Skocz do zawartości


Przykład decyzji administracyjnej


19 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-ewelizarda

Guest_-praw-ewelizarda
 • Goście

Napisano 06 kwiecień 2007 - 20:05

Pilnie potrzebuję wzór\przykład jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, np. pozwolenia na budowę. Będę bardzo wdzięczna za odzew, z góry wielkie dzięki!!ewelizarda79@o2.pl

#2 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
 • Goście

Napisano 06 kwiecień 2007 - 20:21

.................................,................................. (miejscowość, dzień, miesiąc, rok)...............................................(nazwa i adres organu wydającego decyzję) ...............................................(znak sprawy)DECYZJA ZMIENIAJĄCAw sprawie uchylenia prawa do dodatków do zasiłku rodzinnegoNa podstawie art. ........ ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) oraz §.... rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 45, poz. 433)uchylam od dnia.....................prawo do dodatku z tytułu........................................................................................................................................(wpisać tytuł dodatku) przyznanego do zasiłku rodzinnego decyzją ............................................. (znak sprawy, data wydania)Panu / Pani * ..............................................................................................(imię, nazwisko, której przyznano świadczenie) na ......................................................................... (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia: rok, miesiąc, dzień) Uzasadnienie(podać stan faktyczny i stan prawny)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................ (Imię, nazwisko , stanowisko służbowe osoby upoważnionej oraz pieczęć urzędu) * - niepotrzebne skreślićPouczenie Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi (art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych).źródło :mps

#3 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
 • Goście

Napisano 06 kwiecień 2007 - 20:27

Decyzja administracyjna dot. odmowy wznowienia Nazwa i adres organu Warszawa, ………………………………………Pan/Pani………………………………..zam. …………………………………..D E C Y Z J ANa podstawie art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn.zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) w związku z § 28 ust. 2 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim uchwalonego przez Senat UW w dniu 20 maja 1992 r., po rozpatrzeniu Pana/Pani wniosku z dnia ........ nie wyrażam zgody na wznowienie przez Pana/Panią studiów ....................................................[podać rok, rodzaj studiów, wydział i kierunek studiów].UZASADNIENIEW uzasadnieniu podać należy konkretne przyczyny odmowy wznowienia.POUCZENIEOd niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Rektora UW w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. ……….………………………Dziekana/kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej

#4 Guest_-praw-ewelizarda

Guest_-praw-ewelizarda
 • Goście

Napisano 07 kwiecień 2007 - 19:00

Dzięki wielkie, bardzo mi się to przyda!!!!!!!!!Wesołych Świąt!!!

#5 Guest_-praw-gosiakz

Guest_-praw-gosiakz
 • Goście

Napisano 09 kwiecień 2007 - 00:00

D E C Y Z J ADziałając na podstawie art.104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art.3 ust.1 pkt 1; art. 14 ust.2 i art. 16 ust.1 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112 poz.1198 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 353/W/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15.07.2005r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Łodzi do wydawania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznejODMAWIAM:Pani K.L. udostępnienia informacji publicznej w zakresie: - wykazu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych komercyjnie administrowanych oraz zarządzanych przez istniejące łódzkie zakłady budżetowe wg stanu faktycznego na dzień udzielenia odpowiedzi, z uwzględnieniem wszystkich zmian w tym zakresie dokonanych od 1999r. - wysokości dochodów, jakie miesięcznie czerpie każdy z zakładów budżetowych i w jakich pozycjach planów finansowych księguje wpływy uzyskane od poszczególnych wspólnot mieszkaniowych jako przychody własne w oparciu o kryteria zgodności z ustawą o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) U Z A S A D N I E N I EWe wniosku z dnia 28.08.2006r. wystąpiła Pani o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: - wykazu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych komercyjnie administrowanych oraz zarządzanych przez istniejące łódzkie zakłady budżetowe wg stanu faktycznego na dzień udzielenia odpowiedzi, z uwzględnieniem wszystkich zmian w tym zakresie dokonanych od 1999r. - wysokości dochodów, jakie miesięcznie czerpie każdy z zakładów budżetowych i w jakich pozycjach planów finansowych księguje wpływy uzyskane od poszczególnych wspólnot mieszkaniowych jako przychody własne w oparciu o kryteria zgodności z ustawą o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r. (Dz. U Nr 249, poz. 2104) Na dzień złożenia wniosku Wydział Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi danych takich nie posiadał. Ich udostępnienie ma charakter informacji przetworzonej i wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na konieczności sięgnięcia do dokumentacji źródłowej, dokonania stosownych analiz, obliczeń, zestawień statystycznych, wytworzeniu nowych zestawień w aspekcie żšdań wnioskodawcy, a wszystkie te czynności połączone są z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych. Aby taka informacja mogła być wnioskodawcy udostępniona, w dniu 11.09.2006r. zwrócono się na piśmie oraz drogą elektroniczną o uzupełnienie wniosku zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1 majšc na względzie, treść art.14 ust.2 ustawy z dnia 6.07.2001r. o dostępie do informacji publicznej poprzez wskazanie, w jakim zakresie objęte wnioskiem żądanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jednocześnie w piśmie wskazano, gdzie w zakresie pkt 1 wniosku zostały opublikowane informacje w wersji nieprzetworzonej. W ustawowym terminie wskazanym w piśmie nie wykazała Pani szczególnie istotnego interesu publicznego. Termin ten upłynął 29.09.2006r.Także w piśmie z dnia 22.09.2006r. zatytuowanym "odwołanie oraz żądanie uzupełnienia decyzji" skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie wykazała Pani szczególnie istotnego interesu publicznego.W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji.Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem tut. organu.z up. PREZYDENTA MIASTAmgr Jarosław Kołodziejczyk Kierownik Oddziału Lokali Użytkowych i Eksploatacjiw Wydziale Budynków i Lokali

#6 Guest_-praw-ewelizarda

Guest_-praw-ewelizarda
 • Goście

Napisano 26 kwiecień 2007 - 23:45

Dzięki Wam za przykłady decyzji; Ale to jeszcze nie koniec...Potrzebuję jeszcze opisać działanie organu, który tę decyzję wydał. Kompletnie nie wiem jak się za to zabrać, pomożecie?!

#7 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 00:21

Trzeba było tak od razu.Ale to już nie dziś.Postaram się jutro wieczorem coś napisać.Chyba,że ktoś mnie wyprzedzi.[color=green:4d89e62038]Albo też inaczej.Proszę spróbować coś samej napisać a my to sprawdzimy i ewentualnie poprawimy.[/color:4d89e62038]

#8 Guest_-praw-ewelizarda

Guest_-praw-ewelizarda
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 21:03

Dzięki [b:be15aa1a99]Wojtek38[/b:be15aa1a99] za odzew. Próbowałam właśnie sama coś napisać, ale zagmatwałam się w tym temacie...Ech, jestem już w desperacji. Będę wdzięczna choć za ogólny rys

#9 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 21:08

Na samym początku wypadałoby znaleźć decyzję o dość prostym charakterze.Np przyznanie zasiłku rodzinnego albo dodatku mieszkaniowego.Proszę spróbować znaleźć w internecie jak nie to pomogę.

#10 Guest_-praw-ewelizarda

Guest_-praw-ewelizarda
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 21:13

Mam właśnie taką decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, zresztą swoją własną, prywatną.

#11 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 21:15

Organ (teraz MOPS) po złożeniu wniosku przez wnioskodawce musi coś ustalić.Czyli?

#12 Guest_-praw-ewelizarda

Guest_-praw-ewelizarda
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 21:20

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przyznane

#13 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 21:23

[b:8ccf926a87]Źle.[/b:8ccf926a87][color=green:8ccf926a87]Mała podpowiedź.[/color:8ccf926a87]Część VI Wypełnia podmiot realizujący świadczenia.1.Dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym .............Lp.Członkowie rodziny (imię i nazwisko)dochody (w zł)OgółemOpodatkowane na zasadach ogólnych*opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym*(inne) niepodlegające opodatkowaniu1.2.3.4.5.6.7.Razem 2. Ogółem dochód roczny rodziny wyniósł .................................... zł.....gr3. Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań oraz utraty dochodu wykazanych w części I pkt 4 wniosku wyniósł...............zł.....gr4. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł...............zł.....gr...................................................... ...............................( miejscowość data ) (podpis)* wpisuje się dochód po odliczeniach podatku należnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne[color=red:8ccf926a87]Uprośćmy sobie na wzajem życie.Do czego to jest potrzebne?Na jakim poziomie potrzebuje to Pani[/color:8ccf926a87].Nie robię tego złośliwie.Ale co Pani da gotowiec.Nie warto czasem spróbować samemu.Jak już będzie tak źle to i taki napiszę.

#14 Guest_-praw-ewelizarda

Guest_-praw-ewelizarda
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 21:36

Kurcze, to ja już nie wiem. Ta moja decyzja wygląda tak:PREZYDENT MIASTA KRAKOWA KRAKÓW, 2006-05-17 Pan/Pani ----------- adres ----------- DECYZJAw sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnegoNa podstawie art.20...itd Na wniosek złożony przez...orzekam przyznać zasiłek rodzinny na dziecko:-----------------orzekam przyznać dodatki:- Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka(dane dziecka i okres zasiłkowy)Dalej w decyzji jest uzasadnienie i pouczeniepodpisane z up. PREZYDENTA MIASTA K.

#15 Guest_-praw-ewelizarda

Guest_-praw-ewelizarda
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 21:39

Potrzebuję to do szkoły. Nie wiem po co mi to na kierunku, na którym się uczę. Trudno, muszę przez to przebrnąć. Poziom tej pracy nie musi być (a nawet nie powinien) zaawansowany. Tylko ogólnie...

#16 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 21:41

Właśnie.Urząd ustala na samym początku czy zostały złożone wszystkie dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.Prawda?.Następnie zaś sprawdza czy zawarte w nich informacje i oświadczenia kwalifikują wniosek do rozpatrzenia.Następnie..........

#17 Guest_-praw-ewelizarda

Guest_-praw-ewelizarda
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 21:44

Jestem kompletnym laikiem w tej sprawie. To wszystko jest dla mnie nowe i skomplikowane i, przepraszam, nie interesujące

#18 Guest_-praw-takisobiektoś

Guest_-praw-takisobiektoś
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 21:49

Następnie......po sprawdzeniu wydaje się decyzje o przyznaniu bądź też odmowie przyznania zasiłku rodzinnego.To wszystko tak mniej więcej w uproszczeniu.Amen.

#19 Guest_-praw-ewelizarda

Guest_-praw-ewelizarda
 • Goście

Napisano 27 kwiecień 2007 - 21:55

o rany, jakie to proste! [b:f26eb0593b]Wielkie, serdeczne dzięki[/b:f26eb0593b]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#20 Guest_emma

Guest_emma
 • Goście

Napisano 01 styczeń 2011 - 22:28

Mam wielką prośbę, muszę znaleźć jakąś wybraną przez siebie decyzję administracyjną i odnieść się do niej tzn. czy jestem za i dlaczego czy odwrotnie. Nie wiem jak do tego się zabrać To ma byc praca na jedną stronę A4 do szkoły. Błagam pomóżcie, ędę wdzięczna.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych