Skocz do zawartości


Obniżenie wymiaru pracy po urlopie macierzyńskim


11 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-miracle29

Guest_-praw-miracle29
 • Goście

Napisano 09 luty 2009 - 18:46

witaj Fiksia77 - znowu nadajemy w tym samym czasie ;-) pozdrawiam

#2 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 10 luty 2009 - 11:00

witam.

"Urlop wychowawczy czy obniżenie wymiaru czasu pracy?
23.07.2008, 13:37


Urlop wychowawczy czy obniżenie wymiaru czasu pracy?Pracownik ma prawo do alternatywnego wykorzystania urlopu wychowawczego i obniżenia wymiaru czasu pracy. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy oraz ustalić kwestie związane m.in. z wysokością wynagrodzenia, pracą nadliczbową i nowymi godzinami pracy.

Należy pamiętać, że aby można było korzystać z tego prawa trzeba przestrzegać odpowiednich warunków.

Po pierwsze obniżenie wymiaru pracy może nastąpić maksymalnie do ½ etatu i trwać w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać ze wspomnianego urlopu. Taki wniosek pracodawca ma obowiązek uwzględnić. W przepisach nie sprecyzowano jednak bliżej, co należy rozumieć przez „uwzględnienie wniosku pracownika", a w szczególności, czy po jego złożeniu należy zawrzeć porozumienie zmieniające umowę o pracę (czyli tzw. „aneks”). Przepis ten można interpretować w ten sposób, że skutek prawny wywiera już samo złożenie wniosku przez pracownika. Trudno bowiem mówić o rzeczywistym porozumieniu stron - skoro pracodawca nie ma żadnej swobody co do przyjęcia lub odrzucenia wniosku pracownika.

Po złożeniu przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru etatu powstają pewne praktyczne kwestie do rozstrzygnięcia. Przede wszystkim powinno się określić datę, od której pracownik będzie wykonywał pracę w obniżonym wymiarze. Poza tym konieczne jest ustalenie dokładnej wysokości wynagrodzenia pracownika (czy będzie ono proporcjonalne do obniżenia etatu, czy też może wyższe). Ponadto w każdej umowie o pracę zawartej na część etatu trzeba określić liczbę godzin ponadwymiarowych wynagradzanych na zasadach pracy nadliczbowej. Z tych powodów warto, niezależnie od wniosku pracownika, zawrzeć porozumienie zmieniające umowę o pracę - w zakresie wymagającym dodatkowego wyjaśnienia.

Z formalnego punktu widzenia wystarczające będzie, jeżeli pracownik (po ustnym uzgodnieniu z pracodawcą) określi w swoim wniosku nie tylko nowy wymiar zatrudnienia, ale także inne, nowe warunki umowy, a pracodawca dopisze na wniosku: „akceptuję", „zgadzam się" itp. i umieści swój podpis. Zamiast tego pracownik może również złożyć ogólny wniosek o obniżenie wymiaru etatu, a kwestie wymagające dodatkowego rozstrzygnięcia strony umowy o pracę mogą ustalić w dodatkowym piśmie (porozumieniu zmieniającym).

Podstawa prawna:
art. 151 § 5, art. 186 7 kp. "
http://www.prawo.ego...acy,1,34,3.html

"Natomiast wyrażenie przez pracodawcę zgody na obniżenia wymiaru czasu pracy poniżej 1/2 etatu zależy od dobrej woli pracodawcy.

Prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad małym dzieckiem przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Z tej możliwości mogą również skorzystać opiekunowie dziecka. Jednak w sytuacji, gdy oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, z uprawnienia do zmniejszenia etatu może skorzystać tylko jedno z nich. Rodzic lub opiekun dziecka występujący do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy powinien więc przedstawić zaświadczenie, że drugi rodzic lub opiekun dziecka nie korzysta z tego uprawnienia w swoim zakładzie pracy.

Jeżeli pracownik korzystający z obniżenia etatu w okresie, w którym przysługuje mu urlop wychowawczy, chciałby zrezygnować z tego zmniejszenia przed upływem terminu wskazanego we wniosku, wówczas może to uczynić za zgodą pracodawcy."
http://www.stowarzys...nad-dzie-2.html

" Czy trzeba pracować na pełnym etacie

Jestem na urlopie wychowawczym. Chciałabym wrócić do pracy, ale tylko na część etatu. Czy pracodawca może nie zgodzić się, abym pracowała przez pewien czas krócej?

Nie Osoby uprawnione do urlopu wychowawczego w okresie, kiedy mogłyby z takiego urlopu korzystać, mogą wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o obniżenie wymiaru ich czasu pracy. Wniosek pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy jest dla pracodawcy wiążący. Oznacza to, że nie może on odmówić pracownikowi pracy w krótszym wymiarze czasu pracy. Gdyby tak jednak się stało i pracodawca nie zgodził się uwzględnić wniosku pracownika, ten może wystąpić do sądu pracy z powództwem o zobowiązanie pracodawcy do obniżenia wymiaru czasu pracy. Jeśli sąd uwzględni powództwo, wyrok zobowiązujący pracodawcę do uwzględnienia wniosku pracownika podlega egzekucji. Organem egzekucyjnym jest sąd, w którego okręgu pracodawca ma wykonać zlecone mu w wyroku działanie. Chodzi tu oczywiście o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika. Warto pamiętać, że z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy może skorzystać zarówno matka jak i ojciec dziecka. Z tym że jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnienia tego może korzystać tylko jedno z nich (art. 1891 k.p.).

Podstawa prawna

■ Art. 1867 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)."
http://praca.gazetap...zasu_pracy.html

"Czy można dowolnie zmniejszyć czas pracy

Po urlopie macierzyńskim nie poszłam na urlop wychowawczy, ale wróciłam do pracy. Wiem, że zamiast urlopu mogę skorzystać z możliwości obniżenia wymiaru mojego czasu pracy. Czy tylko ode mnie zależy, na jakiej części etatu będę pracować?

Nie Rzeczywiście, osoba mająca prawo do urlopu wychowawczego zamiast pójść na urlop może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru jej czasu pracy. We wniosku powinna określić, na jakiej części etatu chce pracować. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 1867 k.p. nowy wymiar czasu pracy pracownika nie może być niższy niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy obowiązującego na stanowisku zajmowanym przez tego pracownika. Tak więc jeśli pracownik wystąpił o obniżenie wymiaru swego czasu pracy na przykład do 1/4 etatu, pracodawca zobowiązany jest do uwzględnienia wniosku jedynie w zakresie połowy wymiaru czasu pracy. Innymi słowy, musi zgodzić się jedynie na obniżenie wymiaru czasu pracy do połowy etatu. Zdaniem sędziego Andrzeja Marka (Służba Pracownicza nr 11 z 2004 r.) nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pracodawca - choć nie ma takiego obowiązku - wyraził zgodę na obniżenie pracownikowi wymiaru czasu pracy do wymiaru niższego niż połowa (np. 1/3 lub 1/4 etatu). To jednak zależy tylko od jego dobrej woli.
Podstawa prawna

■ Art. 1867 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.)."
http://praca.gazetap...zasu_pracy.html

pozdrawiam

#3 Guest_-praw-fiksia77

Guest_-praw-fiksia77
 • Goście

Napisano 10 luty 2009 - 10:43

Jeśli pracownikowi przysługuje urlop wychowawczy to w myśl art. 186 Kodeksu Pracy: „Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika." Aby skorzystać z tego prawa należy złożyć stosowny wniosek, najlepiej w formie pisemnej. Określić w nim do jakiego wymiaru zostanie obniżony dotychczasowy wymiar czasu pracy i na jak długo. Jeżeli czas pracy zostaje obniżony do wymiaru nie mniejszego niż ½ pełnego etatu w okresie, w którym mogła skorzystać z urlopu wychowawczego (3 lata, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 lat), wówczas wniosek jest dla pracodawcy wiążący. Niestety wiąże się to z utratą ochrony szczególnej przed rozwiązaniem stosunku pracy, która jest przewidziana dla osób pozostających na urlopie wychowawczym.

http://portal.rodzic...1/Ekspert_radziCelem urlopu wychowawczego jest stworzenie warunków umożliwiających rodzicom lub opiekunom sprawowanie osobistej opieki nad małym dzieckiem. Prawo do korzystania z tego urlopu przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym przez okres, co najmniej 6 miesięcy. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na pisemny wniosek pracownika (art. 186 § 4 KP). Zasadą jest, że z urlopu wychowawczego może korzystać jeden z rodziców lub opiekunów dziecka. Wyjątkowo rodzice lub opiekunowie dziecka, jeżeli spełniają warunki do korzystania z urlopu wychowawczego, mogą z niego skorzystać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy (art. 186 § 3 KP). W takim przypadku do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o okresie, w którym zamierza on korzystać z takiego urlopu.
http://ekspertkadrow...116,a,1594.html

#4 Guest_-praw-miracle29

Guest_-praw-miracle29
 • Goście

Napisano 09 luty 2009 - 18:46

Witam!

Niedługo kończy mi się urlop macierzyński i planuję powrót do pracy. Obecnie w mojej firmie redukuje się presonel i odbywają się zwolnienia grupowe.
Czy aby po powrocie do pracy uchronić się przed wypowiedzeniem mogę skorzystać z nowego przepisu który mówi o tym iż jeżeli osoba uprawniona do urlopu wychowawczego rezygnuje z niego i wraca do pracy w niepełnym wymiarze to nie można jej zwolnić przez okres 12 miesięcy? O ile mogę obniżyć wymiar czasu pracy? Czytając kodeks pracy wydawało mi się iż muszę pracować na co najmniej pół etatu (chciałabym na 7/8), jednak w różnych artykułach w internecie jest mowa o tym że to powinno być maksymalnie pół etatu. Jak jest na prawdę?

Dodatkowo w kodeksie jest mowa o tym że z uprawnień związanych z tym artykułem może korzystać tylko jeden z rodziców. Jednocześnie jest artykuł który mówi że obydwoje z rodziców mogą jednocześnie korzystać z wychowawczego przez 3 miesiące. Czy w takim wypadku może być tak że mąż będzie na urlopie wychowawczym przez rok a ja w tym czasie przez trzy miesiące będę korzystać z pracy w niepełnym wymiarze pod ochroną?

Z góry dziękuję za odpowiedź!

#5 Guest_-praw-justyna_fm

Guest_-praw-justyna_fm
 • Goście

Napisano 30 kwiecień 2010 - 11:44

Witam,

Potrzebuję konsultacji...

Po urlopie macierzyńskim w 2009 roku pracownica złożyła wniosek o obniżenie etatu na okres 3 lat. 12-miesięczny okres ochronny już się skończył. Czy w związku z tym możliwe jest wręczenie pracownicy wypowiedzenia zmieniającego, w którym podwyższymy wymiar etatu?

Z góry wielkie dzięki za odpowiedź :-)

#6 Guest_-praw-prawnie.pl

Guest_-praw-prawnie.pl
 • Goście

Napisano 30 kwiecień 2010 - 19:04

Prawo do urlopu wychowawczego reguluje art. 186 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Co jest istotne, pracodawca nie może zwolnić się z obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego.

Z kolei zgodnie z art. 186(1) § 1 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.

Okres korzystania przez pracownicę z urlopu wychowawczego należy jednak odróżnić od okresu, w którym pracownica korzysta z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy, w okresie, w którym mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego.

Pracownicy, którzy nie chcą rezygnować całkowicie z pracy mogą zamiast korzystania z urlopu wychowawczego, złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z art.186(7) § 1 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego (a więc spełniający warunki określone w art.186 k.p.) może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (czyli 1/2 etatu bądź więcej) w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu (max. na okres 3 lat).

Pracodawca także w takiej sytuacji jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Wniosek, składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż zgodnie art. 186(8) § 1 k.p., pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

A zatem pracownik korzystający z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy będzie chroniony przed zwolnieniem przez okres maksymalnie 12 miesięcy, a nie jak w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego przez cały okres przebywania na urlopie wychowawczym.

#7 Guest_-praw-prawnie.pl

Guest_-praw-prawnie.pl
 • Goście

Napisano 30 kwiecień 2010 - 19:05

Prawo do urlopu wychowawczego reguluje art. 186 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Co jest istotne, pracodawca nie może zwolnić się z obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego.

Z kolei zgodnie z art. 186(1) § 1 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.

Okres korzystania przez pracownicę z urlopu wychowawczego należy jednak odróżnić od okresu, w którym pracownica korzysta z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy, w okresie, w którym mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego.

Pracownicy, którzy nie chcą rezygnować całkowicie z pracy mogą zamiast korzystania z urlopu wychowawczego, złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z art.186(7) § 1 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego (a więc spełniający warunki określone w art.186 k.p.) może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (czyli 1/2 etatu bądź więcej) w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu (max. na okres 3 lat).

Pracodawca także w takiej sytuacji jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Wniosek, składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż zgodnie art. 186(8) § 1 k.p., pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

A zatem pracownik korzystający z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy będzie chroniony przed zwolnieniem przez okres maksymalnie 12 miesięcy, a nie jak w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego przez cały okres przebywania na urlopie wychowawczym.

#8 Guest_-praw-justyna_fm

Guest_-praw-justyna_fm
 • Goście

Napisano 07 maj 2010 - 16:50

Dziękuje za odpowiedź.

Czyli podsumowując - jeśli można zwolnić po 12 miesiącach, można też wręczyć wypowiedzenie zmieniające wymiar czasu pracy (?), mimo że art. 186⁷ § 1 K.p. mówi o obowiązku wyrażenia zgody na obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

#9 Guest_Aguska

Guest_Aguska
 • Goście

Napisano 01 wrzesień 2010 - 13:20

Witam.

Czy mogą Państwo podpowiedzieć kiedy złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na pół, w przypadku gdy po urlopie macierzyńskim chcę wykorzystać jeszcze urlop wypoczynkowy?
A co w przypadku, gdy po urlopie wypoczynkowym zdarzyłaby się choroba dziecka i musiałabym jeszcze zostać z nim na zwolnieniu lekarskim?

Czy dobrze rozumiem, że jeśli złożę taki wniosek w pierwszym dniu pracy (czy to bezpośrednio po urlopie wypoczynkowym, czy od razu po zwolnieniu lekarskim) pracodawca nie ma prawa odmówić, mimo, że nie zostanie zachowany termin "na dwa tygodnie przed" ?

A jeśli złożyłabym wniosek o pół etatu na dwa tygodnie przed końcem urlopu wypoczynkowego, a jednak przytrafiłoby się to zwolnienie lekarskie (na dziecko), to czy przebywając na zwolnieniu otrzymywałabym 80% wynagrodzenia liczone od całego czy połowy etatu?

#10 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 11 październik 2010 - 22:47

f

#11 Guest_aga

Guest_aga
 • Goście

Napisano 11 październik 2010 - 22:56

witam!
mam kilka pytań dotycząsych właśnie obniżenia wymiaru pracy.

obecnie jestem na urlopie wychowawczym po zakonczeniu jego chcałam wykorzystać urlop wypoczynkowy a pozniej wrocić do pracy ale juz na zmniejszony etat ewentualnie isc na urlop wychowawczy ale tu własnie jest problem. jestem zatrudniona na umowe o pracę na czas określony do września 2011 r. i jesli pojdę na wychowawczy to bedzie on chyba tylko do zakończenia umowy. mam przeczucie ze pracodawca nie bedzie mi chcał przedłuzyć umowy a chcaiłabym uniknąc wypowiedzenia.
i tutaj moję pytania
- czy jesli w grudniu zgłoszę ze chcę wrocić do pracy na poł etatu to bedę chroniona przez 12 miesiecy i pracodawca przedłuży mi umowę

prośze o pomoc bo tak naprawdę to nie wiem co zrobić!!!

#12 Guest_kaczuszka

Guest_kaczuszka
 • Goście

Napisano 08 grudzień 2013 - 18:32

Witam
mam pytanie czy po urlopie rodzicielskim wykorzystując zaległy urlop za 2012 i 2013 pracodawca wypłaca pensje netto która widnieje na umowie czy wypłaca kwotę za każdy dzień urlopu?????
Pomóżcie:)Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych