec 2009 - 20:43

dziekuje

#13 Guest_-praw-kasiulka19

Guest_-praw-kasiulka19
 • Goście

Napisano 17 marzec 2009 - 17:53

mój chłopak spowodował 2 dni temu wypadek spowodu nie dostosowania predkosci do drogi... jechał z 2 rodzenstwa nie majacym jeszcze 16 lat oboje lezą w szpitalu na obserwacji jakis powaznych obrazen nie maja Mojego chłopaka jeszcze w dniu wypadku wypisali do domu. Jego rodzenstwo spedzi w szpitalu ponizej 7 dni... policja spisała zeznania swiadków... jeszcze nie dostał zadnego wezwania ani nic w tym stylu... był tzeźwy... co mu moze grozic za ten wypadek ??? prosze o odpowiedz

#14 Guest_nettopp

Guest_nettopp
 • Goście

Napisano 11 styczeń 2013 - 21:01

Pod koniec sierpnia 2012 r z mojej winy doszło do kolizji, dotąd nie otrzymałem mandatu, dzisiaj dopiero przyszło wezwanie do KMP że mam się zgłosić w sprawie wykroczenia z art 86$1 kw. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał i nie prowadziłem pod wpływem alkoholu. Czy po tak długim czasie policjia ma praw nałożyć mi mandat, kiedy ulega to przedawnieniu?

#15 Guest_Piotr

Guest_Piotr
 • Goście

Napisano 23 styczeń 2013 - 20:23

witam. jakieś 4 miesiące temu spowodowałem stłuczkę wyjeżdżajądz samochodem zahaczyłem o zderzak przejeżdżającego samochodu, który mnie wymijał. Lekko zarysowany był ten zderzak chociaż urwał się zaczep. Spisaliśmy oświadczenie, ubezpieczenie, wszystko załatwione. Wczoraj dostałem wezwanie na policję w charakterze "podejrzany o popełnienie wykroczenia" z art 86 & 1. Tutaj mam do Was pytanie co mi grozi? Czego się mogę spodziewać?

#16 Guest_kamilo

Guest_kamilo
 • Goście

Napisano 24 październik 2013 - 13:52

Witam,
dostalem dzisiaj wezwanie na policję w charakterze świadka w sprawie o wykroczenie z art. 8631 kw lub 8621 kw (niewyraźnie napisane). Problem w tym że nie mam pojęcia o co może chodzić a google.pl nie daje mi zadnych informacji na temat takiego wykroczenia. Proszę o pomoc

#17 Guest_wrobiony

Guest_wrobiony
 • Goście

Napisano 22 grudzień 2013 - 22:39

Witam Wszystkich! W lipcu tego roku ktoś otarł się o mój samochód i zarysował mi prawy błotnik.Ponieważ ustalenie sprawcy okazało się niemożliwe,szkodę postanowiłem naprawić sam przez wypolerowanie automaksem i naniesienie poprawek pędzelkiem.Rysa miała około 7cm.długości i 2mm szerokości.Po 6 tygodniach dostałem pismo z WARTY z którego wynikało że spowodowałem w sierpniu kolizję drogową w wyniku czego uszkodziłem inny pojazd.Po kolejnych 3 tygodniach przyjechał do mnie dzielnicowy aby przesłuchać mnie w charakterze podejrzanego,ale po obejrzeniu auta i rozmowie ze mną przesłuchał mnie w charakterze świadka, uznając że rzekomy poszkodowany chce wyciągnąć koszty naprawy z mojego ubezpieczenia.Po upływie kolejnego miesiąca zostałem wezwany wezwany na policję gdzie zaproponowano mi 300zł.mandatu.Po mojej odmowie przesłuchano mnie w charakterze podejrzanego o wykroczenie z art.86&1 i sprawa trafiła do sądu.18 grudnia dostałem wyrok w rozprawie zaocznej-bez udziału stron.Okazało się że jestem oskarżony o to że omijając inny pojazd niezachowałem należytej ostrożności przez co naraziłem na niebezpieczeństwo życie i zdrowie pasażera (żony).Wyrok 500zł. grzywny plus 50 koszty sądowe.Od wyroku się odwołałem,czekam na rozprawę właśćiwą.Jednocześnie od WARTY dowiedziałem się że rzekomo zarysowałem lakier na przednich i tylnych drzwiach po stronie pasażera w aucie poszkodowanego.Dziwna sprawa skoro na moim aucie nie ma żadnych innych śladów otarć i poprawek za wyjątkiem tej którą na miesiąc przed rzekomym zdarzeniem sam zrobiłem.Najlepsze w tym wszystkim jest że owe zarysowanie dwóch elementów lakiernik wycenił na ponad 1111zł,podczas gdy w całej okolicy lakiernicy kasują maksimum 300zł.za jeden element.Co o tym sądzicie???

#18 Guest_wrobiony

Guest_wrobiony
 • Goście

Napisano 22 grudzień 2013 - 22:48

Witam Wszystkich! W lipcu tego roku ktoś otarł się o mój samochód i zarysował mi prawy błotnik.Ponieważ ustalenie sprawcy okazało się niemożliwe,szkodę postanowiłem naprawić sam przez wypolerowanie automaksem i naniesienie poprawek pędzelkiem.Rysa miała około 7cm.długości i 2mm szerokości.Po 6 tygodniach dostałem pismo z WARTY z którego wynikało że spowodowałem w sierpniu kolizję drogową w wyniku czego uszkodziłem inny pojazd.Po kolejnych 3 tygodniach przyjechał do mnie dzielnicowy aby przesłuchać mnie w charakterze podejrzanego,ale po obejrzeniu auta i rozmowie ze mną przesłuchał mnie w charakterze świadka, uznając że rzekomy poszkodowany chce wyciągnąć koszty naprawy z mojego ubezpieczenia.Po upływie kolejnego miesiąca zostałem wezwany na policję gdzie zaproponowano mi 300zł.mandatu.Po mojej odmowie przesłuchano mnie w charakterze podejrzanego o wykroczenie z art.86&1 i sprawa trafiła do sądu.18 grudnia dostałem wyrok w rozprawie zaocznej-bez udziału stron.Okazało się że jestem oskarżony o to że omijając inny pojazd niezachowałem należytej ostrożności przez co naraziłem na niebezpieczeństwo życie i zdrowie pasażera (żony).Wyrok 500zł. grzywny plus 50 koszty sądowe.Od wyroku się odwołałem,czekam na rozprawę właśćiwą.Jednocześnie od WARTY dowiedziałem się że rzekomo zarysowałem lakier na przednich i tylnych drzwiach po stronie pasażera w aucie poszkodowanego.Dziwna sprawa skoro na moim aucie nie ma żadnych innych śladów otarć i poprawek za wyjątkiem tej którą na miesiąc przed rzekomym zdarzeniem sam zrobiłem.Najlepsze w tym wszystkim jest że owe zarysowanie dwóch elementów lakiernik wycenił na ponad 1111zł,podczas gdy w całej okolicy lakiernicy kasują maksimum 300zł.za jeden element.Co o tym sądzicie???

#19 Guest_maciek

Guest_maciek
 • Goście

Napisano 24 lipiec 2014 - 13:38

Witam  2 tygodnie temu przejeżdżałem nie wielką ulicą i  podjeżdżając na pobocze drogi minimalnie otarłem zderzak przy aucie stojącym na poboczu wystającym trochę według mnie za bardzo ulicę, otarcia nie byłem pewien do końca  bo w moim aucie nie nie zauważyłem ,ale facet z auta powiedział że otarłem mu zderzak który nie miał uszkodzeń tylko 5cm ryskę lakieru   szerokości około 2mm która bez problemu zeszła by po wypastowaniu Facet nalegał bym mu zapłacił jednak stwierdziłem że za co miałbym płacić skoro nic nie uszkodziłem więc odjechałem i pewnie popełniłem błąd
Niestety zgłosił mnie na Policie i musiałem się stawić w charakterze podejrzanego o wykroczenie  z art 86 & 1 na Policji nie pokazano mi żadnych zdjęć uszkodzenia zderzaka ,Na moim aucie żadnych uszkodzeń czy rys nie stwierdziła Policja do zarysowania się nie przyznałem nie było świadków przy tym zdarzeniu przynajmniej nikogo nie widziałem Mam pytanie co mi grozi za to otarcie zderzaka bo słyszałem że jakaś grzywna czy mandat i czy jakieś punkty,czy jeśli się nie przyznam to sprawa za tą malutką ryskę na nie lakierowanym zderzaku  trafi do Sądu Czy to co opisuję zgadza się z tym wykroczenie z art.86&1 proszę o odpowiedz bo  nie miałem jeszcze takiego dziwnego przypadku Pozdrawiam


#20 Guest_Anonim

Guest_Anonim
 • Goście

Napisano 14 listopad 2014 - 12:59

Pod koniec sierpnia 2012 r z mojej winy doszło do kolizji, dotąd nie otrzymałem mandatu, dzisiaj dopiero przyszło wezwanie do KMP że mam się zgłosić w sprawie wykroczenia z art 86$1 kw. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał i nie prowadziłem pod wpływem alkoholu. Czy po tak długim czasie policjia ma praw nałożyć mi mandat, kiedy ulega to przedawnieniu?

Witam, proponuję uzbroić się w cierpliwość- tak sprawnie działają nasze 'organy władzy'. Nie otrzymasz mandatu bo na to jest 14 dni od wypadku, tylko pewnie grzywne...Ja miałam wypadek w czerwcu (byłam trzeźwa, nie przekroczyłam prędkości- nie naruszyłam prawa...). W tamtym samochodzie jechały 3 osoby (jedna dozanała obrażeń powyżej 7 dni- złamane żebro). Nie wnosiłam o biegłego bo nie było świadków więc nie mialam mozliwosci obrony i wzielam cala wine na siebie choc nie koniecznie tak bylo...Policja założyła mi 2 sprawy- kodeks drogowy (zagrożenie w ruchu drogowym) i kodeks karny (za złamane żebro). Mamy połowę listopada i wszystko wciąż trwa. Otrzymałam postanowienie SĄDU odnośnie zagrożenia w ruchu drogowym (art 86$1 kw- 400 zł grzywny+koszty sądowe). Nie mam pojęcia na jakim etapie jest 2 sprawa, ale pewnie jeszcze potrwa kilka miesięcy.. 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych