Skocz do zawartości


Kara za kradzież


289 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-pepsi31

Guest_-praw-pepsi31
 • Goście

Napisano 10 maj 2008 - 21:43

Można wynająć adwokata.

CYTATDz.U.2000.50.580 (U) Krajowy Rejestr Karny.
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej „Rejestrem”.

2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych,
5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”,
7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
8) poszukiwanych listem gończym,
9) tymczasowo aresztowanych,
10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661


CYTATArt. 42. § 1. Jeżeli na podstawie zebranych materiałów sędzia rodzinny uzna, że ze względu na okoliczności i charakter sprawy oraz osobowość nieletniego celowe jest zastosowanie środków wychowawczych lub leczniczych, wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym.

§ 2. Jeżeli sędzia rodzinny uzna, że zachodzą warunki do umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym, wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu poprawczym.

§ 3. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego ujawnią się okoliczności uzasadniające orzeczenie wobec nieletniego kary na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu karnego, sędzia rodzinny wydaje postanowienie o przekazaniu sprawy prokuratorowi; na postanowienie to służy zażalenie.

§ 4. Sędzia rodzinny może przekazać sprawę nieletniego szkole, do której nieletni uczęszcza, albo organizacji społecznej, do której należy, jeżeli uzna, że środki oddziaływania wychowawczego, jakimi dana szkoła lub organizacja rozporządza, są dostateczne; w postanowieniu o przekazaniu sprawy sędzia rodzinny wskazuje w miarę potrzeby środki oddziaływania wychowawczego. Szkoła lub organizacja społeczna jest zobowiązana zawiadamiać sąd rodzinny o nieskuteczności zastosowanych środków oddziaływania wychowawczego.

#2 Guest_-praw-pepsi31

Guest_-praw-pepsi31
 • Goście

Napisano 11 maj 2008 - 10:49

Chciałam jeszcze spytać czy szkoła będzie poinformowana o tej sprawie i czy syn będzie miał odnotowane to zdarzenie gdzieś w dokumetach?Chodzi o to czy to będzie miało wpływ na jego późniejsze życie.Jestem załamana nie wiem co robić?Czy powinnam wynająć adwokata?Proszę o pomoc.

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 11 maj 2008 - 10:24

CYTATArt. 6. Wobec nieletnich sąd rodzinny może:

1) udzielić upomnienia,
2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia,
3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,
4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego,
5) zastosować nadzór kuratora,
6) skierować do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą,
7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,
9)(1) orzec umieszczenie w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego, w rodzinie zastępczej, w zakładzie wychowawczym albo w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,
11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Art. 7. § 1. Sąd rodzinny może:

1) zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią wychowawczo-zawodową, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym,
2) zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego,
3) zawiadomić - jeżeli rodzice lub opiekun w wyniku zawinionego niewykonywania obowiązków wobec nieletniego dopuszczają do jego demoralizacji - zakład pracy, w którym są zatrudnieni, albo organizację społeczną, do której należą.

§ 2. Sąd może zwrócić się do właściwej instytucji lub szkoły o udzielenie niezbędnej pomocy w poprawie warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego.

Art. 8. § 1. (2) W wypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się do wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 20 do 500 zł.

§ 2. Sąd uchyla karę pieniężną w całości lub w części, jeżeli osoba ukarana w ciągu 14 dni usprawiedliwi swoje zachowanie lub przystąpi do wykonywania nałożonych obowiązków.

Art. 9. § 1. W sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 8 § 1, orzeka sąd rodzinny z urzędu, a w sprawie uchylenia tej kary - także na wniosek osoby ukaranej, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 2. Postanowienie sądu w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej powinno być wydane po wysłuchaniu osoby, której ma ono dotyczyć, chyba że osoba ta bez usprawiedliwienia nie stawiła się na wezwanie.

Art. 10. Sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2 lit. a), jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego.

Art. 11. § 1. Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym można warunkowo zawiesić, jeżeli właściwości i warunki osobiste oraz środowiskowe sprawcy, jak również okoliczności i charakter jego czynu uzasadniają przypuszczenie, że pomimo niewykonania środka poprawczego cele wychowawcze zostaną osiągnięte.

§ 2. Warunkowe zawieszenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do lat 3; w okresie próby sąd stosuje do nieletniego środki wychowawcze.

§ 3. Jeżeli w okresie próby zachowanie nieletniego wskazuje na dalszą demoralizację albo jeżeli nieletni uchyla się od wykonywania nałożonych na niego obowiązków lub od nadzoru, sąd rodzinny może odwołać warunkowe zawieszenie i zarządzić umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym.

§ 4. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 3 miesięcy odwołanie warunkowego zawieszenia nie nastąpiło, orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym z mocy prawa uważa się za niebyłe.

Art. 12. W razie stwierdzenia u nieletniego, który popełnił czyn karalny, niedorozwoju umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych bądź nałogowego używania alkoholu albo innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd rodzinny może orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. Jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia jedynie opieki wychowawczej, sąd może orzec umieszczenie nieletniego w zakładzie pomocy społecznej lub w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Art. 13. Jeżeli wobec nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2 lit. a), ale w chwili orzekania ukończył lat 18, zachodzą podstawy do orzeczenia umieszczenia w zakładzie poprawczym - sąd rodzinny może wymierzyć karę, gdy uzna, że stosowanie środków poprawczych nie byłoby już celowe. Wydając wyrok skazujący sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary.

Art. 14. W sprawach nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, sąd rodzinny stosuje odpowiednio przepisy części ogólnej Kodeksu karnego lub Kodeksu wykroczeń, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.

#4 Guest_-praw-pepsi31

Guest_-praw-pepsi31
 • Goście

Napisano 10 maj 2008 - 21:43

Bardzo proszę o radę.Dziś mój syn został złapany na kradzieży w sklepie.Została wezwana policja po czym syn został przewieziony na komisariat w celu złozenia zeznań.Dodam iż ma skończone 15 lat,nigdy nie był za nic karany.Ukradł batony na kwotę 6 zł.Proszę o informację co mu grozi za to?Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

#5 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 04 czerwiec 2008 - 11:05

Tak należy powiadomić sąd- ewntualnie aby ktoś odebrał czy powiadomił o awizie. Treudno powiedzieć kiedy zostanie wyznaczona rozprawa.

#6 Guest_-praw-pepsi31

Guest_-praw-pepsi31
 • Goście

Napisano 04 czerwiec 2008 - 11:02

Witam.Bardzo proszę o informacje jak długo potrwa oczekiwanie na sprawę.Pytam poniewaz zblizają się wakacje i wyjezdzamy na 2 miesiące.Nie wiem co w tej sytuacji robić czy jezeli nie otrzymamy do tego czasu zawiadomienia to czy mozemy wyjechać?Moze nalezy kogoś o tym powiadomić tzn.sąd?

#7 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 30 czerwiec 2008 - 14:13

Na to tu jesteśmy aby pomagać.

#8 Guest_-praw-sony

Guest_-praw-sony
 • Goście

Napisano 30 czerwiec 2008 - 13:07

dzienkuje za pomoc pasjonat

#9 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 29 czerwiec 2008 - 21:42

Ponadt sąd rodzinny może zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego.

#10 Guest_-praw-bumu

Guest_-praw-bumu
 • Goście

Napisano 29 czerwiec 2008 - 20:41

Ja również dziękuje za odpowiedz.

#11 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 29 czerwiec 2008 - 19:53

Upomnienie.

#12 Guest_-praw-sony

Guest_-praw-sony
 • Goście

Napisano 29 czerwiec 2008 - 19:04

Pasjonat mam do ciebie pytanie.Jak Ty myślisz jaka kare da mi sąd za kradzież i przywłaszczenie,bioronc pod uwage to że jestem nieletni,to moja 1 sprawa w sondzie i wyrarzam skruche? prosze o twoją odpowiedz

#13 Guest_-praw-sony

Guest_-praw-sony
 • Goście

Napisano 29 czerwiec 2008 - 18:50

serdecznie dzienkuje za informacje

#14 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 29 czerwiec 2008 - 15:19

Tak wykroczenie.

#15 Guest_-praw-bumu

Guest_-praw-bumu
 • Goście

Napisano 29 czerwiec 2008 - 15:18

Ale zwykła kradzież piwa o wartości 6zł w sklepie bez żadnego włamania ani użycia siły jest tylko wykroczeniem tak?

#16 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 29 czerwiec 2008 - 13:16

Wykroczenie będzie jeśli będzie to zwykła kradzież rzeczy o wartości do 250 zł. Natomiast jeśli dokonuje sie ją zraz z włamaniem lub przemocy jest to poważne przestępstwo zagrożone nawet do lat 12. Jeśli sąd uzna przestęsptwo za występek miejszej wagi z art. 283 w zw. z art. 279 par 1 kk lub 280 par 1 kk lub art. 281 kk lub 282 kk to na mocy art. 283 kk wymierza karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

CYTATArt. 1. § 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany.
§ 2. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.CYTATArt. 18. Karami są:
1) areszt,
2) ograniczenie wolności,
3) grzywna,
4) nagana.

CYTATArt. 19. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach.

CYTATArt. 20. § 1. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc.
§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd,
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

CYTATArt. 279. § 1. Kto kradnie z włamaniem,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

CYTATArt. 280. § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznymprzedmiotem lub środkiem obezwładniającym albodziała w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

CYTATArt. 281. Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.


CYTATArt. 282. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

CYTATArt. 283. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 279 § 1, art. 280 § 1 lub w art. 281 lub 282,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

#17 Guest_-praw-bumu

Guest_-praw-bumu
 • Goście

Napisano 29 czerwiec 2008 - 10:32

Więc każda kradzież poniżej 250zł w świetle prawa jest wykroczeniem? i grozi za nie grzywna, areszt lub ograniczenie wolności tak? A areszt to na ile czasu?

#18 Guest_-praw-bumu

Guest_-praw-bumu
 • Goście

Napisano 28 czerwiec 2008 - 18:46

A co grozi osobie która ukradła np 2 piwa na stacji benzynowej o wartości ok 6 zł???

#19 Guest_-praw-sony

Guest_-praw-sony
 • Goście

Napisano 28 czerwiec 2008 - 18:28

ale dzienkuje za informacje

#20 Guest_-praw-sony

Guest_-praw-sony
 • Goście

Napisano 28 czerwiec 2008 - 18:26

zapomniełem dodać że jestem nieletniDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych