Skocz do zawartości


Czy urodzenie dziecka powoduje "doliczenie" lat pr


1 odpowiedź w tym temacie

#1 Guest_-praw-kalimdor

Guest_-praw-kalimdor
  • Goście

Napisano 13 marzec 2009 - 20:45

witam.

Rozumiem, że chodzi o prawo do nagrody jubileuszowej dla nauczyciela.

CYTATCzy urodzenie dziecka powoduje "doliczenie" lat pracy dla kobiety ? lata 70-80 (te)

Podobno jest to 3 lata doliczania do stazu pracy za urodzenie jednego dziecka czyli np. za dwojke tj. 6 lat - ???
Czas urlopu wychowawczego liczy się do stażu pracy. Urlop wychowawczy może trwać 3 lata, ale nie dłużej niż do momentu ukończenia przez dziecko 4. roku życia.

"Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

Michał Culepa

Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Prawo Oświatowe


Nagroda jubileuszowa nie jest zaliczana do składników wynagrodzenia za pracę danego pracownika. Jest to odrębne świadczenie pieniężne z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony w przepisach prawa pracy czas. Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2002 r. (I PKN 820/00, Pr. Pracy 2002/7-8/49) wskazał, że istotą gratyfikacji jubileuszowej jest nagradzanie pracy u jednego pracodawcy lub w jednym zawodzie. Gratyfikacja jubileuszowa jest więc świadczeniem fakultatywnym, o charakterze zakładowym, branżowym lub zawodowym.Odrębność nagrody jubileuszowej potwierdza pośrednio szereg przepisów, wyłączających ją z podstawy wymiaru np. wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Nagroda nie jest też oskładkowana – nie zalicza się jej do podstawy wymiaru obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym zwolnienie to dotyczy tylko nagród wypłacanych nie częściej niż co 5 lat (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).

Nauczycielom szkół publicznych przysługuje także za wieloletnią pracę nagroda jubileuszowa.

Uprawnienie to określa art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. – dalej KN.). W myśl tego przepisu nauczycielowi przysługuje nagroda w kwocie:

za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego,
za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego,
za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego,
za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego,
za 40 lat pracy - 250 % wynagrodzenia miesięcznego.
Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty “jubileuszówek” określa natomiast rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418 – dalej r.n.j.n.). Tak jak w przypadku większości przepisów o nagrodach, również i § 1 r.n.j.n. stanowi, że do wyżej wymienionych okresów pracy zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie ma więc znaczenia rodzaj pracy wykonywanej wcześniej przez nauczyciela, ani nawet sposób zakończenia stosunku pracy (zaliczyć więc do okresów pracy należy także te stosunki pracy, które zakończyły się bez wypowiedzenia z winy pracownika – na skutek tzw. zwolnienia dyscyplinarnego). Ważnym jest tylko, aby był to zakończony stosunek pracy.

Do wspomnianych innych okresów niż okresy pracy zalicza się w szczególności:

urlop macierzyński,
urlop wychowawczy,
czynną służbę wojskową pod warunkiem wskazanym w art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (powrót w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby do pracy u pracodawcy zatrudniającego pracownika w momencie powołania do służby),
pobieranie zasiłku dla bezrobotnych (art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).
Nie zalicza się natomiast okresów urlopów bezpłatnych, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązujących u danego pracodawcy.

Zgodnie z § 2 ust. 1 r.n.j.n. nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

Przykład

Grażyna D., nauczycielka sztuki w szkole podstawowej legitymuje się następującymi okresami pracy:

1 stycznia 1988 r. – 31 lipca 1989 r. (praca na podstawie umowy o pracę, w zakładach odzieżowych jako projektantka),
1 sierpnia 1989 r. – 23 sierpnia 1990 r. (praca na podstawie umowy o pracę w młodzieżowym domu kultury, w tym od maja 1990 r. przebywa na urlopie macierzyńskim)
24 sierpnia 1990 r. – 31 sierpnia 1992 r. (urlop wychowawczy)
1 września 1992 r. – 31 sierpnia 1999 r. (zatrudnienie jako nauczyciel-wychowawca w świetlicy w szkole podstawowej)
31 sierpnia 1999 r. do dziś – obecne zatrudnienie na stanowisku nauczycielki sztuki.
Z dniem 1 stycznia 2008 r. Grażyna D. nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy.

Należy pamiętać, że do okresów zatrudnienia zalicza się wyłącznie okresy zatrudnienia pracowniczego. Nie powinno się więc zaliczać okresów pracy na podstawach innych niż stosunek pracy np. zlecenia, umów o dzieło lub innych – podobnych – umów cywilnoprawnych. Nie zalicza się też do tych okresów także prowadzenia działalności gospodarczej.

Mają natomiast zastosowanie przepisy art. 1 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej na podstawie art. 47 KN. Oznacza to, że okresy pracy rolniczej o których mowa w powyższej ustawie, mogą być zaliczone do pracowniczego stażu pracy (tak wskazał SN w uchwale z 4 listopada 1992 r., I PZP 64/92, OSNCP 1993/4/62). "
http://www.abc.com.pl/problem/148/6

"okresy bez pracy wliczane do stażu pracy

Warto wiedziec
Okresy bez pracy wliczane do stażu pracy
Do stażu pracy uprawniającego pracowników do różnego rodzaju świadczeń pracowniczych zalicza się różne okresy - okresy przepracowane, jak również okresy niewykonywania pracy.
Zaliczenie poszczególnych okresów do stażu pracy pracownika odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu pracy lub na podstawie przepisów szczególnych ustaw.

Gospodarstwo rolne
Praca w gospodarstwie rolnym nie jest pracą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Podstawą zaliczenia takich okresów do ogólnego stażu pracy pracownika są przepisy ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (DzU nr 54, poz. 310).
W sytuacjach gdy przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy przewidują wliczanie do stażu pracy pracowników, od którego zależą ich uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego można zaliczać również następujące okresy:
• okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
• przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
• przypadające po 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Domownikiem, w rozumieniu art. 6 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 1998 r. nr 7, poz. 25 ze zm.), jest osoba bliska rolnikowi, która:
• ukończyła 16 lat,
• pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie rolnym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
• stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
Okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, lub innego świadczenia przysługującego z upływem roku pracy lub okresu krótszego niż jeden rok.
Przez prowadzenie gospodarstwa rolnego należy rozumieć samodzielną lub przy pomocy innych ludzi (osób bliskich, pracowników najemnych) faktyczną pracę w gospodarstwie rolnym, wykonywaną na własny rachunek w charakterze właściciela bądź posiadacza.
Jeżeli objęcie gospodarstwa albo jego części nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, a objęte gospodarstwo stanowiło samodzielne gospodarstwo rolne, zgodnie z przyjętą w owym czasie definicją gospodarstwa rolnego, to okres pracy w gospodarstwie może być wliczony do pracowniczego stażu pracy.
Ponadto samo objęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie jego prowadzenia nie musi nastąpić bezpośrednio po okresie pracy w gospodarstwie prowadzonym przez rodziców lub teściów. Istotna jest bowiem praca w tym gospodarstwie i jego formalne (a więc możliwe do udowodnienia dokumentami) objęcie.

Zasiłek dla bezrobotnych
Zasady przyznawania bezrobotnym prawa do zasiłku określone zostały przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.). Na podstawie przepisów wspomnianej ustawy okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Ponadto okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest również okresem składkowym w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Okresów pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie wlicza się jednak do:
• okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
• okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
• stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Rodzicielstwo
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni (art. 188 k.p.). Pracownik za czas takiego zwolnienia zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zwolnienia od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem są okresem, w którym pracownik pozostaje w stosunku pracy, są zatem zaliczane do ogólnego stażu pracy pracownika.
Urlop macierzyński jest okresem niewykonywania pracy, za który przysługuje zasiłek macierzyński (art. 184 k.p.). Natomiast w dniu zakończenia urlopu wychowawczego okres wykorzystanego urlopu wlicza się do okresu zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu (art. 1865 k.p.). A zatem zarówno okres urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu wychowawczego zaliczany jest do ogólnego stażu pracownika, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Okresy przebywania pracownika na tych urlopach są okresami pozostawania w stosunku pracy.
Wyjątkiem jest ustalenie okresu pracy pracownika uprawniającego go do urlopu wypoczynkowego. W przypadku pracownika powracającego do pracy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc urlopie wychowawczym urlop wypoczynkowy udzielany jest w wymiarze proporcjonalnym (art. 1552 k.p.).

Choroba pracownika
Czas niezdolności pracownika do pracy jest okresem zatrudnienia tego pracownika, za który pracownik ma prawo do wynagrodzenia (art. 92 k.p.). Okres ten jest zatem również zaliczany do ogólnego stażu pracy pracowników, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Sprawowanie funkcji związkowych
Pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy przysługuje - na wniosek organizacji związkowej - prawo do urlopu bezpłatnego. Pracownikowi, który po takim urlopie bezpłatnym stawi się do pracy w terminie 7 dni od zakończenia sprawowania funkcji związkowych, okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 25 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.).

Przywrócenie do pracy
Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie, wlicza się do jego ogólnego okresu zatrudnienia (art. 51 k.p.).
Wprawdzie pracownik w tym okresie nie pozostawał w zatrudnieniu, a zatem nie miał statusu prawnego pracownika, to jednak w drodze fikcji prawnej powyższy okres ustawodawca nakazuje traktować jako okres zatrudnienia. W okresie tym pracownikowi powinny przysługiwać wszelkie świadczenia, jakie wiążą się ze stosunkiem pracy, jest więc on zaliczany do ogólnego okresu zatrudnienia pracownika.

Magdalena Kasprzak

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy Nr 020/2007 z dnia 2007-05-15"
http://oskko.edu.pl/...tek.php?w=23796

"co wliczać do nagrody jubileuszowej

Porady prawne
Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela
Jak prawidłowo wyliczyć nagrodę jubileuszową dla nauczyciela za 30 lat pracy? Jakie składniki uwzględnić w podstawie, jeśli wynagrodzenie miesięczne nauczyciela składa się z: płacy zasadniczej, dodatku stażowego,
dodatku trudnościowego, dodatku za wychowawstwo, dodatku za opiekuna stażu, dodatku za pracę w klasach łączonych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, dodatku wiejskiego oraz dodatku mieszkaniowego?

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela za 30 lat pracy wynosi 150% wynagrodzenia miesięcznego (art. 47 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela). Oblicza się ją według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (§ 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania). Oznacza to, że w jej podstawie należy uwzględnić:
wynagrodzenie zasadnicze,
dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
wynagrodzenie za pracę w święto,
dodatek za uciążliwość pracy.

Nie należy natomiast brać pod uwagę:
wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.
Wynika to z § 6 ust. 1 w zw. z § 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (dalej: rozporządzenie urlopowe). Oznacza to, że w podstawie nagrody jubileuszowej dla nauczyciela opisanego w pytaniu należy uwzględnić:
1) pensję zasadniczą,
2) dodatek stażowy,
3) dodatek trudnościowy (za uciążliwość pracy),
4) dodatki funkcyjne za wychowawstwo i opiekuna stażu - por. § 5 pkt 2 ppkt a) i c) rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
5) dodatek za warunki pracy ze względu na pracę w klasach łączonych - por. § 8 pkt 10 rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
6) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Przepisy rozporządzenia urlopowego milczą w kwestii dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego. Nie zostały one umieszczone ani na liście składników, które należy uwzględniać, ani na liście składników wyłączanych z podstawy nagrody jubileuszowej. Moim zdaniem należy je jednak pominąć. Mają one bowiem charakter socjalny i nie są związane z wykonywaniem pracy, lecz z miejscem jej świadczenia.
Tymczasem w podstawie nagrody jubileuszowej uwzględnia się jedynie takie składniki, które mają ścisły związek ze świadczeniem pracy. Te składniki, które nauczyciel otrzymuje w okresie jej niewykonywania, są wyłączane z podstawy. Dodatki wiejski i mieszkaniowy również nie powinny być uwzględniane, mimo że są obligatoryjnymi składnikami wynagrodzenia nauczyciela (por. wyrok NSA w Lublinie z 11 grudnia 2002 r., sygn. akt II SA/Lu 923/01, Prawo Pracy 2004/1/38).

Dla obliczenia podstawy nagrody jubileuszowej należy zsumować składniki w niej uwzględniane, przy czym:
składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek trzeba uwzględnić w wysokości należnej nauczycielowi w miesiącu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze - w miesiącu jej wypłaty; chodzi tu o pensję zasadniczą, dodatki funkcyjne, dodatek za warunki pracy oraz dodatek trudnościowy i stażowy,
dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy oraz wynagrodzenie za pracę w święto trzeba obliczyć, dodając otrzymane wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, a następnie uzyskaną kwotę dzieląc przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia lub wypłaty nagrody,
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw trzeba obliczyć, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia lub wypłaty nagrody jubileuszowej.
Wynik sumowania należy pomnożyć przez 150% i w ten sposób zostanie wyliczona kwota nagrody jubileuszowej, którą nauczyciel powinien otrzymać.

Bożena Styczyńska

Podstawy prawne
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. Nr 128, poz. 1418)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2634)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 56, poz. 372)

Źródło: Rachunkowość Budżetowa Nr 013/2007 z dnia 2007-07-01"
http://oskko.edu.pl/...tek.php?w=23796

pozdrawiam

#2 Guest_-praw-kalimdor

Guest_-praw-kalimdor
  • Goście

Napisano 13 marzec 2009 - 20:45

Czy urodzenie dziecka powoduje "doliczenie" lat pracy dla kobiety ? lata 70-80 (te)

Podobno jest to 3 lata doliczania do stazu pracy za urodzenie jednego dziecka czyli np. za dwojke tj. 6 lat - ???

Jezeli tak - to jakie sa podstawy prawne?

Chodzi tu o nagrode jubileuszowa, czy w tym wzgledzie i tym co powyzej napisalem jest zwiazek? podobno praca w ospodarstwie rolnym takie prawo daje - cos na ten temat znalazlem tutaj http://forum.interkl...ad?thread=10492 ale autorzy nic nie mowia na temat urodzenia dziecka o ta kwestie mi chodzi.

Czy urodzenie dziecka przed rozpoczeciem pracy (jakiejkolwiek) a urodzenie dziecka podczas "odbywania pracy" robi roznice w tej kwestii ?

Pozdrawiam PawełDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych